Ipatuman ang kahublagan panadlong! Manikasog para mapasulong ang inaway banwa sa isla sang Negros!

, ,

Pareho sang kasingkal sang init sang El Niño phenomenon subong, ang Komiteng Rehiyunal sang Partido sa Isla sang Negros (KRPIN) nagatanyag sang iya mainit kag rebolusyonaryong pagpanamyaw kag taas inumol nga pagsaludo sa tanan nga mga Pulang kumander kag hangaway sa idalum sang Apolinario Gatmaitan Command-New People’s Army Negros Island Regional Operations Command (AGC-NPA), subong man sa bug-os nga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyong Negrosanon sa pagsug-alaw sa ika-55 nga anibersaryo sang New People’s Army. Nakaganar naman kita sang isa ka tuig nga kadalag-an sa pagpaslaw sang demonyo nga kapintas sang rehimen US-Marcos II kag kadalag-an sa pagpasulong sa demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa sa isla sang Negros.

Napagkit na sa kasaysayan ang palanublion nga ginbilin sang aton mga rebolusyonaryong martir kag baganihan kaangay nanday Rogelio Posadas, Ericson Acosta, Romeo Nanta, Kerima Lorena Tariman, Marilyn Badayos, Flor Ceballos kag iban pa nga naghalad sang ila kabuhi nga wala sang pagduha-duha dira sa taguangkan sang rebolusyonaryong paghimakas sang pumuluyo para sa matuod-tuod nga kahilwayan kag demokrasya. Padayon nga magahatag sang inspirasyon sa mga masunod nga henerasyon sang mga rebolusyonaryo ang ila lubos nga kaisog kag kaalam dira sa pagpasulong sang rebolusyon.

Ginpamatud-an sang NPA sa isla ang determinasyon kag kabakud sa pag-atubang sa wala tupong nga mga sakrispisyo atubangan sang wala tupong nga terorismo sang estado nga ginbuhian sang rehimen US-Marcos II paagi sa iya ginpasingki nga mga focused military operation (FMO) kag Retooled Community Support Program (RCSP) sandig sa kamandoan sang imperyalismong US sa Armed Forces of the Philippines (AFP) nga tapuson na ang “internal security problem” (pangsulod nga problema pang-seguridad) agud mahatagan sang prayoridad ang “external defense” (pang-guwa nga depensa) ukon ang pagkonsentrar sa “paghanda para sa pagpangapin sang pungsod” kontra sa China nga sa esensya nagbutang sa pumuluyong Pilipino sa tunga sang nagahana nga paglupok sang inter-imperyalista nga gyera.

Bug-os tagipusuon nga ginapasalamatan sang Communist Party of the Philippines (CPP), NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong pwersa ang wala sang pag-ugdaw nga pagpakigbahin kag wala sang paghubas nga pagsuporta sang malapad nga ginapigos kag ginahimuslan nga masang Negrosanon. Ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa isa ka pangmasang paninguha. Kon wala ang ila pagpakigbahin sa rebolusyon, wala kag indi makasarang ang Partido kag NPA sa isla atubangan sa ala demonyo nga kapintas sang pasista nga rehimen US-Marcos II.

Wala sang tupong ang kalalaon sang krisis kag pag-usmod sang palangabuhian sa bug-os nga isla subong tuga sa lubos nga pagpatuman sang mga neoliberal nga polisiya sang imperyalismong US kag iban pa nga kontra-pumuluyo kag kontra-rebolusyonaryo nga mga tikang nga naga-apekto sa mayoriya sang pumuluyong mamumugon, mangunguma, mamumugon sa uma, mangingisda, propesyunal, intelektwal kag iban pa nga sakop sang petiburgesya sa syudad, lakip na ang mga pungsodnon nga burgesya kag pila ka seksyon sang nagahari nga sahi. Nagdugang pa ang pagsarurot sang palangabuhian sang masa sa paglaslas subong sang lain naman nga natural nga kalamidad nga El Niño nga magalab-ot pa tubtob sa Mayo sini nga tuig. Sa pila pa lang ka bulan, daku na ang halit nga natuga sa palangabuhian sang pumuluyo ilabi na sa kaumhan.

Sa nagalala nga sitwasyon subong masaksihan sang pumuluyo ang inutil, bangkarote, maki-kaugalingon kag maki-dumuluong nga tindog kag tikang sang rehimen US-Marcos II. Sa baylo nga sabton ang kinahanglanon sang pumuluyo, padayon nga ginapagsingki ang terorismo sang estado agud pahipuson ang sin-o man nga magsaway ukon magreklamo kag disgustado sa nagahari nga hubon ni Marcos Jr.

Ang pumuluyong Negrosanon muklat nga nagapangita sang banas sang matuod nga pagbag-o sang sosyedad, ang banas sang armadong rebolusyon nga ginapamunoan sang sahing proletaryado paagi sa iya nga Partido Komunista. Maathag sa ila nga ang armadong rebolusyon lamang ang solo nga solusyon sa mga sandigan nga problema sa isla kag sa bug-os nga pungsod. Isa ini ka makatarunganon nga gyera nga nagasabat sa handom sang pumuluyo sa paglab-ot sang matuod nga kahilwayan kag demokrasya, kag hustisya sosyal.

Ang bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan nakaangkon sang bag-o nga kusog paagi sa subong nga kahublagan panadlong. Gani, ang Partido kag NPA upod sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon wala nagakahadlok sa mga pagpamintas kag pagpamahug sang reaksyonaryo nga pwersa kag handa sa lain naman nga hugna sang panghangkat nga nagakinahanglan sang mataas nga mga sakripisyo agud mapasulong ang inaway banwa sa mas mataas nga halintang tubtob sa kadalag-an upod sa malapad nga pumuluyong Negrosanon kag sa bug-os nga pumuluyong Pilipino.

