Sin-o man nga kandidato sa pagkapangulo o ano man nga pusisyon ang magdaug, magalala ang mga kundisyon kag magapabor sa rebolusyon

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipino

Pareho sang tanan nga nagligad nga eleksyon nga ginhiwat sa balayon sang malakolonyal kag malapyudal nga nagaharing sistema, ang eleksyon 2022 nga ginalunsar sang rehimeng Duterte nagatuyo nga magtuga sang ilusyon nga demokratiko nga ginapili sang pumuluyo ang ila mga lider pangpulitika halin sa mga ahente sang mga dumuluong nga monopolyo-kapitalista, kag lokal nga mapanghimulos nga sahing burgesya kumprador, agalon nga mayduta kag mga garuk nga burukrata.

Ang kumpetisyon sa pagkapresidente kag bise-presidente maathag nga paindisanay lang sa tunga sang mga burukrata-kapitalista nga demagogo (mga lider nga nagapromisa sang palso) nga mga ahente sang mga dumuluong nga interes sa negosyo kag lokal nga mapanghimulos nga mga sahi. Tanan nga nagapanguna nga kandidato sa pagkapangulo madugay na kag napamatud-an nga mga burukrata kapitalista nga ginagastuhan sang ila kagarukan kag mapanghimulos nga mga sahi.

Sa pangkabilugan, ang mga mayor nga kandidato sa pagkasenador mga ahente pangpulitika sang mga dumuluong nga monopolyo nga interes kag mga nagahari nga reaksyunaryong sahi, maluwas sa pila nga nagpakaayo sa ila mga propesyon kag sa paghambal kag paghulag pabor sa mga ginapigos kag ginahimuslan. Nabuhinan subong ang daan nga maathag nga panindugan nga oposisyon sang “pink” nga kandidato sa pagkapresidente pagkatapos magbalibad nga ilakip si Neri Colmenares sa iya listahan sang mga kandidato sa pagkasenador, kag pag-entra diri sang madugay na nga mga loyalista ni Duterte.

Pat-ud nga may ara nga pila ka pungsodnon nga listahan sang mga kandidato nga nagapakilala bilang independyente pero indi oposisyon sa rehimeng Duterte kag sa mga kandidato sini sa pagkapangulo. Mga propagandista mismo ni Duterte ang nag-ako nga may mga “independyente nga indi oposisyon” nga ginbayran para tungaon ang boto sang oposisyon kag hatagan-dalan ang pagdinaya sa eleksyon kabaylo sang pagtalana sa ila sa idalom sang ginpalawig nga rehimeng Duterte.

Pila lang ang mga tiglawas sang manubo nga nahanunga nga sahi kag masang anakbalhas nga mga mamumugon kag mangunguma nga nagdalagan sa pungsodnon nga mga pusisyon. Sa idalom sila sang Makabayan Coalition. Ang bloke nga ini sang mga grupong partylist ang may pinakadaku kag pinakamabaskog nga makinarya pangkampanya sang mga boluntir halin sa pinaka-organisado nga ligal kag demokratikong pwersa sang masa sang pumuluyo. Pero kulang sila sa pondo para sa mga anunsyo sa TV kag radyo kag subong ginatarget sang anti-komunista nga kampanya sang terorismo sang estado sang rehimen kag sang pasistang gaway sini nga National Task Force-ELCAC.

Ginapresyur sang NTF-ELCAC kag iban pang ultra-reaksyunaryong mga pwersa ang mga partido kag grupo sang konserbatibong oposisyon nga indi pag-ilakip sa ila mga listahan ang mga kandidato sang Makabayan Coalition, kag sa sini paluyahon ang kinahanglanon gid nga malapad nga nagahiliugyong prente batuk sa tiraniya ni Duterte. Ano man nga kadalag-an sang rehimeng Duterte sa halambalanon nga ini pat-ud nga labing magakumbinse sa malapad nga masa sang pumuluyo nga wala sang matabo nga pagbag-o para sa ila interes sa pagahiwaton nga eleksyon 2022.

