Kabataang Makabayan-Balangay Armando Mendoza, muling itinatag at pinalalakas

,

Muling pinalalakas ng Kabataang Makabayan (KM) ang balangay nito na Armado Mendoza, ayon sa pahayag nito ngayong araw, Nobyembre 20. Nagtipon ang mga kasapi ng KM noong Oktubre 10 para muli itong itatag.

“Sa panahon na walang pagkukubli ang mga reaksyunaryo sa kanilang mga kasalanan at labis-labis na pagpapahirap sa sambayanang Pilipino, nananatiling ang sagot ng KM at buong rebolusyonaryong kilusan ay ang demokratikong rebolusyong bayan,” pahayag ng KM-Armando Mendoza.

Ang balangay ay nakapangalan kay Armando Mendoza, estudyante ng University of Sto. Tomas noong dekada 1970. Sumapi siya sa KM sa loob ng unibersidad at naging isa sa mga namumunong kasapi nito noong Sigwa ng Unang Kwarto. Naging katuwang si Mendoza sa pag-oorganisa at pagpapalawak ng kasapian ng KM sa katabing mga eskwelahan at komunidad.

Nang ideklara ang batas militar, sumanib si Mendoza sa hanay ng masang magsasaka sa Batangas. Dalawang beses siyang nadakip sa panahon ng diktadura at ipinailalim sa matinding tortyur. Noong Oktubre 1975, sa ikalawang pagkakataong nahuli siya ng diktadura, pinatay siya kasama ang tatlong iba pa sa Lucena, Quezon.

Sa muling pagtatatag ng KM-Armano Mendoza, inilunsad nito ang talakayan sa oryentasyon at konstitusyon ng KM, pagpaparangal at pagpupugay sa mga martir, pagpaplano ng mga aktibidad ng balangay at paghalal sa bagong komiteng tagapagpaganap.

Kabilang sa mga martir na kanilang pinagpugayan ang mga kabataan na sina Joshua “Ka Kiko” Regalado, Angelo “Ka Kaloy” Del Rosario, at iba pang mula sa kanilang hanay. Sa pundasyong ito muling pinagtibay ng mga kasapi ng KM ang kanilang kapasyahan na palakasin at palawakin ang KM-Armando Mendoza.

“Sa kabila ng kontra-progresibo at reaksyunaryong katangian ng unibersidad, ang kasaysayan ng pakikibaka ng mga militante at rebolusyonaryong kabataang estudyante ay mayaman at mahaba,” ayon sa balangay.

Makikita umano ito mula pa kay Jose Rizal, sa Filipinization Movement na sinuportahan at itinaguyod ng mga estudyante, at sa barikada ng mga estudyante sa unibersidad laban sa pagtataas ng matrikula noong panahon ng diktadurang US-Marcos I.

Hamon ng balangay ng KM na nawa’y paghalawan ng mga aral ang mga kilusang ito at magsilbing inspirasyon sa mga estudyante “na nais bumaklas at baguhin ang katangian, hindi lang ng unibersidad, kundi ng buong lipunang ginagalawan niya.”

Binati ni Ka Marco Valbuena, punong upisyal sa impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas, ang muling pagtatatag sa balangay. “Hindi maikakaila na napapanahon ang inyong pagsisikap lalo’t nalalapit na ang ika-60 anibersaryo ng pagtatatag ng KM sa susunod na taon,” aniya.

“Higit dito, napapanahon ang muli ninyong pagtatayo ng balangay ng KM sa harap ng tumitinding krisis ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal, at lumalaki namang hamon ng kasaysayan sa kasalukuyang salinlahi ng mga kabataan na ipagpatuloy at ibayong paigtingin ang pambansa-demokratikong rebolusyon,” dagdag pa ni Valbuena.

AB: Kabataang Makabayan-Balangay Armando Mendoza, muling itinatag at pinalalakas