Dugang palapdon ang pagbatok sa katawhan sa rehimeng US-Marcos

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Sa milabayng tuig, padayon nga milagsik ang hiniusang mga protesta sa katawhang Pilipino aron ipakigbisog ang ilang panginabuhian, panalipdan ang mga katungod, iasdang ang hustisya, ug ibayaw ang nasudnong kagawasan. Atubangan sa dili masulbad nga krisis sa nagharing sistemang semikolonyal ug semipyudal, walag-too ang mga palisiya ug lakang nga kontra-nasyunal ug kontra-demokratiko sa pasistang rehimeng US-Marcos. Gitukmod niini ang masa sa katawhan nga maghiusa ug makigbisog batok sa ilang paghari.

Nagkalapad ang han-ay sa mga mamumuo, ug ordinaryong empleyado nga nakigbisog alang sa ilang katungod sa makabuhi nga suhulan ug sweldo. Labaw pang milig-on ang baruganan sa mga drayber ug opereytor sa dyip sa pagpanalipud sa ilang panginabuhian batok sa jeepney phaseout. Kaabin nila ang mga kabatan-onan nga nagababag usab sa planong pagsaka sa matrikula ug gasto sa edukasyon. Sa lain-laing bahin sa nasud, ginapanalipdan sa katawhan ang ilang katungod sa yuta, kabukiran, kasapaan ug kadagatan, ug mga tinubdan sa panginabuhian batok sa pagpangawkaw ug pagpanggun-ub sa magkakunsaba nga mga langyaw, dagkung kapitalista ug agalong yutaan. Ginasingil nila ang rehimeng US-Marcos sa hilabihan ka kulang nga pagpangandam ug aksyon atubangan sa grabeng kadaut nga gibunga sa hulaw sa panahon sa El Niño ug mga palisiya niining nagaguba sa kinaiyahan.

Mibwelo ang pagsukol sa lapad nga han-ay sa katawhan sa pakanang charter change sa mga alipures ni Marcos, aron sementuhon ang mga neoliberal nga palisiya sa konstitusyong 1987 ug sa pagsulay nga ilusot ang mga kausaban aron magdugay sa gahum ang mga pulitiko. Mibwelo usab ang pagsukol sa interbensyong militar sa US sa Pilipinas, pagpanulsol niini og gyera ug pagguyod sa nasud sa imperyalistang bangi niini sa China, samtang nanawagan ang katawhan sa malinawong pagsulbad sa mga isyu tali sa Pilipinas ug China kalabot sa mga teritoryong pangdagat sa West Philippine Sea. Padayon usab nga milapad ang pagsuporta sa katawhang Palestino batok sa henosidyo sa US ug Zionistang Israel. Maisugong misukol ang katawhan sa nagkagrabeng pasismo ni Marcos. Kadaugan nila ang desisyon sa Korte Suprema kontra sa Red-tagging ug pabor sa paghatag og writ of amparo sa mga biktima niini.

Ang walag-too nga militanteng pagsukol sa katawhan mga timailhan sa wala masulbad nga krisis sa ekonomiya ug pulitika sa nagharing sistema. Ilalum sa paantus ug madaugdaugong mga lakang sa anti-katawhan ug papet nga rehimeng Marcos, walay laing kadangpan ang masa sa katawhan kundili ang maghiusa, molihok ug mosukol. Atubangan sa pagpabungol-bungol ug pagpabuta-buta ni Marcos, kinahanglang labaw pang pakusgon ang singgit sa katawhan alang sa ginapangayo nilang hinanali ug malahutayong kausaban. Aron epektibong mosukol, kinahanglang mapalihok ang mas lapad pang han-ay sa masa sa katawhan.