Mga kadalag-an sang NPA kag pangmalawigon nga inaway banwa sa idalom sang absoluto nga pagpamuno sang Partido sa isla

Sa kabilogan, madinalag-on ang Partido kag NPA sa Negros sa hambalanon sang armadong paghimakas tungod napaslaw na naman sini ang pabalik-balik nga handum sang pasista nga rehimen US-Marcos II kag iya armadong pwersa nga dugmokon ang NPA sa isla. Napreserba sang NPA ang iya nga kusog kag napunggan ang dugang nga halit nga gindulot sang ginpasingki nga mga FMO kag RCSP sa mga larangan gerilya paagi sa pagtadlung sang mga kahuyangan sa pagpatuman sang gerilya nga pagpakig-away. Labi pa ka importante, sa isa ka halintang, nakapalapad kag nakahimo sang panugod nga pagtubo liwat halin sa mga dalagku nga kapaslawan tuga sang mga internal nga kahuyangan.

Sa pagkamatuod, napatuman sang NPA sa isla sa idalom sang absoluto nga pagpamuno sang Partido ang sentral nga hilikuton sini sa paglunsar sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa bilang nagapanguna nga hinganiban sang Partido kag pumuluyo sa pagpukan sa mapiguson nga sahi, sa pagwasak sa mala-kolonyal kag mala-pyudal nga sistema, kag sa pagtukod sang demokratikong estado sang pumuluyo kag pagpanday sang sosyalistang sosyedad.

Ginpamatud-an sang NPA sa isla nga isa ini ka indi matay-og nga hukbo sang pumuluyo bangud nagapakig-away ini sa interes kag handum sang masa para sa matuod nga kahilwayan kag demokrasya. Bitbit sang mga Pulang kumander kag hangaway subong ang kaanggid nga kakahas kag determinasyon sang mga kumander kag hangaway sang NPA nga una nga nagpatuman sang armadong paghimakas sa isla kaangay nila Apolinario “Ka Boygat” Gatmaitan (rason nga ginhingadlan sunod sa iya ang rehiyunal nga kumand sang NPA sa Negros) upod ang mga mamumugon halin sa Victorias Milling Corporation lakip sila Bobby Nuñez kag Rene Villanueva sadtong 1969 kag ang mga nagsunod pa sa sulod sang 55 na ka tuig nga paglunsar sang armadong paghimakas sa isla kaangay nila Leonardo “Ka Jessie” Panaligan, Roselyn “Ka Jane” Pelle, Danilo “Ka Maoche” Bertolano, Rachelle Mae “Ka Hannah” Palang, Armando “Ka Pao” Sumayang Jr, Romeo “Ka Ponso” Nabas, Romeo “Ka Juaning” Nanta kag Rogelio “Ka Cocoy” Posadas. Ang NPA subong sa isla sang Negros mas pa nga nagapamat-od sa pagpadayon kag pagpasingki sang inaway banwa sa rehiyon.

Halin sa 70 ka elemento sang NPA sa Central Negros nga nanindugan para sa sandigan nga prinsipyo sang Partido kag pag-upod sa Ikaduha nga Dungganon nga Kahublagan Panadlong (IDKP) sadtong 1994 subong man mga kadre kag katapoan sang Regional Mass Movement Commission kag Partisan Front Committee sa urban, kag pagfull-time sa kaumhan sang 78 ka kadre halin sa kasyudaran, nagtubo ang NPA sa Negros pakadto sa lima ka larangan gerilya. Wala mapapas sang reaksyonaryong pwersa ang NPA sa panahon nga iskwad lang ini sadtong 1969 ukon sang nagarekober pa paagi sa IDKP sadtong 1994-1998 tungod sa grabe nga kalibutanon kag lokal nga krisis nga nagadabok sa kalayo sang rebolusyon. Rason man ini nga tubtob subong, napaslawan ang kaaway sa pagdugmok sa rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla nga padayon nga nagatungod kag nagapasulong sang tatlo ka integradong hilikuton sang pangmalawigon nga inaway banwa—paglunsar sang armadong paghimakas, pagpatuman sang agraryong rebolusyon kag pagtukod sang baseng masa.

Tuman ka manggaranon ang 55 ka tuig nga inagihan sa paglunsar sang armadong paghimakas sa isla. Magaserbe ini nga puhunan sang dugang nga pagsikad sa palaabuton nga mga tinuig. Dapat husto kag diyalektiko nga pamaagi nga tan-awon ang positibo subong man ang negatibo nga mga aspeto. Ang positibo nga mga aspeto amo ang puhunan sa pagsikad samtang ang mga leksyon sa negatibo nga nagabara sa pag-uswag sang inaway banwa mangin iwag sa pag-usoy liwat sa husto nga banas sa pakig-rebolusyon.

Ang mga internal nga kahuyangan sa ideolohiya, pulitika kag organisasyon ang kabangdanan sang mga paghuyang kag pag-atras sang nagligad nga mga tinuig. Nangibabaw subong ang sakit sang suhetibismo nga nagapanguna nga dagway ang empirisismo sa bug-os nga lawas sang Partido. Nagbunga ini nga sakit sa ideolohiya sang sakit sang Tuo nga oportunismo sa patag sang pulitika kag burukratismo sa patag sang organisasyon. Partikular sa patag sang armadong paghimakas, makita ang mabaskug nga sulog sang konserbatismo sa pulitika kag militar sang nagligad nga mga tinuig apang nagasugod na ang seryoso nga pagpaninguha sang mga yunit sang NPA sa isla agud mapangibabawan ini.

