Diklap Special Issue | January 2024

,

 

Download here
Pilipino: PDF

____
Ang Diklap ay ang rebolusyonaryong pahayagan ng PKP sa South Quezon-Bondoc Peninsula. Ito ang boses ng mamamayang nakikibaka at tagapamandila ng mga tagumpay ng digmang bayan sa SQBP.

Diklap Special Issue | January 2024