Gyera nga disimpormasyon sang US para itulod ang Pilipinas sa gyera

, ,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Tuman ka athag nga ang imperyalismong US ang indi abyan sang pumuluyong Pilipino. Ini ang wala duda nga ginpamatud-an sang pagtaya sang militar sang US sa mga Pilipino sa nabuyagyag nga sikreto nga kampanyang disimpormasyon sini sadtong panahon sang pandemyang Covid-19. Madulom nga tuyo sadto sang US nga hilo-an ang pinsar sang mga Pilipino sang sayop nga impormasyon kaangot sa bakuna nga Sinovac halin sa China, pagwaon nga indi ini luwas ukon epektibo, para paburan ang mga bakuna nga himo sa US pareho sang Pfizer kag Moderna. Ang amo nga pagpalapta sang US sang disimpormasyon ang lubha nga nagbutang sa peligro sa pampubliko nga ikaayong-lawas sa Pilipinas, kag ginapatihan nga nangin rason sa hinay nga palakat sadto sang pagpabakuna sa pungsod.

Ang nasambit nga kampanya nga disimpormasyon ang ginpangunahan kag ginpondohan sang Pentagon ukon Department of Defense sang US. Nagsugod ini sa idalom sang anay gubyerno nga Trump, kag nagpadayon tubtob sa una nga bulan sang subong nga gubyernong Biden. Dako nga pondo ang ginbubo sang US para sa pagbutang sang mga suldado kag iban pa nga tinawo para magtuga kag magpadalagan sang ginatos ka mga peke nga account sa social media para impluwensyahan ang mga Pilipino sa islogan nga “China ang virus”.

Ang kampanya nga disimpormasyon nga ini ang ginlunsar sang militar sang US sandig sa linya sang “aktibo nga kombat” nga amo ang doktrina nga ginapaluntad subong sang US sa kompetisyon kag pakiglalisay sa mga imperyalista nga karibal sini nga China kag Russia. Ginagamit sang US ang mga pwersa militar sini sa “aktibo nga kombat” bisan pa wala sang nagakahitabo nga direkta nga armadong kinagamo. Ginahimo ini kadungan ang mga tikang nga pagpang-ipit sa ekonomya (pareho sang sangsyon ukon pagpang-ipit sa pagpamuhunan kag baligyaanay), pati na ang aktibo nga paggamit sang pwersa militar agud kontrahon ang nagalapad nga kusog kag impluwensya sang mga karibal sini.

Ang ini nga kampanyang disimpormasyon ukon gyera sa impormasyon ang padayon nga ginalunsar subong sang imperyalismong US sa Pilipinas. Target sini ang pinsar sang mga Pilipino agud pagwaon nga “abyan, katimbang kag kadampig” nila ang US, kag “kontra” ang China. Kasabwat ang mga tuta sini sa gubyernong Marcos, pati na pila ka senador kag kongresista, kag mga bayaran ukon nagaka-impluwensyahan nga institusyon kag tinawo sa burges nga masmidya, ginahurma ang pinsar sang mga Pilipino agud madawat nila ang presensya kag pagluntad sang mga suldadong Amerikano sa sulod kag palibot sang pungsod.

Liwat nga ginasuportahan ang tiko nga pagpati nga “big brother” ukon “magulang” ang US nga “magapangapin” sa “makaluluoy” nga Pilipino, kabaliskaran sa kamatuoran nga duha ka beses na nga gingyera sang imperyalismong US ang Pilipinas para agawon ang kahilwayan nga naangkon sa rebolusyonaryo nga pagbato sang mga Pilipino, una batuk sa kolonyalismong Espanya, kag ikaduha, batuk sa pagpanakop sang Japan. Ginapagwa subong nga sa idalom sang Mutual Defense Treaty, “buligan” sang US ang Pilipinas batuk sa China, bisan nga ang kamatuoran, indi magahulag ang US nga wala gina-una ang kaugalingon sini nga interes. Ginagamit sang US ang mga kasugtanan militar sini sa Pilipinas para magamit ang pungsod nga dako sini nga base militar agud ilunsar ang pagpanghangkat sini sang gyera batuk sa China.