Sa lima ka tuig nga implementasyon sang Memorandum Order (MO) 32, nasarangan sang NPA sa Negros nga mapreserbar ang lima ka larangan gerilya bisan sa ginpasingki nga mga FMO kag RCSP sang kaaway nga naggamit sang pito ka batalyon sang AFP kag siyam ka kompanya pangmaniobra sang Philippine National Police (PNP). Nag-atubang ang kada larangan gerilya sang isa ka batalyon sang reaksyonaryong armadong pwersa ukon sobra pa. Makabig nga kadalag-an ang pagpaslaw sa kontra-rebolusyonaryo nga kampanya sang kaaway halin sa ulihi nga bahin sang 2018 pakadto sa una nga tatlo ka bulan sang 2024, apang sa proseso nakaagum man sang mga malala nga kahuyangan kag kasaypanan nga nagsablag sa dugang nga pag-uswag sang inaway banwa.

Nagkaon pa sang panahon antes nakahimo sang mga desaysibo nga tikang para sa amat-amat nga pagresolba sang “self-constriction” (pagpakitid sang kaugalingon) sa dagway sang pag-ubod-ubod sa mga komportable kag paborito nga lugar, kag tuman nga konsentrasyon ukon pagtipon sang daku nga pormasyon sa malawig nga panahon nga nagbunga sang mga desaysibo nga inaway nga indi paborable sa mga Pulang hangaway kag nakahalit sa baseng masa. Ginsolbar ang “self-constriction” sang mga larangan gerilya paagi sa pagtumod sa hilikuton ekspansyon nga nagbukas sa mga bag-o nga erya kag nagresulta man sa rekoberi sa pila ka lugar nga malawig nga ginbayaan kag may iban nga pila na ka dekada antes nabalikan. Apang, wala ginpabay-an ang mga erya nga yara ang pokus sang kaaway.

Ang maayo nga resulta sang hilikuton ekspansyon sang mga larangan gerilya sa mga erya nga manipis ang pwersa sang kaaway ukon wala sila sang tropa nagapakita lang sang limitasyon sang pwersa sang reaksyonaryong rehimen nga maduphan ang kalaparon sang kaumhan sa isla sang Negros. Tungod naglapad ang erya nga nalab-ot sang hilikuton masa, amat-amat nga nabuslan sang mga bag-o nga rekrut ang mga yunit sang NPA. Husto lamang nga dugang pa nga palaparon ang mga larangan gerilya kag sonang gerilya nga lapaw sa masarangan nga sakupon sang tropa sang kaaway.

Nangin leksyon sa hilikuton ekspansyon ang disbentaha sa paggamit sang daku nga yunit sang NPA sa pagsulod sa bag-o nga erya nga nagakinahanglan man sang daku nga besingan kag suplay, mabudlay ang mobilidad kag nagabilin sang agi kabangdanan nga temprano namutikan sang kaaway. Nangin mahinay naman ang hilikuton ekspansyon sang gin-una ang matig-a nga erya imbes nga magpanugod sa mahumok. May kaso man nga nahigot sa “wala sang ihibalo sa gintumod nga erya nga buksan” amo nga wala gilayon ginpursige ang plano sa ekspansyon.

Ang mga natumod nga kahuyangan kaanggid sa sulog sang pagkampante kag pagkuntento sa ano lang ang nalab-ot kag sulog sang indi seryoso nga pagpalibog sa mga sirkumstansya. Ginpakanubo ang kapasidad sang kaaway kag may kahalugan sa disiplina militar. Gintumod kag ginsaway na ang mga ini kag yara na sa proseso sang pagpangibabaw.

Kadungan sa pagpatuman sang hilikuton ekspansyon, ginlubad ang problema sang tuman nga konsentrasyon paagi sa paggamit sang relatibo nga dispersal para sa hilikuton masa kag agud mas malapad nga erya ang malab-ot. Tungod sini, madamu nga mga kaupod ang nahanas sa pagdumala sang nagkalain-lain nga pormasyon gerilya. Subong man, nasabat ang problema sa suplay, mobilidad, besingan kag agi sang yunit. Gani, mas naglaka ang armadong engkwentro sa tunga sang militar kag hukbo sang banwa ilabi na sa ikaduha nga bahin sang 2023 tubtob subong.

Sa tunga sang sustenido kag dalagku nga mga FMO sang kaaway, wala nadula ang pagpaninguha sang NPA nga makalunsar sang mga taktikal nga opensiba sang nagligad nga tuig apang wala maangkon ang lubos nga kadalag-an sandig sa kinaiya sang gerilya nga pagpakig-away nga pagpadugo sa kaaway paagi sa libu-libo nga pilas sa lawas kag talagsa nga lampos sa ulo. Halin Enero 2023 tubtob Pebrero sini nga tuig, 62 ka aksyon militar ang nahimo sang NPA sa bilog isla nga nakaganar sang 22 ka armas kag iban pa nga kagamitan militar, kag nakahalit sa indi magnubo 70 ka elemento sang kaaway, sa diin 40 ang napatay sa inaway.

