Gyera sa disimpormasyon sa US aron itukmod ang Pilipinas sa gyera

, ,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglishHiligaynon

Klaro kaayo nga dili higala sa katawhang Pilipino ang imperyalismong US. Kini walay duda nga gipamatud-an sa pagtarget sa militar sa US sa mga Pilipino sa nabutyag nga sekretong kampanya sa disimpormasyon niini atol sa pandemyang Covid-19. Dautang laraw kaniadto sa US nga hiloan ang hunahuna sa mga Pilipino sa sayop nga impormasyon kalabot sa bakunang Sinovac gikan China, pagawasong dili kini luwas o epektibo, aron paburan ang mga bakunang hinimo sa US sama sa Pfizer ug Moderna. Ang maong pagpakaylap sa US sa disimpormasyon grabeng nagpeligro sa pangpublikong panglawas sa Pilipinas, ug gituuhang hinungdan sa langan nga pagpamakuna sa nasud.

Ang maong kampanya sa disimpormasyon gipasiugdahan ug gipondahan sa Pentagon o Department of Defense sa US. Nagsugod kini ilalum sa kanhing gubyernong Trump, ug nagpadayon hangtud sa unang mga bulan sa kasamtangang gubyernong Biden. Dakung pondo ang gibubo sa US alang sa pagdeploy og mga sundalo ug uban pang personel aron maghimo ug magdumala og gatusan ka mga pekeng account sa social media aron impluwensyahan ang mga Pilipino sa islogang “China ang virus.”

Ang maong kampanya sa disimpormasyon gilunsad sa militar sa US subay sa linya sa “aktibong kombat,” usa ka doktrinang gipatunhay karon sa US sa pakigkompetisya ug pakiglantugi sa mga imperyalistang karibal niining China ug Russia. Ginagamit sa US ang mga pwersang militar niini sa “aktibong kombat” bisan walay gakahitabong direktang armadong panagbangi. Gihimo kini dungan ang mga lakang sa pagpamig-ot sa ekonomiya (sama sa mga sangsyon o pagpig-ot sa pagpamuhunan ug pamatigayon), lakip na ang aktibong paggamit sa pwersang militar aron kontrahon ang nagkalapad nga kusog ug impluwensya sa mga karibal niini.

Ang maong kampanya sa disimpormasyon o gyera sa impormasyon padayon nga ginahimo karon sa imperyalismong US sa Pilipinas. Target niini ang hunahuna sa mga Pilipino aron ilhong “higala, kaabag ug kaalyado” nila ang US, ug “kaaway” ang China. Kakunsabo ang mga itoy niini sa gubyernong Marcos, lakip na ang pipila ka senador ug kongresista, ug mga bayaran o naimpluwensyahang institusyon ug tawotawo sa burges nga masmidya, ginahulma ang hunahuna sa mga Pilipino aron mahimong maanyag kanila ang presensya ug pagdomina sa mga sundalong Amerikano sulod ug palibot sa nasud.

Subling ginapakusog ang hiwi nga pagtoong “big brother” o “magulang” ang US nga “manalipud” sa “makaluluoy” nga Pilipino, sukwahi sa kamatuurang duha ka beses nang gigubat sa imperyalismong US ang Pilipinas aron ilugon ang kagawasang naangkon sa rebolusyonaryong pagsukol sa mga Pilipino, una batok sa kolonyalismong Espanya, ug ikaduha, batok sa pagpanakop sa Japan. Ginapagawas karon nga ilalum sa Mutual Defense Treaty, “pagatabangan” sa US ang Pilipinas batok sa China, bisan og ang tinuod, dili molihok ang US nga dili unahon ang iyang kaugalingong interes. Ginagamit sa US ang mga kasabutang militar niini sa Pilipinas aron magamit ang nasud nga daku niining base militar aron ilunsad ang pagpanghulhog niini og gyera sa China.

Ginasugnuran karon sa US ug rehimeng Marcos ang Sinophobia o ang isterya, duda, kahadlok o kasuko sa China ug tanang Chinese sa Pilipinas. Bisan walay kongkretong ebidensya, ginapakaylap ang mga ispekulasyon kalabot sa mga espiyang Chinese, impiltrasyon ug mga sikretong grupo sa mga sundalong Chinese sa Pilipinas. Mismong si Marcos ang numero unong promotor niini sa pipila ka beses na niyang pagpasumbingay nga usa ka dakung “panggawas nga hulga” ang China sa Pilipinas, tungod kuno sa mga away sa dagat. Samtang ginahimo ang istorya sa “planong pagsulong sa China,” naghari-hari ang mga pwersang militar sa US ug gawasnong ginagamit ang kayutaan, kahanginan ug kadagatan sa Pilipinas sa pagbansay ug pag-andam sa gyera.

Kakunsabo ang US, subli-subli ang AFP ug Philippine Coast Guard sa pagsulay nga magdala og mga gamit sa konstruksyon sa mga “supply mission” niini sa Ayungin Shoal, nga sayod silang mahagit ang China tungod kay lapas kini sa kanhing mga kasabutan tali niini ug sa Pilipinas. Matngong ginababagan sa US ug sa rehimeng Marcos ang dayalogo o negosasyon nga maoy hustong dalan aron malinawong sulbaron ang bangi sa kadagatan. Sa walay hunong nga pagpanghagit sa rehimeng US-Marcos, nahimong agresibo ug bangis ang China sa pagtratar niini sa Pilipinas ug sa dili niini pag-ila sa mga katungod sa Pilipinas nga giila sa internasyunal nga hukmanan niadtong 2016.

Walay hunong, walay puas ug walay kinutuban ang pondong gibubu sa imperyalismong US sa tanang natad sa gubat sa impormasyon, aron itanum ang pagkaulipon ug pagkamaluibon sa alimpatakan sa mga Pilipino. Adlaw-adlaw nga madungog ang tingog sa imperyalismong US nga namulong sa lain-laing porma ug dagway sa social media, sa mga balita, sa mismong baba ni Marcos ug mga upisyal sa iyang gubyerno.

Dautang laraw sa imperyalismong US nga palungon ang nagdilaab nga patriyotismo sa kasingkasing sa katawhang Pilipino, ug ipadawat sa katawhan nga sila malipayong mga pinireso sa semikolonyal nga paghari niini sa Pilipinas. Gusto nilang mouyon ang katawhan sa ginahimong pagyatak sa soberanya sa Pilipinas ug paggamit sa nasud isip instrumento sa pagpanghagit sa US og gyera sa China. Laraw nilang ipiyong sa mga Pilipino ang ilang mga mata sa tin-aw nga kamatuuran nga ang nasud karon instrumento sa estratehiyang heyopulitikal sa US, nga adunay laraw nga ipahamtang ang hegemonya sa lain-laing bahin sa kalibutan ug ligsan ang kinsamang nasud o pwersa nga mobabag.

Kinahanglang magmabinantayon, ibutyag ug isalikway sa katawhang Pilipino ang gyera sa disimpormasyon sa imperyalismong US ug itoy nga rehimeng Marcos aron kontrolon o impluwensyahan ang ilang panghunahuna, sikolohiya ug emosyon. Walay laing mas epektibong pamaagi kundili ang ipatuman ang kalihukang pagtuon sa kasaysayan, dili sa punto de bistang burges ug maki-US, kundili sa panglantaw sa masang nakigbisog, aron pukawon ug padilaabon ang diwang makinasudnon sa katawhan, sa ilang pagbaktas sa dalan sa pakigbisog alang sa tinuod nga nasudnong kagawasan.

Gyera sa disimpormasyon sa US aron itukmod ang Pilipinas sa gyera