Archive of Jose Maria Sison | Chief Political Consultant

Statement on the order of Judge Thelma Bunyi-Medina to dismiss the murder charges against political activists
December 30, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

I am happy that on December 16, 2021 Judge Thelma Bunyi-Medina of Branch 32 of the Manila Regional Trial Court declared that for failure of the prosecution to prove guilt beyond reasonable doubt for the fifteen (15) counts of murder in the Criminal Cases Nos. 08-262163 (formerly H-1581), 14306533 to 14306546 she therefore found meritorious […]

The Philippines to become more pockmarked and more underdeveloped with open pit mines
December 29, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

We can expect the Philippines to become more pockmarked than ever before with open pit mines and more than ever underdeveloped with foreign and domestic mining corporations shipping out the mineral ores for processing in other countries now that Administrative Order No. 2021-40 of the Department of Energy and Natural Resources (DENR) dated December 23, […]

Sinumang kandidato sa pagkapangulo o anumang pusisyon ang manalo, lulubha ang mga kundisyon at papabor sa rebolusyon
October 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

Gaya ng lahat ng nagdaang eleksyong isinagawa sa balangkas ng malakolonyal at malapyudal na naghaharing sistema, ang eleksyong 2022 na inilulunsad ng rehimeng Duterte ay naglalayong lumikha ng ilusyon na demokratikong pinipili ng mamamayan ang kanilang mga lider pampulitika mula sa mga ahente ng mga dayuhang monopolyo-kapitalista, at lokal na magpagsamantalang uring burgesyang kumprador, panginoong […]

Whichever presidential and other candidates win, conditions will worsen and favor the revolution
October 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

Like all previous electoral exercises staged within the framework of the semicolonial and semifeudal ruling system, the 2022 elections administered by the Duterte regime are intended to conjure the illusion that the people are democratically choosing their own political leaders from among agents of the foreign monopoly capitalists and the local exploiting classes of big […]

Sin-o man nga kandidato sa pagkapangulo o ano man nga pusisyon ang magdaug, magalala ang mga kundisyon kag magapabor sa rebolusyon
October 16, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

Pareho sang tanan nga nagligad nga eleksyon nga ginhiwat sa balayon sang malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema, ang eleksyon 2022 nga ginalunsar sang rehimeng Duterte nagatuyo nga magtuga sang ilusyon nga demokratiko nga ginapili sang pumuluyo ang ila mga lider pangpulitika halin sa mga ahente sang mga dumuluong nga monopolyo-kapitalista, kag lokal nga mapanghimulos […]

Hindi komunista si Isko Moreno, isa siyang mataas na burukrata kapitalista
October 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

Isang walang-kahihiyang kasinungalingan ng mga ahenteng propagandista ng mga kalaban nya ang bintang laban kay Isko Moreno na siya daw ay komunista. Dehado at agrabyado dito si Isko na nagsabing hindi raw sya komunista. Dehado at agrabyado din ang Partido Komunista ng Pilipinas na may mataas na pamantayang pang-ideolohiya, pampulitika at pang-organisasyon para maging kasapi. […]

It is true that Isko Moreno is not a communist, he has the status of a high bureaucrat capitalist
October 14, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

The claim against Isko Moreno that he is a communist is a brazen lie by the propaganda agents of some of his political rivals. It is unfair and unjust to both Isko who denies being a communist and the Communist Party of the Philippines which has a high ideological, political and organizational standard for membership. […]

On Three Viewpoints Concerning the 2022 Elections
October 09, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

Let me discuss three kinds of viewpoints regarding the prospective 2022 presidential elections. These are the viewpoints of the revolutionary movement led by the Communist Party of the Philippines; the legal patriotic and democratic movement involved in the electoral struggle; and the competing conservative or reactionary parties and groups that wish to preserve the imperialist-dominated […]

Nahanungod sa Tatlo ka Panan-awan Angut sa Eleksyon 2022
October 09, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

Pagatalakayon ko ang tatlo ka tipo sang panan-awan angut sa palaabuton nga eleksyon sa pagkapangulo sa 2022. Ini ang mga panan-awan sang rebolusyonaryong hublag nga ginapamunuan sang Partido Komunista sang Pilipinas; sang ligal nga makibanwahanon kag demokratikong hublag nga nagapasakup sa paghimakas elektoral; kag sang nagapaindisanay nga partido kag grupo nga konserbatibo ukon reaksyunaryo nga […]

Hinggil sa Tatlong Pananaw Kaugnay ng Eleksyong 2022
October 09, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | Jose Maria Sison | Chief Political Consultant |

Tatalakayin ko ang tatlong tipo ng pananaw kaugnay ng papalapit na eleksyon sa pagkapangulo sa 2022. Ito ang mga pananaw ng rebolusyonaryong kilusan na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas; ng ligal na makabayan at demokratikong kilusang sangkot sa pakikibakang elektoral; at ng nagpapaligsahang mga partido at grupong konserbatibo o reaksyunaryo na nais ipreserba ang […]