Talalupangdon nga tuman ka gamay ang sandigan nga taktikal nga opensiba ikompara sa mga atritibo kag punitibo nga aksyon. Isa ini ka dagway sang konserbatismo militar. Nangin kahuyangan ang kakulang sang matinugahon nga plano ilabi na sa hambalanon sang hilikuton paniktik, kulabos man sa pagpangusisa sa kahimtangan sang kaaway partikular sa mga huyang sini, kag may kabudlayan pa ang pila ka Pulang kumander sa pagdumala sa tunga-tunga nga bahin sang inaway nga magseguro sang madinalag-on nga pagkompiska sang armas, kag iban pa.

Sa pagpasulong sang inaway banwa, padayon ang pagtinguha sa rehiyon sa pagpataas sang kapasidad sa inaway hambalanon sang pagplano sa larangan gerilya kag sa tunga sang mga larangan kag sa ila nga pagdumala kag koordinasyon nga tuman nga kinahanglanon para sa dugang nga mobilidad, pleksibilidad kag inisyatiba. Ginapundar ang mga teatro sang gyera nga may paborable nga tereyn sa mga utlanan sang mga banwa kag syudad, may kombinasyon sang bukid kag patag nga kadutaan, mga suba kag kasapaan, kag may angot sa kaingod nga mga larangan gerilya kag mga sentro sang pulitika. Hangkat subong ang dugang pagpabakud sa mga larangan gerilya kag ang pagtukod sang dugang pa tubtob mapundar ang mga malapad nga teatro sang gyera kag mapauswag ang kompleto nga istruktura sang pwersa sang NPA, sang lokalidad tubtob sa yunit milisya kag yunit pangdepensa sa baryo, subong man sang mga yunit partisano para sa mga espesyal nga mga operasyon sa mga sentrong urban.

Malahalon ang pagpakigbahin sang masang mangunguma sa paglunsar sang pangmalawigon nga inaway banwa. Ang NPA isa man ka hukbo sang mangunguma. Ang mga lubos panahon nga Pulang hangaway sa isla ginasuportahan sang linibo-libo nga masang Negrosanon kag ginapabakud sang ginatos ka mga katapo sang yunit milisya kag yunit pang-depensa sang mga rebolusyonaryong organisasyon masa bilang dugang kag reserba nga kusog sang NPA. Daku ang ila papel sa paghimo nga lapnagon ang gerilya nga pagpakig-away paagi sa paghimo sang mga atritibo nga aksyon kag mga magagmay nga sandigan nga taktikal nga opensiba. Apang indi pa lubos nga napasangkad ang ikasarang sang ini nga kusog sang pumuluyo kag dapat nga mahatagan sang nagakaigo nga igtalupangod.

Atubangan sa sustenido nga mga FMO kag RCSP sang kaaway, padayon nga nakatigayon sang hilikuton edukasyon nga pang-ideolohiya, pangpolitika kag pangmilitar kag nakalunsar sang mga paghanas sa sulod sang hukbo. Apang daku pa ang trabahuon sa edukasyon pangpolitika sa kubay sang baseng masa tungod indi amo sina kapagsik kag nagalinapta ang implementasyon.

Amat-amat nga nakabawi ang pwersa sang NPA sa isla tungod sa pagpalapad sang ispasyo nga mas ligwa para sa hilikuton masa. Apang daku pa ang kinahanglan hikuton para lubos nga makarekober kag makapangibabaw sa ala demonyo nga mga atake sang kaaway. Nasolbar man ang paglikaw sa mga desaysibo nga inaway apang tuman ka kulang ang napadaug nga mga sandigan nga taktikal nga opensiba upod sa gamay lang nga napatuman nga agraryong rebolusyon kag mga kampanyang masa. Kon magpabilin ang ini nga sitwasyon, mangin mabudlay ang pagpataas sa halintang sang gerilya nga pakig-away kag pagpatubo sang mga organisasyon masa.

Magamay kag nagalinapta pa ang nalab-ot sa pagpatuman sang agraryong rebolusyon sa isla, ilabi na sa hambalanon sang sweldo kag benepisyo sang mga mamumugon sa katubohan sa idalum sang isa ka monocrop nga industriya sang kalamay. Daku nga amot sa ini nga problema ang kahuyangan kag kakulangan sa hilikuton SICA. Sa pihak nga bahin, yara pa sa panugod nga lebel ang paglunsar sang rehiyunal nga kampanya partikular sa implementasyon sang mga neoliberal nga polisiya sa isla sa dagway sang nagkalain-lain nga mga proyekto kaangay sang reklasipikasyon kag reklamasyon sa duta agud himuon nga mga “super” kag “smart” cities ang mga dalagku nga sentrong syudad sa isla (mga syudad sang Bacolod, Dumaguete kag Kabankalan) kag himuon ini nga sentro sang rehiyunal nga mga talatapan; pagpasulod sang komersyal nga plantasyon sang Palm Oil, mga makahalalit nga operasyon mina kag quarry, kag mga renewable energy pareho sang windmill kag solar farms; pribatisasyon sang mga publikong utilidad pareho sang kuryente kag tubig; “modernisasyon” sang mga dyip; liberalisasyon sang humay kag kalamay; kag iban pa.

Bilang tigpangapin sang interes sang imperyalismong US kag lokal nga mga alipures sini nga dalagku nga komprador burgesya kag agalon mayduta, desperado ang AFP kag PNP upod ang National Task Force (NTF)-Elcac sa pagpatuman sang prinsipyo nga “pahubsan sang tubig ang isda agud mapatay ini.” Daku nga bahin nga gintum-ok sang kaaway ang punta sang ila pusil sa ila ginakilala nga rebolusyonaryong baseng masa, ilabi na sa ila ginakabig nga mga konsolidadong erya sang NPA, paagi sa sustenido kag dalagku nga mga FMO kag RCSP. Nakaagom sang grabe nga mga paglapas sang tawhanon nga kinamatarung ang madamu nga mga komunidad sang mangunguma sa Negros.

