Ilabi nga pasangkaron ang pagbato sang pumuluyo sa rehimen US-Marcos

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sa nagligad nga tuig, tayuyon nga nagapagsik ang ululupod nga mga hublag sang pumuluyong Pilipino agud ipakigbato ang ila palangabuhian, pangapinan ang mga kinamatarung, isulong ang katarungan, kag itib-ong ang pungsodnon nga kahilwayan. Sa atubang sang indi masolbar nga krisis sang nagahari nga sistema nga malakolonyal kag malapyudal, wala tuo ang mga patakaran kag tikang kontra-nasyunal kag kontra-demokratiko sang pasistang rehimen US-Marcos. Ginatulod sang mga ini ang masa sang pumuluyo nga mag-isa kag maghimakas batuk sa ila nga paghari.

Nagasangkad ang kubay sang mga mamumugon, kag ordinaryo nga empleyado nga nagahimakas para sa ila kinamatarung sa makabuhi nga suhol kag sweldo. Ilabi pa nga nagabakod ang panindugan sang mga drayber kag opereytor sang dyip sa pagpangapin nila sang ila palangabuhian batuk sa jeepney phaseout. Kaisa nila ang mga pamatan-on nga nagapamatok man sa nagahana nga pagtaas sang matrikula kag gasto sa edukasyon. Sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod, ginapangapinan sang pumuluyo ang ila kinamatarung sa duta, kabukiran, kasubaan kag kadagatan, kag mga ginakuhaan sang palangabuhian batuk sa pagpanghugakom kag pagpangwasak sang magkasabwat nga mga dumuluong, dalagko nga kapitalista kag agalon mayduta. Ginasukot nila ang rehimen US-Marcos sa lubha nga kakulang nga pagpangandam kag aksyon sa atubang sang grabe nga kahalitan tuga sang tig-ilinit sa panahon sang El Niño kag mga patakaran sini nga nagaguba sa kinaiyahan.

Nagbuylo ang pagbato sang malapad nga kubay sang pumuluyo sa padihot nga charter change sang mga alipures ni Marcos, para sementuhon ang mga patakaran neoliberal sa konstitusyon 1987 kag tuyuon nga ilusot ang mga pagligwat agud mapalawig ang poder sang mga pulitiko. Nagabuylo man ang pagbato sa pagpasilabot sang militar sang US sa Pilipinas, pagpanulsol sini sang gyera kag pag-guyod sang pungsod sa imperyalista nga kinagamo sini sa China, samtang nagapanawagan ang pungsod sang matawhay nga pagsolbar sa mga hambalanon sa tunga sang Pilipinas kag China kaangot sang mga teritoryo pandagat sa West Philippine Sea. Nagapadayon kag padayon man nga nagalapad ang pagsuporta sa pumuluyong Palestino batuk sa henosidyo sang updanay nga US kag Zionistang Israel. Ilabi nga mangisog nga nagabato ang pumuluyo sa nagabaskog nga pasismo ni Marcos. Kadalag-an nila ang desisyon sang Korte Suprema kontra sa Red-tagging kag pabor sa paghatag sang writ of amparo sa mga biktima sini.

Ang wala tuo nga militante nga pagbato sang pumuluyo ang mga patimaan sang indi masolbar nga krisis sa ekonomya kag pulitika sang nagahari nga sistema. Sa idalom sang paantus kag mapamigos nga mga tikang sang kontra-pumuluyo kag papet nga rehimen Marcos, wala iban nga paaliwansan ang masa sang pumuluyo kundi ang maghiliugyon, maghulag kag magbato. Sa atubang sang pagpabungol-bungol kag pagpabulag-bulag ni Marcos, kinahanglan ilabi pa nga pabaskugon ang singgit sang pumuluyo para sa ginapangayo nila nga hinanali kag pangmalawigon nga pagbag-o. Agud epektibo nga magbato, kinahanglan nga mapahulag ang labaw ka mas malapad nga kubay sang masa sang pumuluyo.

