2 milyon, nagprotesta sa France laban pagtaas ng edad pagretiro

,

Dalawang milyong mamamayan ang nagwelga at nagprotesta sa iba’t ibang bahagi ng France noong Enero 22 para labanan ang panukalang pagtataas ng edad sa pagreretiro mula 62 tungong 64 taong gulang. Layunin ng panukala na patagalin ang pagpiga pareho sa lakas-paggawa ng mga manggagawa at buwis sa kanilang mga sahod. Pinakamalaki ang protesta sa Paris, kabisera ng bansa, kung saan halos isang milyon ang humugos sa mga lansangan.

Inilulusot ng presidente ng bansa na si Emmanuel Macron ang panukala bilang “pagsalba” sa sistemang pensyon ng bansa. Aniya, tumatanda ang populasyon ng France, at humahaba ang life expentacy o tagal ng buhay kaya diumano kailangang ipagpaliban ang pagreretiro ng mga manggagawa at palakihin ang pondong pampensyon. Sa bagong panukala, kailangang nakapagtrabaho muna ng kabuuang 43 taon ang isang manggagawa bago siya maging kwalipikadong mabigyan ng pensyon. Huling tinangkang ilusot ang panukala noong 2019. Lahat ng mamamayan sa France ay nakatatatanggap ng pensyon sa pagretiro nila.

Mariing kinundena ng mga manggagawa ang panukala ni Macron. Anila, ang batas sa pagreretiro ay tagumpay na matagal na ipinaglaban ng mga unyon. Imbes na dagdagan ng dalawang taong pagtatrabaho ang matatanda nang manggagawa, iginigiit nila na buwisan ni Macron ang yaman ng sobrang mayayamang French o di kaya’y itaas ang kontribusyon ng mga kapitalista sa pondo ng pensyon.

Kasama sa mga protesta ang maraming kabataang manggagawa. Naniniwala silang dapat ipagtanggol ang mga tagumpay na naipanalo ng mga nauna sa kanila. Liban dito, ipinuprotesta rin nila ang barat na sahod na harap ng pagtaas na gastos sa kabuhayan.

AB: 2 milyon, nagprotesta sa France laban pagtaas ng edad pagretiro