Halos 700 na ka insidente ang namonitor nga pagpang-abuso sa tawhanon nga kinamatarung sa isla sang Negros sa idalum sang poder ni Marcos Jr. Masobra 46,000 ang mga biktima, lapit libo sini ang mga kabataan. Nagsabwag ini sang grabe nga kahadlok sa pumuluyong Negrosanon. Apang upod sa pagpapagsik liwat sang NPA, amat-amat man nga nagtipon sang kaisog ang masang Neg-rosanon agud atubangon ang militarisasyon sa kaumhan.

Sa kasyudaran, padayon man ang kontra-imperyalista, kontra-pyudal kag kontra-pasista nga kampanya nga nagasabat sa internasyunal, nasyunal kag lokal nga mga panawagan kag isyu nga naga-apekto sa malapad nga katawhan. Gintipon sang ligal nga demokratikong kahublagan ang pagbato sang pumuluyo sa mga neoliberal nga palisiya nga ginpatuman diri sa Negros, mga makahalit nga mina kag quarry, pagtaas sa presyo sang gasolina kag mga sandigan nga kinahanglanon sang katawhan, mga reklamasyon sa baybay, pribatisasyon sang tubig kag kuryente, pag-phaseout sang mga dyip, mga palas-anon nga buhis sa mga sandigan nga balaklon, kag ang pagpanghilabot sang US kag China sa West Philippine Sea.

Ginapakamalaut kag ginapanawagan sang pumuluyong Negrosanon ang pagbasura sa Maharlika Investment Fund, confidential funds kag National Task Force (NTF)-Elcac. Naglanog man sa bilog nga isla ang singgit para sa hustisya, pagpa-untat sa militarisasyon sa kaumhan, kag pagbalik sa istoryahanay pangkalinong sa tunga sang Government of the Republic of the Philippines (GRP) kag National Democratic Front of the Philippines (NDFP). Nag-upod man ang ligal nga kahublagan masa sa bug-os nga kalibutan sa panawagan nga untaton na ang pagpamigos sa pumuluyong Palestino kag tapuson na sang Israel ang pagpanakop sa Gaza.

Maayo kay amat-amat man nga nagrekober ang ligal nga demokratikong kahublagan halin sa grabe nga atake sang reaksyonaryo nga pwersa sa ila nga kubay sugod pa sa panahon sang rehimen Duterte. Ginapundar man sini ang pinakamalapad nga nagahiliugyon nga prente batok sa paantus, korap, kag pasista nga rehimen US-Marcos Jr. Daku ang naamot sang mga tawong simbahan para sa pagpapagsik sang kampanyang masa sang nagligad nga tuig. Maisogon kag determinado ang mga aktibista kag progresibong mga organisasyon bisan ginapuntirya sang reaksyonaryong estado kag nangin biktima sang nagkalain-lain nga mga dagway sang paglapas sang tawhanon nga kinamatarung.

Sa kabilogan, yara sa panugod nga pagpaninguha ang kahublagan masa sa kasyudaran sa pagpangibabaw sa mga sulog sang Tuong oportunismo sa dagway sang repormismo, legalismo kag iban pa. Sa giya sang Partido, buhi ang pagtinguha nga tukuron liwat ang mapag-on nga kahublagan masa sa kasyudaran nga magahamulag sa nagahari nga hubon sang nagahari nga sahi kag magatapna sa pagpadala sa kaumhan sang dugang nga pwersa militar kontra sa pumuluyo kag mga rebolusyonaryong pwersa sa mga larangan gerilya.

Bisan ang armado nga paghimakas ang prinsipal nga porma sang rebolusyonaryo nga paghimakas subong samtang wala pa naagaw ang gahum pangpulitika sa bug-os nga pungsod, ang ligal nga porma sang paghimakas sa kasyudaran ginakabig nga sekundaryo apang indi mapahigad nga porma sang paghimakas. Katimbang ini sang armado nga paghimakas sa kaumhan.

Mga mahangkaton nga mapang-away nga hilikuton sa palaabuton nga tuig

Ang Partido paagi sa KRPIN ang nagapamuno sa pagsulong sang rebolusyon sa kaumhan kag kasyudaran sa isla sang Negros. Mabakud kag hugot ang paghiliusa sang mga kadre kag katapo sang Partido, upod ang mga Pulang kumander kag hangaway sang NPA, sa pagduso sang rebolusyonaryong hilikuton kag katungdanan sa tunga sang nagasingki pa nga terorismo sang estado. Puno sang rebolusyonaryong optimismo nga mapangibabawan ang mga kahuyangan kag kakulangan sa ideolohiya, politika kag organisasyon, labi pa nga pursigido ang rebolusyonaryong pwersa sa pagpatuman sang mga mahangkaton nga hilikuton sa sini nga tuig agud masulong ang pangmalawigon nga inaway banwa sa isla sa mas mataas nga halintang kag makaamot sa pangkabilogan nga pag-abanse sang demokratiko nga rebolusyon sang banwa sa bug-os nga pungsod.