Para pahulagon ang malapad nga pumuluyo kag ibun-ag ang ila inisyatiba sa pagbato, dapat magsugod sa lebel sang pampulitika nga kamuklatan kag kahandaon sang masa. Sandigan nga tudlo sang Partido nga dapat pahulagon ang mas aktibo kag abante nga bahin sang masa, agud nga lab-uton ang nahanunga kag buyukon ang naulihi. Kasugpon sini, katungdanan sang nagapanguna nga mga pwersang pungsodnon-demokratiko nga pukawon kag buyukon ang masa nga maghulag paagi sa paglab-ot kag pagpakig-isa sa nagkalain-lain nila nga organisasyon, ukon pagtukod sang nagkalain lain nga klase sang asosasyon nga nakabase sa nagahiliugyon nga panindugan sang masa sa tingkad nga mga hambalanon sang pumuluyo.

Dako nga isip sang masa ang andam nga magpasakop sa pungsodnon-demokratiko nga mga organisasyon kag determinado nga maghulag para sa komprehensibo nga pagbag-o pangkatilingban. Dapat sila malaparan nga organisahon. Apang tuman pa ka mas madamo ang andam nga magpatapo kag makigbahin sa sandigan sang nagkalain-lain nga progresibo, makipungsodnon kag maki-pumuluyo nga mga handum, ukon sa sandigan sang ordinaryo kag komun nga mga hibubun-ot sa palangabuhian ukon palangitan-an. Andam sila nga magpasakop sa nagkalain-lain nga porma sang organisasyon, kag bukas sa nagkalain-lain nga pamaagi sa paghulag. Dapat sila nga lab-uton, tukuron ang haum nga porma sang mga organisasyon kag giyahan sa banas sang militante nga pagbato. Dapat paluntaron ang pagkamatinugahon sa mga pamaagi kag porma sang pag-organisa kag pagpahulag sa masa.

Padulong diri, hugot nga katungdanan sang tanan nga pungsodnon-demokratiko nga pwersa nga maukod nga magkadto sa masa kag ubos-kusog nga tigayunon ang pangkatilingban nga pagpaniyasat, pagpropaganda kag pag-organisa. Dapat magpadulong kag lubos-panahon nga magsulod sila sa mga pabrika, imol nga komunidad sa kasyudaran kag kabukiran, mangin sa mga eskwelahan, talatapan, kag kung sa diin man nagapuyo ukon nagapangabuhi ang masa. Paagi sini, matukiban ang haum ukon epektibo nga porma, daan man ukon bag-o, sang pagpropaganda kag pag-organisa sa masa.

Dapat mangin makahas, mabaskog ang kabubut-on, may inisyatiba kag matinugahon sa pagpropaganda kag pag-organisa sa masa. Dapat panginbabawan ang tanan nga porma sang burukratismo kag liberalismo, kag magbantay sa populismo, ikogismo, komandismo kag pagpaka-igo na lang sa hapaw nga pagpropaganda. Kinahanglan nga kakson ang ginkagawian nga mga pamaagi kag istilo sang paghulag nga nagapugong sa ikasarang sang pungsodnon-demokratiko nga mga pwersa nga hibal-on ang kongkreto nga kahimtangan sang masa, ang nagkalain-lain nila nga hambalanon, mga komun nga handum, lebel sang ila nga kamuklatan kag kahandaon nga maghulag kag magbato.

Maukod ang handum sang pumuluyong Pilipino nga magbato sa atubang sang matalom nga krisis kag wala-untat nga pagpa-antus kag pagpamigos sa ila sang kontra-pumuluyo kag pasista nga rehimen US-Marcos. Determinado sila nga isulong ang ila paghimakas para sa ila kaayuhan, palangabuhian, kag mga sandigan nga kinamatarung, kag para sa kahilwayan kag kaluwasan sang pungsod.

Ang hugot nga paghandum sang pumuluyo nga magbato ang dapat tumbasan sang determinasyon sang mga pwersa nga pungsodnon-demokratiko nga pukawon, organisahon kag pahulagon ang mga mamumugon, mangunguma, masang anakbalhas, kag tanan nga demokratikong sektor. Dapat magserbe nga sulundon ang mga kadre kag katapo sang Partido sa pagpanguna sa wala kataka nga pakig-upod, pagpukaw kag pag-organisa agud nga padalumon kag palaparon ang mga gamot sang Partido sa kubay sang masa. Dapat sila nga mamuno sa pag-ugmad sang ispiritu sang pagsandig kag pagsalig sa masa, kag sa panindugan nga ang masa lang ang tigtuga sang kasaysayan.

Ilabi nga pasangkaron ang pagbato sang pumuluyo sa rehimen US-Marcos