Atubangan sa nagkagrabeng krisis ug pasistang kabangis, iisa ang Pulang bandera sa pagsukol ug padilaabon ang armadong rebolusyon!

Sa okasyon sa ika-55 ka tuig nga anibersaryo sa subling pagtukod sa Partido Komunista sa Pilipinas (PKP), kami, sa Komite sa Partido sa Larangang Gerilya sa Northern Negros nagpaabot sa among pinaka-militante nga rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang membro ug kadre sa Partido sa mga sanga ug komite sa Partido sa lokalidad ug sa mga yunit sa Pulang kasundaluhan, mga mangugubat ug kumander sa Roselyn Jean Pelle Command-New People’s Army (RJPC-NPA), yunit milisya, mga rebolusyonaryong organisasyong masa ug higala sa rebolusyon nga taliwala sa mga dagkong kalisdanan ug sakripisyo nagpursige sa pagpasulong sa demokratikong rebolusyon sa katawhan alang sa kagawasan ug demokrasya.

Among gihatag ang pinakataas nga pasidungog ug Pulang pagsaludo sa tanang rebolusyonaryong martir nga naghalad sa ilang kinabuhi alang sa dungganon nga kawsa sa rebolusyon ug hangtud sa ilang katapusang ginhawa maisogon nga gialagaran ang katawhan. Himoon natong inspirasyon ang ilang ehemplo sa pagkamabayanihon ug labaw pa nga padilaabon ang tanang porma sa pagsukol batok sa papet ug pasistang rehimeng US-Marcos ug bulok nga mala-konyal ug mala-pyudal nga nagharing sistema.

Sa teoretikal nga giya sa Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM) nga giintegrar sa kongkretong kahimtang, husto nga napangulohan sa Partido ang nagkalain-laing nataran sa rebolusyonaryong gimbuhaton sa larangan ug aktibong giatubang ug napangibabawan ang serye sa mga kampanya sa pagsumpo sa 79th IB nga gisuportahan sa mga mobile nga pwersa sa Philippine National Police Special Action Force (PNP-SAF), ug tropang paramilitar.

Sa miaging usa ka tuig, naglunsad ang kaaway og dili moubos sa 30 ka dagkong operasyon ug lima ka mayor nga kampanyang militar. Apan pakyas kini nga makabira sa mga yunit sa Pulang hukbo nga pleksibleng naggamit sa mga gerilyang taktika ug nag-angkon sa lapad ug lawom nga suporta sa katawhan labi na sa mga mag-uuma ug mamumuo sa uma.

Kini nga mga operasyong militar nagpamatuod nga dakong bakak ang propaganda sa kaaway nga napahuyang na nila ang rebolusyonaryong kalihukan ug pipila nalang ang nahibilin sa Pulang hukbo.

Hugot nga gihuptan ang opensibang postura ug inisyatiba, gilunsad sa mga yunit sa RJPC-NPA ang mga aksyong militar ilawom sa usa ka sentralisado nga plano sa kontra-kampanya. Nakalunsad kini og usa ka ambus batok sa PNP-Calatrava sa Negros Occidental; usa ka aksyong haras batok sa paramilitar nga detatsment sa Toboso sa Negros Occidental; duha ka operasyong punitibo batok sa despotiko nga agalong yutaan nga si Tim Ballesteros sa Toboso, usa ka kontra-opensiba batok sa naga-operasyon nga tropa sa 79th IB sa Toboso ug siyam ka aksyong silot batok sa mga asset ug combat intel sa kaaway, rapist ug uban pang malain nga elemento.

Kini nga mga aksyon nakasakmit og tulo ka tag-as nga kalibre sa armas ug laing unom ka mugbo nga armas. Napatay ang duha ka pwersa sa PNP, duha ka tropa sa 79th IB, pito ka asset ug combat intel sa kaaway, duha ka rapist ug lain pang tulo ka dautang elemento. Samtang, 15 ang samaron sa kaaway (tulo sa PNP ug 12 sa mga tropa sa 79th IB).

Bisan kon sa estratehiko nga pagtan-aw superyor ang kaaway itandi sa Pulang hukbo, daghan kini og mga kahuyangan nga mahimong mapahimuslan. Labi pa nga mas dugang kini nga nahimulag sa katawahan sa paggrabe sa kontra-rebolusyonaryong gyera ug terorismo sa estado sa rehimeng US-Marcos. Sa usa ka partikular nga panahon ug lugar, ang huyang nga bahin sa kaaway mabutang sa imperyoridad ug mahimong bulnerable sa anihilatibo nga atake sa Pulang hukbo nga mag-angkon sa taktikal nga superyoridad.

Samtang, gipakyas ang mga iskema sa pagpanglingla ug kabangis sa kaaway pinaagi sa Retooled Community Support Program (RCSP) ug National Task Force (NTF)-Elcac nga nagtumong sa pagsabwag sa kahadlok aron pahuyangon ang determinasyon sa katawhan nga makigbisog alang sa ilang demokratikong interes ug kaayohan ug ipalayo sila sa dalan sa pagrebolusyon. Sa baylo, napalagsik pag-usab ang kalihukang masa ug napundar ang mga organisasyong masa. Nalunsad ang mga pamPartidong kurso ug uban pang teoretikal nga mga pagtuon taliwala sa mga focused military operation sa kaaway.

Walay laing pamaagi sa pagpalig-on sa rebolusyonaryong han-ay kundili pinaagi sa pagpakig-away.

Hangtud magtunhay pa ang imperyalismo, pyudalismo ug burukrata kapitalismo nga mao ang mga pundamental nga ugat sa kalisod, kagutom ug kawalay kaugmaon sa nasud ug katawhan, magpabilin nga hilabihan ka paborable ang obhetibo nga basehanan sa pagrebolusyon. Walay reaksyunaryong kabangis ug mga pagpanglingla ang makapapas niini. Ang mga babag, kalisdanan ug negatibong kahimtang dala sa paggrabe sa atake sa kaaway temporaryo lamang ug dili kini makababag sa pag-abante sa rebolusyon. Gamiton ang tanang pamaagi sa pagkamamugnaon ug pagkamapangahason sa pag-atubang sa nagtunhay nga sitwasyon. Magpakunot sa agtang ug diskobrehon ang mga yaweng hisgutanan sa pag-abante diha sa pagsumada sa kasinatian ug pagkutlo sa mga pagtulun-an.

Sa umaabot nga tuig mas mograbe pa ang kahimtang sa Northern Negros diha sa pagpatuman sa mga neoliberal nga proyekto sa probinsyal nga gobyerno ug mga imperyalistang institusyon sama sa provincial bulk water, solar farm ug modular nuclear power plant.
Sa kahimtang sa nagkagrabeng krisis ug kaluha niini nga pagkusog sa pasistang kabangis, hugot nga iisa ang Pulang bandera sa Partido ug ilunsad ang tanang porma sa pagsukol ug dugang pa nga padilaabon ang armadong rebolusyon.###

Atubangan sa nagkagrabeng krisis ug pasistang kabangis, iisa ang Pulang bandera sa pagsukol ug padilaabon ang armadong rebolusyon!