Lubos nga resolbado ang Partido, NPA kag bug-os nga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa pagpatuman sang kahublagan panadlong nga ginpanawagan sang Komite Sentral kag Ikaduha nga Kongreso sang CPP sadtong 2016 sa basehan sang Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) kag mga sandigan nga prinsipyo sang Partido. Ginagamit sini nga iwag ang sumada sang mga inagihan sang rehiyon sa pagpangibabaw sa mga natumod nga sakit sa ideolohiya, politika kag organisasyon nga nakabara sa kumprehensibo nga pag-uswag sang rebolusyon sa isla. Kinahanglan nga mangin maayo sa pagkat-on kag gilayon nga magkuha sang leksyon halin sa mga positibo kag negatibo nga inagihan, subong man sa mga leksyon halin sa kaaway.

Absoluto ang pagpamuno sang Partido sa NPA nga nagakahulugan nga ang politika ang magamando sa pusil. Militante nga manguna ang Partido nga yara sa nagkalain-lain nga pormasyon sang hukbo sang banwa tubtob sa mga rebolusyonaryong organisasyon masa sa pagpatuman sang rebolusyonaryong linya, mga hilikuton, patakaran, polisiya kag disiplina. Ginapasiguro ang edukasyon pang-ideolohiya kag pangpolitika sang mga Pulang kumander kag hangaway, lakip na ang mga paghanas sa ila. Ipaathag sa ila ang mga sandigan nga prinsipyo sang pungsodnon-demokratiko nga rebolusyon paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa nga may sosyalistang perspektiba kag ang tatlo ka integrado nga hilikuton sang inaway banwa.

Ginapat-od sang Partido ang epektibo nga pagpahulag sang mga pwersa sang NPA kag ang paghatag sang husto kag maathag nga mga instruksyon sa hilikuton. Gina-usisa man sini ang pag-uswag sang pagpatuman sang mga rebolusyonaryong hilikuton, kag ginadumalahan ang mga pagtasa kag pagsaway kag pagsaway sa kaugalingon sa kubay sang NPA.

Ang mapagsik nga pangpolitika nga hilikuton sa sulod sang NPA ang magapataas sang kamuklatan kag kagustohan nga makig-away sang mga Pulang kumander kag hangaway kag malig-on nga magpanday sang ila espiritu nga mag-alagad sa pumuluyo. Ginapabakud sini ang paghiliusa sang hukbo sang banwa kag mga masa kag sa tunga sang mga opisyal kag hangaway. Ginasakdag man sini ang demokrasya sa patag sang ekonomiya, politika kag militar sa sulod sang NPA.

Sa palaabuton nga tuig, magluwas sa padayon nga pagpaslaw sa handum sang kaaway nga wasakon ang rebolusyonaryong kahublagan sa isla sang Negros, kinahanglan nga dugang mapadaku ang kusog sang NPA sa hambalanon sa erya kag pwersa. Yabe diri ang madamu nga madinalag-on nga daku kag gagmay nga taktikal nga opensiba, malapnagon nga paglunsar sang kontra-pyudal nga paghimakas kag mga kampanyang masa katimbang ang madasig nga pagpalapad kag pagkonsolida sang baseng masa sa bilog nga isla. Kon maayo nga mapatuman ang tatlo ka integradong hilikuton, segurado nga mangin tuburan ini sang rebolusyonaryong kusog para sa pagsulong.

Ipadayon ang pagpangibabaw sa mga kahuyangan sa “self-constriction” kag tuman nga konsentrasyon sang mga yunit sang NPA. Mangin maalamon sa pag-aplikar sang gerilyang taktika sa konsentrasyon, dispersal kag shifting santo sa sitwasyon sang gyera. Anihon kag pauswagon ang nalab-ot sa hilikuton ekspansyon. Dugang palaparon kag padalumon ang mga erya sa tanan nga larangan gerilya. Tinguhaon nga makapalapad guwa sa masarangan nga sakupon sang mga FMO kag RCSP agud mas mangin ligwa ang maniobra kag matigayon ang hilikuton masa, militar kag iban pa nga kumprehensibo nga hilikuton. Subong man, mangin matinugahon sa pagrekober kag pagmentina sang mga konsolidado nga erya agud magiyahan ang mga masa sa ila nga pagbato kag pag-atubang sa mabaskug nga atake sang kaaway.

Sa pagpatuman sang rebolusyonaryong hilikuton, dapat ginasanto ang pormasyon sang NPA sa ikasarang sang baseng masa kag sa kinaiya kag hulag sang kaaway. Himuon nga kahublagan ang sekreto nga paghulag agud indi gilayon matublag ang pagrekober sa baseng masa kag ang hilikuton ekspansyon.

Malahalon nga aspeto sa pangmalawigon nga inaway banwa ang inaway gerilya sang masa. Daku ang katapoan sang aton yunit milisya kag iban pa nga mga pormasyon sang lokal nga gerilya. Kinahanglan nga mapataas man ang ila ikasarang sa pagtuon sa sitwasyon sang gyera, ihibalo sa mga teknika kag taktika sang kaaway, disiplina militar, sekreto nga paghulag kag mga gerilyang taktika kag operasyon bilang nagapanguna nga makinarya sang NPA sa isla para sa paglunsar sang mga opensibang aksyon.

