Kontra-unyon na direktor ng ospital pambata, ipinatatanggal

,

Naglunsad ng “snake rally” ang mga manggagawang pangkalusugan ng National Children’s Hospital kahapon para ipaabot ang kanilang disgusto sa Medical Center Chief (MCC) ng ospital at ipanawagan na huwag nang palawigin ang kanyang termimo.

Dismayado ang mga manggagawa kay MCC Moriel Creencia dahil sa anila’y mga kontra-unyong hakbang at mga paglabag sa mga probisyon ng kanilang CNA (collective negotiations agreement o kasunduang nabuo sa negosasyong). Isa rito ang benepisyong ipinagkaloob sa mga pamilya ng mga empleyado para sa libreng serbisyong medikal sa ospital. Arbitraryo ring binago ni Creencia ang mga patakaran ng ospital na nagresulta sa kalituhan sa mga departamento at pagkabalam ng mga serbisyong pangkalusugan.

“Binabatikos namin ang patakaran ni MCC Creencia na pagbawalan ang pagtangkilik sa out-patient services. Ipinagkakait sa aming mga kaanak na nasa edad na (adult dependents) na makakuha ng libreng konsultasyon sa ospital gayong ang benepisyong ito ay pinahihintulutan at nakapaloob sa aming CNA,” pahayag ng National Children’s Hospital Employees Association-Alliance of Health Workers. “Iligal ding nakialam si Creencia sa pagtatalaga ng representate ng unyon sa Selection and Promotions Board, na dapat ay desisyon ng unyon.”

Kasabay nito, iginiit din ng unyon ang agarang paglabas ng kanilang Health Emergency Allowance. Saklaw nito ang alawans para sa Hulyo-Disyembre 2021 at Hulyo-Nobyember 2022, at Performace-Based Bonus ng 2020 at 2021.

Sa araw ding iyon, naghapag ng petisyon ang Alliance of Health Workers sa Department of Health para sa pagpapabilis ng paglalabas ng mga benepisyo at ipinangakong alawans ng mga manggagawang pangkalusugan sa iba’t ibang lokal na ospital. Nagtungo ang mga upisyal ng alyansa sa upisina ng DOH kahapon, Nobyembre 4, para isumite ito.

Kabilang sa mga hindi pa nakatatanggap ng kanilang alawans na saklaw ng petisyon ang mga manggagawang pangkalusugan sa limang ospital at pasilidad pangkalusugan sa Metro Manila, apat sa Central Luzon, isang ospital sa Cagayan Valley, dalawa sa Southern Tagalog, isa sa Bicol, dalawa sa Panay, dalawa sa Negros, dalawa sa Cebu at dalawa sa Mindanao.

Ayon sa AHW, naisumite na ng mga ospital na ito ang lahat ng mga rekisito na hinihingi ng DoH pero hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natutugunan. Kabilang sa mga hindi pa naibibigay ang One Covid-19 Allowance (OCA) para sa Enero ngayong taon. Ayon sa alyansa, hindi lamang ito labag sa batas, ito ay di makatarungan at nakapanlulumo sa mga manggagawang pangkalusugan.

AB: Kontra-unyon na direktor ng ospital pambata, ipinatatanggal