Rebolusyonaryong samahan ng manggagawang pangkalusugan, nagraling-iglap

,

Tahimik na nagtipon at surpresang nagmartsa kahapon sa kahabaan ng Carriedo Avenue sa Lunsod ng Maynila ang mga kasapi ng Makabayang Samahang Pangkalusugan (MSP), ang rebolusyonaryong organisasyon ng mga manggagawang pangkalusugan. Bahagi ito ng paggunita sa ika-44 anibersaryo ng kanilang organisasyon.

Sa maiksing programa, ipinabatid ng MSP ang pangangailangang lumahok sa armadong rebolusyon ng mga manggagawang pangkalusugan. Ayon sa kanila, makatwiran ang pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka upang ibagsak ang tatlong ugat ng kahirapan ng sambayanan Pilipino—ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata-kapitalismo.

Dumagundong ang sama-sama nilang pagsigaw ng: “Mabuhay ang ika-44 anibersaryo ng MSP!” “Ibagsak ang rehimeng US-Marcos II!” “Digmang bayan, sagot sa kahirapan!”

Ang raling-iglap ng MSP sa Maynila ay nagpabatid sa mamamayan ng nagaganap na rebolusyon sa kanayunan.

Ang MSP ay alyadong organisasyon ng National Democratic Front of the Philippines. Tuwiran itong sumusuporta sa armadong pakikibakang inilulunsad ng Bagong Hukbong Bayan. Tumutulong ang MSP sa pagsasanay ng mga medik ng BHB at pagbibigay ng suportang materyal, pinansyal at iba pa sa hukbong bayan. Nagsisilbi rin silang balon ng bagong mga Pulang mandirigma.

Pagtatatag ng MSP

Ang MSP ay itinatag noong 1978. Ayon sa balita ng Ang Bayan noong Mayo 1979, nagdaos ang MSP ng unang pambansang kumperensya noong Disyembre 30, 1978, kung saan, binuo nila ang 7-puntong programa ng organisasyon:

1. Labanan ang imperyalistang dominasyon sa industriyang pangkalusugan ng Pilipinas

2. Tutulan ang paggamit sa kalusugan bilang instrumento ng pasitang diktadurang US-Marcos

3. Magpaunlad ng mga programa sa kalusugan para palakasin ang rebolusyonaryong kilusang masa sa urban gayundin sa kanayunan

4. Mangalap ng pinakamalapad na suporta mula sa sektor ng kalsuugan para sa armadong pakikibaka

5. Itaguyod ang demokratikong karapatan ng mga manggagawang pangkalusugan na mag-organisa at ipaglaban ang kanilang tunay na kagalingan

6. Kumilos para sa reoryentasyon ng sistema sa edukasyong pangkalusugan at ipalaganap ang isang pambansa at demokratikong kamulatan sa kalusugan

7. Isulong ang pakikipagkaisa sa lahat ng progresibong manggagawang pangkalusugan sa ibayong dagat at hingin ang kanilang suporta para sa rebolusyonaryong pakikibaka

Samantala, ipinaabot ni Marco Valbuena, Chief Information Officer ng Partido Komunista ng Pilipinas, ang pakikiisa ng Partido sa anibersaryo ng MSP. Aniya, kapugay-pugay ang 44 taong walang-humpay na pagpupunyagi ng MSP para itaguyod ang rebolusyonaryong adhikain ng sektor ng manggagwang pangkalusugan kaisa ng hangarin ng sambayanang Pilipino para sa pambansa at panlipunang paglaya.

(Maaaring basahin ang buong artikulo kaugnay sa pagkakakatag ng MSP na “Patriotic health workers form new mass organization,” sa Ang Bayan May 31, 1979.)

AB: Rebolusyonaryong samahan ng manggagawang pangkalusugan, nagraling-iglap