Santo sa nagasingki nga mga FMO kag RCSP, mangin matinugahon kag mapasibuon sa pagkonsolida sang tanan nga mga pwersa—sa Partido, NPA kag rebolusyonaryong masa. Padayon nga ilunsar ang mga pang-Partido nga pagtuon kag ang PADEPA sa NPA, mga lokal nga gerilya nga pormasyon kaangay sang yunit milisya, kag mga organisasyon masa ilabi na tuhoy sa mga sandigan nga prinsipyo kag patakaran sang Partido kag mga sinulat nanday Kaupod Mao Zedong, Kaupod Ho Chi Minh kag Kaupod Jose Maria Sison partikular sa inaway banwa. Tagaan man sang prayoridad ang politiko-militar nga paghanas sang mga Pulang hangaway kag yunit milisya kag ang sandigan nga kurso para sa mga opisyal para dululungan ang pag-uswag sang ihibalo sa rebolusyon kag ikasarang sa inaway. Seguraduhon ang kaluwasan sa pagpatigayon sang mga pagtuon kag paghanas.

Ikampanya ang pagtuon sang sumada sang rehiyon agud mauyatan ang mga leksyon sa positibo kag negatibong inagihan sa nakaligad nga lima ka tuig nga pakigrebolusyon. Maglunsar man sang mga pagtuon sa mga sandigan nga dokumento nga gintalana sang Komite Sentral kaangot sa paglunsar sang kahublagan panadlong. Ini nga mga pagtuon nagatinguha sa pagpangibabaw sang empirisismo sa dagway sang mekanikal nga estilo sang pagtuon kag pagtrabaho kag sa paghibalo kag paghanas sa pag-aplikar sang MLM sa kongkretong kahimtang sa Pilipinas kag pagpauswag sang aton rebolusyonaryong praktika.

Para sa pagpundar sang mga teatro sang gyera, kinahanglan nga maghimo sang desaysibo nga plano sa pagpabakud sang mga larangan gerilya kag pagsira sang mga bulho sa tunga sang mga ini. Importante nga sangkap ang paglab-ot sang mga larangan gerilya sang tipikal nga istruktura sang pwersa nga isa ka kompanya nga may platun bilang sentro de grabidad kag ang iban nga mga yunit gerilya nagalapta sa mas malapad nga radyus. Kinahanglan man pauswagon ang pagpamuno kag koordinasyon agud maangkon ang mas daku kag pinakamaayo nga ikasarang sang rebolusyonaryong kusog.

Daku ang papel sang madinalag-on nga mga sandigan nga taktikal nga opensiba nga ginasuportahan sang mga atritibo nga mga taktikal nga opensiba sa pangkabilogan nga pagrekober kag pagpapagsik sang rebolusyonaryo nga kahublagan sa isla sang Negros. Napamatud-an na sa rebolusyonaryong inagihan sa isla nga ang paglunsar sang mga taktikal nga opensiba nga makaya nga daugon naton nagapabaskog sa NPA kag sa bug-os nga rebolusyonaryong kahublagan. Gani, kinahanglan kita maglunsar sang sustenido kag makahason nga mga taktikal nga opensiba sandig sa masarangan sang aton kusog. Pangitaon ang huyang nga bahin sang kaaway kag magpauswag sang mga bag-o nga taktika. Sa gihapon, magtuon kita sa pagpakig-away dira sa inaway.

Kasubong sa paglunsar sang madinalag-on nga taktikal nga opensiba, kinahanglan man ang lapnagon nga paglunsar sang agraryong rebolusyon kag iban nga kampanyang masa. Desaysibo sini ang hilikuton SICA (ukon pangsosyedad nga imbestigasyon kag pag-analisar sang mga sahi) sa mga organo sang Partido kag mga yunit sang NPA agud matumod ang mga yabe nga isyu nga maka-papukaw, makapa-organisa kag makapahulag sa mas madamo kag malapad nga masa. Importante nga mapataas man ang aton ikasarang sa paglunsar sang mga kampanya halin sa lebel sang sityo kag inter-sityo, hasyenda kag inter-hasyenda pakadto sa inter-baryo, munisipal, distrito tubtob sa lebel sang probinsya kag rehiyunal nga sakop.

Ang pagpatuman sang agraryong rebolusyon yabe man sa madasig nga pagkonsolida kag pagpalapad sa baseng masa. Samtang nagapalupok sang mga kontra-pyudal nga paghimakas kag iban pa nga mga kampanyang masa, segurohon nga upod sini ang pagtukod sang organisasyon masa. Dapat mapangibabawan ang kahuyangan nga makuntento lang sa paglunsar sang kampanyang masa tubtob sa pagmobilisa sa mga masa apang wala sang katumbas nga pagtukod sang solido nga kusog sang masa paagi sa pagtukod sang mga nagkalain-lain nga mga sandigan nga organisasyon masa sang mga mangunguma, mamumugon sa uma, kababainhan, pamatan-on, mga bata, grupong pangkultura, mangingsida kag iban pa.

Ang mga kampanyang masa makapadasig sa pag-ani sang pinakamaayo nga mga rekrut para sa Partido kag NPA. Paagi sini makapatuhaw sang mga bag-o nga mga masang aktibista kag lider kag mapaaktibo liwat ang mga nagluya kag daan nga mga pwersa. Apang, dapat mangin mabinantayon sa pagbaton liwat pasulod sa rebolusyonaryong kubay sang mga nagpahuway kag nagsurender. Dapat mag-agi sa proseso sandig sa patakaran kag may maid-id nga pagpangusisa sang tagsa-tagsa ka sirkumstansya. Magbantay sang maayo nga indi makapasulod sang bisan isa ka malain nga elemento.

Ang paglunsar sang kampanyang masa dapat man nga magbunga sang paglapad sang nagahiliugyon nga prente ilabi na sa mga nahanunga nga pwersa, lakip na ang mga manggaranon nga mangunguma kag pungsodnon nga burgesya kag bisan pila sa kubay sang nagahari nga sahi kaangay sang nasanagan nga mga agalon mayduta kag mga pulitiko.