Aron palihukon ang lapad nga katawhan ug ihimugso ang ilang inisyatiba sa pagsukol, kinahanglang magsugod sa ang-ang sa pulitikanhong kahimatngon ug kaandamon sa masa. Batakang leksyon sa Partido nga angayang palihukon ang mas aktibo ug abanteng bahin sa masa aron abton ang hatunga ug agnihon ang naulahi. Kalambigit niini, tahas sa nag-unang mga pwersang nasudnon-demokratiko nga pukawon ug aghaton ang masa nga molihok pinaagi sa pag-abot ug pakighiusa sa lain-lain nilang organisasyon, o pagtukod og lain-laing tipo sa asosasyon nga nakasubay sa nagkahiusang baruganan sa masa sa yaweng mga isyu sa katawhan.

Dakung ihap sa masa ang andam nga magpamyembro sa nasudnon-demokratikong mga organisasyon ug determinadong molihok alang sa kumprehensibong kausaban sa katilingban. Kinahanglan silang malukpanong organisahon. Apan labaw nga mas daghan ang andam nga mosalmot ug motampo sa basihan sa lain-laing progresibo, makinasudnon ug maki-katawhang kawsa, o sa kasagaran ug komun nga mga reklamo sa trabaho o panginabuhian. Andam silang magpamyembro sa lain-laing dagway sa organisasyon, ug abli sa lain-laing pamaagi sa paglihok. Kinahanglan silang abton, tukuron ang haum nga porma sa mga organisasyon ug giyahan sa dalan sa militanteng pagsukol. Kinahanglang palambuon ang pagkamamugnaon sa mga pamaagi ug porma sa pag-organisa ug pagpalihok sa masa.

Ingonman, hugot nga tahas sa tanang nasudnon-demokratikong pwersa nga pahugton ang pakiglambigit sa masa ug tibuok-kusog nga ipatuman ang katilingbanong pagtuki, pagpropaganda ug pag-organisa. Kinahanglan silang moadto ug tibuok-panahon nga molubog sa mga pabrika, komunidad sa kabus sa kasyudaran ug kabanikanhan, bisan sa mga eskwelahan, upisina, ug kung asaman nanimuyo o nagatrabaho ang masa. Pinaagi niini, makaplagan ang haum o epektibong mga pamaagi, karaan man o bag-o, sa pagpropaganda ug pag-organisa sa masa.

Kinahanglang mahimong mapangahason, maisugon, may inisyatiba ug mamugnaon sa pagpropaganda ug pag-organisa sa masa. Kinahanglang patigbabawan ang tanang porma sa burukratismo ug liberalismo, ug magbantay sa populismo, ikogismo, kumandismo ug pagpakontento sa taphaw nga pagpropaganda. Kinahanglang isalikway ang naandang mga pamaagi ug estilo sa pagtrabaho nga nagababag sa kapasidad sa nasudnon-demokratikong mga pwersa nga hibaluon ang kongkretong kahimtang sa masa, ang lain-lain nilang problema, mga komun nga pangandoy, ang-ang sa ilang kahimatngon ug kaandamong molihok ug mosukol.

Tinuuray ang tinguha sa katawhang Pilipino nga mosukol atubangan sa hait nga krisis ug walay puas nga pagpaantus ug pagpangdaugdaug kanila sa kontra-katawhan ug pasistang rehimeng US-Marcos. Determinado silang iasdang ang ilang pakigbisog alang sa ilang kaayuhan, panginabuhian, ug mga batakang katungod, ug alang sa kagawasan ug kaluwasan sa nasud.

Ang dungganong pangandoy sa katawhan nga mosukol kinahanglang tugbangan sa determinasyon sa mga pwersang nasudnon-demokratiko nga pukawon, organisahon ug palihukon ang mga mamumuo, mag-uuma, masang kabus, ug tanang demokratikong sektor. Angayang magsilbing sumbanan ang mga kadre ug myembro sa Partido sa pagpanguna sa walay pagduhaduha nga pakigsandurot, pagpukaw ug pag-organisa aron palalumon ug palapdon ang mga gamot sa Partido sa han-ay sa masa. Kinahanglan silang mangulo sa pagmatuto sa diwa sa pagsandig ug pagsalig sa masa, ug sa baruganang ang masa lamang ang nagamugna sa kasaysayan.

Dugang palapdon ang pagbatok sa katawhan sa rehimeng US-Marcos