Selebrasyon ng ika-54 anibersaryo ng Partido sa Masbate

,

Hindi nakahadlang Ang nagpapatuloy na mga operasyong militar sa pagdiriwang ng masang Masbatenyo sa ika-54 anibersaryo ng Partido. Nakapagdaos ang mga larangang gerilya sa prubinsya ng kabuuhang pitong bats ng maliitan at lihim na mga pagtitipon na dinaluhan ng humigit-kumulang 400 katao.

Naging bahagi ng bawat programa ang pagpaparangal sa dakilang lider ng rebolusyong Pilipino na si Kasamang Jose Maria Sison. Bawat pagtitipon ay nagsagawa ng 21 gun salute bilang pagsaludo at binasa rin ang pahayag parangal ng Jose Rapsing Command. Inalala rin ang iba pang lider at kasapi ng Partido, mga Pulang kumander at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan na nag-alay ng buhay para sa sambayanan.

Ang mga matatagumpay na pagtitipong lihim ay produkto ng mga pagsisikap ng Hukbo at masa na makabangon mula sa walang kaparis na atakeng militar. Sa kasagsagan ng napakatinding mga operasyong pokus at RCSP, halos hindi nakapagdaos ang mga yunit ng kani-kanilang mga selebrasyon. Nagsilbi ang mga pagtitipon bilang konsolidasyon at pulong masa. Sa ibang mga yunit, naisabay sa programa ang pamamahagi ng mga materyales sa propaganda. (Ulat Koresponsal mula Masbate)

AB: Selebrasyon ng ika-54 anibersaryo ng Partido sa Masbate