Ginagatungan subong sang US kag rehimen Marcos ang Sinophobia ukon ang isterya, duda, kahadlok ukon kaakig sa China kag tanan nga Chinese sa Pilipinas. Wala man sang kongkreto nga ebidensya, ginapalapta ang mga hugon-hugon bahin sa mga espiha nga Chinese, impiltrasyon kag mga sikreto nga grupo sang mga suldado nga Chinese sa Pilipinas. Mismo nga si Marcos ang numero uno nga promotor sini sa pila ka sulit na niya nga pagpahayag nga isa ka dako nga “pang-gwa nga pamahog” ang China sa Pilipinas, tungod kuno sa mga banggianay pangdagat. Samtang ginatahi ang estorya sang “plano nga paglusob sang China,” nagahari-harian ang mga pwersa militar sang US kag bug-os kahilwayan nga ginagamit ang duta, kahawaan kag kadagatan sang Pilipinas sa paghanas kag pagpangandam sa gyera.

Kasabwat ang US, pasulit-sulit ang AFP kag Philippine Coast Guard sa paghana nga magdala sang mga kagamitan pangkonstruksyon sa mga “supply mission” sini sa Ayungin Shoal, nga nahibal-an nila nga magapa-ibwal sa China tungod lapas ini sa daan nga dayalogo ukon negosasyon nga amo ang dapat nga banas para malinong nga solbaron ang kinagamo sa kadagatan. Sa wala untat nga panggarit-garit sang rehimen US-Marcos, ang China ang nangin agresibo kag wala kaluoy sa pagkabig sini sa Pilipinas kag sa indi sini pagkilala sa mga kinamatarung sang Pilipinas nga ginkilala sang pangkalibutanon nga hukom sadtong 2016.

Wala untat, wala kataka kag wala pagkaubos ang pondo nga ginabubo sang imperyalismong US sa tanan nga larangan sang gyera nga impormasyon, para itanom ang gawi-ulipon kag gawi-traydor sa paminsaron sang mga Pilipino. Adlaw-adlaw nga mabatian ang tingog sang imperyalismong US nga nagatuad sang nagkalain-lain nga porma kag pagkatawo sa social media, sa mga balita, sa mismo nga bibig ni Marcos kag mga upisyal sang iya nga gubyerno.

Dumot nga katuyuan sang imperyalismong US nga dulaon ang tanan nga dilaab sang pagpalangga sa pungsod sa dughan sang mga Pilipino, kag ipadawat sa pumuluyo nga sila ang malipayon nga mga bilanggo sa idalom sang malakolonyal nga paghari sini sa Pilipinas. Gusto nga ipadawat sa pumuluyo ang ginahimo nga pagtapak sa kahilwayan sang Pilipinas kag paggamit sa pungsod isip instrumento sa pagpanghagyat sang US sang armado nga kinagamo sa China. Gusto nila nga ipiyong sang mga Pilipino ang ila mga mata sa masanag nga kamatuoran nga ang pungsod subong ang instrumento sa estratehiya nga heyopulitikal sang US, nga may katuyuan nga ipatuman ang hegemonya sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan kag bungguan ang sin-o man nga pungsod ukon pwersa nga magapamatok.

Dapat husto nga magbantay, ibuyagyag kag isikway sang pumuluyong Pilipino ang gyera nga disimpormasyon sang imperyalismong US kag tuta nga rehimen Marcos para kontrolon ukon impluwensyahan ang ila paminsaron, sikolohiya kag emosyon. Wala sang iban nga mas epektibo nga pamaagi kundi nga ilunsar ang kahublagan pagtuon para balikan ang kasaysayan, indi sa punto de bista nga burges kag maka-US, kundi sa panan-awan sang masa nga nagahimakas, agud pukawon kag padilaabon ang diwa nga makipungsod sang pumuluyo, sa ila pag-usoy sa banas sang paghimakas para sa matuod nga kahilwayan sang pungsod.

Gyera nga disimpormasyon sang US para itulod ang Pilipinas sa gyera