Samtang gilayon nga makapanginpulos ang rehimeng Duterte sa ano man nga pagkitid sang dapat tani malapad nga prente nga antipasista, ginatulod ang daku nga numero sang pinakamaayo kag pinakamaalam halin sa makabanwa kag progresibo nga intelihensya nga mag-entra sa ligal nga kahublagang masa sang patriyotiko kag demokratikong mga pwersa kag demokratikong rebolusyon sang banwa bilang pinakaepektibo nga pamaagi nga lutuson ang indi matarung nga nagaharing sistema kag agumon ang lubos nga kadalag-an sang paghimakas sang pumuluyo para sa pungsodnon kag pangkatilingban nga kahilwayan.

Sa subong, rasonable nga lauman ang elektoral nga kadalag-an sang mga pungsodnon kag lokal nga kandidato nga mapatihan nga oposisyon bangud tuhay sila sa pagbuyagyag kag pagkundenar sa malaut nga krimen kag kontra-pumuluyo nga mga polisiya kag aksyon sang rehimeng Duterte. Pero ang eleksyon 2022 indi mangin limpyo kag tampad. Determinado ang rehimeng Duterte nga dayaon ini paagi sa paggamit sa reaksyunaryo nga armadong kusog, pulis, Comelec kag sa elektronikong pag-isip sang mga boto.

Sa proseso ang tirano nga si Duterte sa pagpadaug sa mga kandidatura nga maki-Duterte paagi sa pagdinaya kag terorismo. Determinado siya nga dayaon ang eleksyon para protektahan ang iya kaugalingon kag sang iya mga alipures halin sa mga kaso sang krimen batuk sa sangkatawhan sa atubang sang International Criminal Court, kag posible nga pag-atubang sa mga kaso sang kagarukan sa mga korte sa Pilipinas. Paagi sa iya tinipon nga kusog, mahimo man niya nga ipahigad ang eleksyon kag maghari na lang paagi sa dekreto pareho sa ginhimo ni Marcos sang ginpapanaog niya ang pungsodnon nga layi militar sang 1972.

Sa ano pa man, sin-o ang magdaug sa karera sa pagkapangulo, halin man siya sa nagaharing guban Duterte o halin sa oposisyon, magapanubli sang ekonomya nga bangkrap kag tuman nga nalubong sa utang, kag sa gubyerno nga nagaatubang sa nagasingki nga diskontento sang malapad nga masa sang pumuluyo, kag nagkalainlain nga porma sang paghimakas nga ginalunsar sang ligal-demokratikong pwersa kag sang armadong rebolusyonaryong hublag.

Importante para sa mga nasanagan nga seksyon kag personalidad sa konserbatibong oposisyon, ligal-demokratikong pwersa, kag pwersa sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa nga maghanda para sa malaparan kag ginpaigting nga mga paghimakas batuk sa ano man nga mga aksyon nga ginahimo sang nagahari nga guban Duterte para magpabilin sa poder, kag batuk sa nagalala nga kundisyon sang kaimulon kag pagpanghimulos sa katung-anan kag pagkatapos sang panahon para sa kampanyang elektoral.

Nagapadayon kag madasig nga nagalala ang permanente nga krisis sang nagaharing sistema. Ang malapad nga masa sang pumuluyo nagahandum sang rebolusyonaryo nga pagbag-o. Kapoy na sila sa mga napaslawan nga pangako sang mga ahente pangpulitika sang mapanghimulos nga mga sahi. Sa subong, ang kundisyon para labi pa nga isulong ang demokratikong rebolusyon sang banwa mas paborable sangsa san-o pa man, labi na kon ang alyansang Duterte kag Marcos magmadinalag-on sa paggamit sa eleksyon 2022 para ipapanaog sa pumuluyo ang pagginahum sini sang pagpangawat kag teror.


Salhin sang Ang Bayan

Sin-o man nga kandidato sa pagkapangulo o ano man nga pusisyon ang magdaug, magalala ang mga kundisyon kag magapabor sa rebolusyon