Archive of Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol

Badyet para sa pasismo, neoliberalismo at korapsyon, ilaan sa agrikultura!
September 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Kumukulo ang dugo ng mga magsasaka sa EO 39 ng rehimeng US-Marcos Jr. na naglagay ng price cap sa presyo ng bigas. Tiyak na sa bisa nito, lalo pang babaratin ang presyo ng kanilang palay, mas marami ang malulubog sa utang at mapipilitang tumigil sa pagtatanim at ibenta ang kanilang mga lupang sakahan. Kung ang […]

Budget for fascism, neoliberalism and corruption must be allocated for agriculture!
September 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

US-Marcos Jr regime’s EO 39 that puts price caps on rice prices warrants the ire of the entire peasantry. Surely because of it, their palay will be bought at grossly lower prices, more of them will be debt-ridden, be forced to stop farming and sell the lands that they cultivate. If the regime sincerely wants […]

Ilusyon lang ang ₱20 na bigas sa ilalim ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunan
September 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Totoong sa bibig nahuhuli ang isda. Kamakailan, inamin din ng mga upisyal ng gubyerno na hindi kakayaning maabot ang ipinangako ni Marcos noong pababain sa ₱20 ang presyo ng bigas laluna sa kalagayang manipis ang suplay ng bigas sa bansa. Hindi na ito ikinagulat ng mga magsasaka laluna’t wala namang anumang kongkretong hakbangin ang rehimeng […]

₱20 rice will remain a farfetched dream under a semicolonial and semifeudal society
September 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

A fish is caught by its mouth indeed. Recently, government officials finally admitted the implausibility of achieving Marcos’ campaign promise of lowering rice prices to ₱20 particularly now that national grain stock is low. Farmers find this predictable especially since the US-Marcos Jr regime has done nothing concrete for this to come to fruition. There […]

The people need agrarian reform and substantial societal changes, not this amnesty nonsense
August 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Marcos Jr. and his minions really have a very low opinion of the Filipino people. Do they really think that the peasant masses and the people will abandon their revolution that has championed their interests for decades just for mere promises of amnesty? Do they believe that they will succeed in uprooting the revolution just […]

Repormang agraryo at makabuluhang pagbabagong panlipunan ang kailangan ng mamamayan, hindi ang walang halagang amnestiya
August 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Talagang napakababa ng tingin ni Marcos Jr. at kanyang mga alipures sa sambayanang Pilipino. Akala ba niya’y basta na lamang iiwanan ng masang magsasaka at taumbayan ang kanilang rebolusyon na ilang dekada nang nagtataguyod ng kanilang interes kapalit lamang ng pangakong amnestiya? Akala ba niya’y mabubunot na niya sa ugat ang rebolusyon sa pamamagitan lamang […]

US-Marcos Jr regime, number one pest for farmers
July 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Marcos Jr has only been in office for a year but his transgressions against the peasantry are already taxing. Just like an obstinate pest, Marcos Jr’s neoliberal policies destroy farmers’ sources of living, divest them of the land’s bounties and weaken the entire agricultural sector. The current regime further undermining of local production causes food […]

Rehimeng US-Marcos Jr, numero unong peste sa mga magsasaka
July 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Isang taon pa lamang sa pwesto si Marcos Jr ay napakalaki na kaagad ng kanyang ginawang pinsala sa hanay ng mga magsasaka. Gaya ng malupit na peste, winawasak ng mga neoliberal na patakaran ni Marcos Jr ang kabuhayan ng mga magbubukid, ipinagkakait ang karapatan na magkaroon ng sariling lupa at pinahihina pang lalo ang buong […]

El Niño’s effects on farmers’ livelihoods must be planned for
May 20, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

According to reports, El Niño phenomenon or drought is set to hit the country in the second half of 2023 beginning this June. The biggest damage that this will bring would surely be shouldered by the peasantry and the agricultural sector. The last time that the country experienced extreme drought, the agricultural damages reached P400 […]

Rice Tariffication Law, nagpabilis sa pagdausdos ng lokal na agrikultura at masaker sa kabuhayan ng mga magsasakang Pilipino
January 17, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Bicol |

Apat na taon na mula nang pirmahan ng kontra-maralitang si Duterte ang Rice Tariffication Law na nagpatindi ng pagsalig ng bansa sa importasyon ng bigas. Mula noon, lalong naging mabilis ang pagkalumpo ng lokal na agrikultura na nagdulot ng masaker sa kabuhayan ng mga Pilipinong prodyuser at magsasaka. Hinadlangan ng pagbaha ng murang import ang […]