Daku nga bahin sang sini nga tuig ang paglaslas sang El Niño sa aton pungsod. Lapnagon ang mas malala nga kagutom kag kabudlayan sa palangabuhian sang pumuluyo nga tuga sang sini nga kalamidad ilabi na sa kaumhan. Segurado nga imbes salbaron ang pumuluyo, unahon sang reaksyonaryo nga gobyerno ang ila magan-it sa pondo sang kalamidad samtang daw bao ang pagtanyag sang bulig sa masa. Ginapaabot man nga mas pasingkion pa sang AFP/PNP/NTF-Elcac ang mga operasyon militar, operasyon paniktik kag mga civil-military operation nga sa esensya nagapanginto sa pumuluyo sa mga komunidad sang mangunguma nga magdugang pa sa pag-antus sang masa.

Dapat mapamunoan ang masa sa ila paghimakas sa tion sang El Niño kaangay sang pagpanukot sa reaksyonaryong gobyerno sang bulig kag subong man, ibuyagyag ang puno sang korapsyon, pagka-makikaugalingon kag pagka-inutil sa pag-agap sa mga masa sang rehimen US-Marcos II. Ilunsar man ang mga kampanya sa produksyon sa nagkalain-lain nga dagway pareho sa pagtukod sang mga sistema sang patubig kag iban nga pamaagi nga magpauswag sa produksyon bisan panahon sang tuman ka mala kag init. Diri mas matuhay sang masa ang kinalain sang NPA kag sang reaksyonaryong AFP, PNP kag mga paramilitar nga grupo sa hambalanon sang matuod nga pagbulig sa masa. Paagi man sini amat-amat nga mapangibabawan sang masa ang kahadlok kag mabutang sa depensiba ang kaaway.

Ang madinalag-on nga kampanyang masa makahatag man sang kahigayunan nga makapalapad sa mga bag-o nga erya kag malab-ot ang mga erya nga indi pa kaya nga lab-oton sang NPA. Kinahanglan magpadala sang mga tim nga mag-atipan sa hilikuton sang pagpreparar sang sonang gerilya ilabi na sa mga erya sa higad hi-way, higad suba, higad baybay kag patag kag mga sentrong banwa.

Indi mapahigad sang Partido ang malahalon nga papel sang ligal nga demokratiko nga kahublagan sa kasyudaran sa pagpabaskog sang armadong paghimakas sa kaumhan. Kinahanglan nga mapabaskog ang mga mobilisasyon masa sandig sa mga dalagku nga isyu nga ila nga ginaatubang subong ilabi na ang pagpatuman sang neoliberal nga polisiya diri sa isla sang Negros. Sa hugot nga pag-angot sa mga isyu sang masa sa kasyudaran sa kontra-pyudal nga mga isyu sa kaumhan, mapalanog ang pagka-makatarunganon sang armadong paghimakas.

Dapat papagsikon ang mga hayag nga organisasyon masa kag tukuron ang malapad kag madalom nga likom nga mga organisasyon masa kag network. Lakip sa hilikuton sa kahublagan masa sa kasyudaran ang pagtukod sang pinakamalapad nga nagahiliugyon nga prente nga magtuga sang biak sa kubay sang nagahari nga sahi kag tay-ugon ang kaaway nga sahi sa ila nga balwarte. Ang dako nga talaksan sang kadalag-an sang kahublagan masa sa kasyudaran ang madamu nga rekrut para sa NPA, para sa kahublagan mangunguma kag iban pa nga mga hilikuton nga nagasuporta sa armadong paghimakas sa kaumhan. Subong man, makapatuhaw ini sang suporta lohistika kag materyal kag iban pa nga rekurso para sa armadong paghimakas.

Ang NPA ang nagahatag sang inspirasyon sa kahublagan masa sa kasyudaran. Gani, ginabaton sini ang mga rebolusyonaryo nga indi na makasarang sa paghulag sa kasyudaran tungod sa masingki nga red-tagging kag pagsalbeyds sa mga aktibista kag lider masa.

Labi nga maathag subong nga ang Partido kag ang NPA ang matuod nga nagapanindugan sa interes kag kaayuhan sang pumuluyong Negrosanon kag sa bug-os nga pumuluyong Pilipino batok sa pagduso sang neoliberal nga polisiya kag programa sa isla kag sa kapid sini nga pagsingki sang terorismo sang reaksyonaryong estado. Mas nagadalom pa ang suporta sang malapad nga masa sa rebolusyonaryong armadong paghimakas. Subong sang sa nagliligad, talalupangdon nga ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa ang isa ka makata-runganon nga gyera, subong man, makatarunganon ang magrebolusyon. Sa sini nga basehan, ang NPA isa ka hukbo nga indi mapukan bisan san-o man.

Isulong ang interes kag kaayuhan sang pumuluyong Negrosanon kag bug-os nga katawhan Pilipino!

Pamatukan ang neoliberal nga polisiya sang imperyalismong US paagi sa reaksyonaryong estado sang mga dalagku komprador burgesya kag agalon mayduta!

Paslawon ang mga FMO kag RCSP sang kaaway!

Tapuson ang terorismo sang reaksyonaryong estado kag lab-uton ang hustisya sosyal!

Isulong ang demokratiko nga rebolusyon sang banwa paagi sa pangmalawigon nga inaway banwa sa mas mataas nga halintang!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!

Ipatuman ang kahublagan panadlong! Manikasog para mapasulong ang inaway banwa sa isla sang Negros!