(Leaflet) Lima a rason apay nasken a supiaten ti Balikatan Exercises ken ti agnanayon a presensya militar ti US iti Pilipinas

,

Download PDFDaytoy umay nga Abril 22-Mayo 10, mairussuat ti maika-39 Balikatan Joint Military Exercises a dar-ayan ti 16,700 soldado manipud iti Pilipinas, US, Australia, France, Canada, Japan, New Zealand, South Korea, Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand ken Vietnam. Ngem sakbay pay pormal a lukatan, nangrugin ti Cope Thunder aerial war exercise idi Abril 8 nga aglippas inton Abril 19. Nu sadinno, iti linged ti “interoperability” wenno naan-anay a kontrol ti US iti AFP ket agsanay da tapno isagana ti AFP iti umadani nga armado a komprontasyon iti nagbaetan ti US ken China.

Rinib-ribu a soldado ti pakanen, ginasut a bomba ken bala ti gastaren, mano a barko, tangke ken eroplano ti magasolinaan usar ti buwis ti umili a Pilipino tapno laeng iparayag dagiti moderno a nadadagsen a ramit-militar ti US. Ti Cagayan Valley ti maysa a kangrunaan a lokasyon a pagirussuatan na nu sadinno ket usaren ti kabarbaro a missile launcher ti US, ti Typhoon launcher, nga adda kabaelan na iti “long-range precision fires” ken “hypersonic” a lima daras a napaspaspas ngem iti partak ti uni (speed of sound). Saan laeng a buribor, nu di ket dakkel a pangta iti biag, kabiagan, aglawlaw ken sikolohikal a sasaaden ti umili.

1. Agdadata a panangibaddek iti soberanya iti Pilipinas

Naan-anay a panangipayat iti soberanya ken panangikuspil iti karbengan ti Pilipinas a mangngeddeng iti bukod ti agnanayon a presensya militar ti US iti pagilian. Babaen kadagiti saan a patas a katulagan (MDT, MLSA, VFA, EDCA), maik-ikkan iti ekstrateritoryal a karbengan dagiti soldado nga Amerikano kadagiti soberano a teritoryo iti Pilipinas manipud iti daga, taaw, tangatang uray pay cyberspace. Gapu iti daytoy, uray sadinno ken uray kaano da a kayaten nga agindeg, sumanglad, ken ag-war games ket mapalubosan latta.

Iti agdama a tawen, naikkedeng ti nasurok 500 war games wenno dandani dua daras kada aldaw a panagsanay. Saan a karaman dagiti agbukbukod a panagsanay ti US wenno adda kakuyog a sabali nga alyado, iti uneg mismo ti pagilian wenno asideg kadagiti teritoryo. Bayat nga arig na’t agpalpalama dagiti Pilipino tapno laeng maarbisan iti tulong ti gobyerno, dagiti ganggannaet a soldado nga Amerikano ket adda naisangsangayan a pribilehiyo ken akses iti amin nga utilidad ken rekurso ti pagilian.

2. Irubrubo na dagiti umili a Pilipino ken iparparangguyod na ti Pilipinas iti gerra laban iti China

Nalawag a panangkarit iti China ti ar-aramiden ti US-AFP a panangirussuat iti Balikatan kadagiti tensyonado a lokasyon–idiay West Philippine Sea (WPS) ken Mavulis Island, pinakamurdong nga isla iti amianan a 150km laeng ti kaadayo na iti Taiwan. Saan a mailinged a paset daytoy iti panangdurog na iti Taiwan a sumina iti China ken tapno iduron ti China nga “umuna nga agpaputok.” Ar-aramaten na kas pangbala iti kanyon dagiti Pilipino, kas iti inaramid na laban iti Russia sadiay Ukraine.

Laksid na, agbalbalin met a target board ti Pilipinas iti uray ania a pagilian, saan laeng iti China, gapu ta arig na’t base militar ti US ti intero a Pilipinas. Natakkuatan a 16 ti kabuklan a bilang dagiti padpadur-asen nga “EDCA site” saan laeng a siyam. Laksid pay daytoy kadagiti kampo-militar ti US iti dadduma a paset ti pagilian a saan na a bigbigbigen. Iti rehiyon ken iti intero a Northern Luzon, tallo ti naikeddeng nga “EDCA site” (Gamu, Isabela; Lal-lo ken Sta. Ana, Cagayan) sabali pay dagiti maibangbangon a kampo idiay Calayan Island, Cagayan ken idiay Itbayat ken Batan, Batanes. Kasta met dagiti kampo ken pasdek da idiay Pangasinan, Ilocos Sur ken Ilocos Norte. Ti panangitakder na ti nagadu a kampo ditoy pagilian ket paset iti “first island chain” tapno palawlawan ti China.

Gapu met iti Mutual Defense Treaty (MDT) iti nagbaetan ti US ken Pilipinas, “kabusor ti Pilipinas dagiti kabusor ti US” kas laeng iti agresyon na idiay Vietnam, Korea ken Iraq a nairamraman dagiti Pilipino. Apaman a bumtak ti gerra, agpeggad a maipisok manen ti pagilian iti baro a tsapter iti nailian a panagsagaba. Napeggad daytoy nangruna ta kumarkaro iti tensyon idiay Middle East gapu iti pannakibiang ken terorismo ti US.

Panangirurumen daytoy iti bukod-a-pangngeddeng ti pagilian a pilyen dagiti gubat a kayat na a serreken kasta met ti panagdesisyon na kanaig iti agbukbukod a pangruar a patakaran. Mairamraman ti Pilipinas kadagiti gerra ti imperyalista gapu ta napeklan nga aso-aso iti US ni Marcos Jr. Kasukat iti pabor ken suporta ti US iti panagturay na, itultulok na a maisagmak ti umili a Pilipino.

