Ispading | April 2023

,

 

Download here
Hiligaynon: PDF

____

Ang ISPADING ginapublikar kada tuig sa Hiligaynon kag Cebuano nga bersyon bilang isa ka pangkulturang pamantalaan sang rebolusyonaryong kahublagan sa Isla sang Negros.

Ispading | April 2023