3. Pangta iti biag, kabiagan ken wayawaya ti Pilipino ken Pilipinas

Nu bumtak ti gubat iti nagbaetan ti China ken US, Pilipinas ken dagiti Pilipino ti umuna ken kangrunaan nga agsagrap, ta ti pagilian ti us-usaren ti US kas pawn na tapno iprobokar ti China. Agpugpugrot la ngaruden dagiti umili iti sango ti awan kapada na a panagrigrigat, agngangabit pay ti biag nangruna dagiti Cagayano ken Ivatan ta naitangkaran met ngarud ti Cagayan ken Batanes iti China.

Awan manen pagkalapan dagiti mangngalap ta ar-aramiden met a lugar-pagbabakalan dagiti baybay ken taaw. Napeggad met iti salun-at ken aglawlaw ti panangigabsuon ti US kadagiti nadadagsen a ramit-militar da, kas iti armas nukleyar. Kasta met a sumaknap ti prostitusyon a mangiyakar kadagiti saksakit kas iti HIV/AIDS manipud kadagiti soldado nga Amerikano. Sierto met a kumaro ti panangharas ken panangranggas kadagiti ubbing ken babbai. Awan met ngarud ti hurisdiksyon ti korte a Pilipino kadagiti nagbasul nga Amerikano.

4. Kumaro ti pasismo ken kontra-rebolusyonaryo a gerra ti US iti Pilipinas

Iti gagar ti US nga ipokus ti AFP iti “eksternal a pangta” manipud iti pang-uneg wenno laban iti rebolusyonaryo a tignayan, simmagedsed dagiti operasyon militar ti AFP a kangrunaan a mangtarget kadagiti rebolusyonaryo ken progresibo iti syudad ken kaaw-awayan, karaman dagiti masa ken aktibista. Itudtuding a terorista dagiti mangilablaban kadagiti lehitimo nga interes ken karbengan iti daga, sweldo, edukasyon, kdpy. Pinasingkedan daytoy iti narungsot nga Anti-Terror Law a mandar ti US ken dagiti ahente a pangseguridad.

Pakaroen na met lang ti panagbomba manipud iti tangatang, nga agresulta iti nalawa a panagbakwit, panagbisin ken pannakadadael iti aglawlaw. Kas idi Abril ken Mayo 2023 a manarimaan ti Salaknib exercise ken Balikatan idiay Lal-lo ken Sta. Ana, Cagayan ket nag-airstrike ken kinanyon ti US-AFP ti kabakiran ti Sta. Teresita.

Iti panagapura ti US a naan-anay nga ibaw-ing ti talmeg ti AFP agturong iti China, kineddengan na manen ti dedlayn iti panangparmek iti NPA. Ngem kadagiti aktwal nga operasyon, saan nga NPA nu di ket dagiti masa a mannalon ken timpuyog da ti rangranggasan ken parparmeken.

5. Daytoy ket saan nga interes ti umili a Pilipino

Awan ti kainaigan iti nailian nga interes ti Pilipinas ken dagiti Pilipino iti gerra dagiti imperyalista. Pagig-iggeman ti umili a Pilipino ti diplomatiko wenno nainkappia-an a panagrisut iti usapin ti WPS karamanen ti panangirupir iti balligi ti Pilipinas iti UNCLOS ken International Tribunal. Kinapudno na, gunggundawayan laeng ti US ti publisidad iti WPS para iti bukod na nga interes iti nasao a teritoryo. Agpampammarang ti US a “superhero” a “mangisalakan” iti pagilian laban iti China tapno ikalintegan ti presensya na ditoy Pilipinas.

Magagaran ti US a bumtak ti gerra tapno adda manen paglakoan ken pangigabsuonan na kadagiti nagalusan na nga armas, drone, howitzer, jet fighter, misayl; kas pangay-ayo na iti AFP, kasukat ti kinatulnog da. Dagitoy met ti pagkatkatayan dagiti kurakot nga opisyal ken heneral ti militar tapno maka-ibulsa ti kikbak manipud iti ubbaw nga AFP Modernization Program. Dagitoy marka-US a bomba, nga isu’t nangpapatay iti nasurok 33,000 Palestino idiay Gaza, ket isu met laeng ti us-usaren ti AFP kadagiti sibilyan iti kaaw-awayan. Ti AFP, a sinanay, dinoktrinaan ken inarmasan ti imperyalismo nga US, ti adigi ken gamat iti dominasyon ti US iti Pilipinas.

Natibker a supiaten ken sarangeten ti agnanayon a presensya militar ti US iti pagilian

Magun-od laeng ti pudno a wayawaya ken demokrasya babaen iti panangisayangkat iti nailian demokratiko a rebolusyon nga adda sosyalista a perspektiba. Ti laeng suporta ken pannakilaok ti nalawa nga umili iti naunday a gubat ti umili, kangrunaan iti rebolusyonaryo nga armado a pannakilaban, a mawarwar ti kawar ti imperyalismo ken mairupir ken masalakniban ti soberanya ti Pilipinas.

Supiaten ti panangisungsong ti US iti gerra kontra China!
Agtignay tapno lappedan ti panagbittak iti gerra dagiti imperyalista!
US ken China, takyas iti Pilipinas!
AFP, mabaybayadan a buyot ti US!
Iyabante ti gubat ti umili para iti nailian a wayawaya!

___
Inihanda ng:
National Democratic Front-Cagayan Valley
Abril 2024

(Leaflet) Lima a rason apay nasken a supiaten ti Balikatan Exercises ken ti agnanayon a presensya militar ti US iti Pilipinas