Rehimeng US-Marcos Jr, numero unong peste sa mga magsasaka

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Isang taon pa lamang sa pwesto si Marcos Jr ay napakalaki na kaagad ng kanyang ginawang pinsala sa hanay ng mga magsasaka. Gaya ng malupit na peste, winawasak ng mga neoliberal na patakaran ni Marcos Jr ang kabuhayan ng mga magbubukid, ipinagkakait ang karapatan na magkaroon ng sariling lupa at pinahihina pang lalo ang buong sektor ng agrikultura. Lalong pinapasahol ng kasalukuyang rehimen ang kalagayan ng lokal na produksyon na nagdudulot ng krisis sa pagkain at dagdag pasanin sa taumbayan.

Sa kabila ng mga ipinagmamalaking bagong panukala ni Marcos tulad ng Agrarian Emancipation Act (AMA) at National Land Use Act (NLUA), nananatili pa ring pre-industriyal, atrasado at bansot ang sektor ng agrikultura. Ito ay dahil ang naturang mga batas kasabay na ang ilang executive order na ilinabas ni Marcos tungkol sa agrikultura, ay pagpapanibagong-bihis lamang sa dati nang kalakaran ng liberalisasyon ng mga produktong agrikultural, kumbersyon at pangangamkam ng lupa at pagpapanatili ng pyudal na pagsasamantala sa mga magsasaka at manggagawang bukid. Sa pinakabatayan, hindi mga ito ang kinakailangan ng sektor ng mga magsasaka kundi tunay at libreng pamamahagi ng lupa.

Sa bisa umano ng mga batas na ito ay kakanselahin ang utang ng mga magsasaka at magbibigay ng dagdag pautang ang gubyerno. Ngunit hindi naman nito papawiin ang sistema ng pautang at usura sa mga magsasaka. Nananatiling mataas ang gastos sa produksyon at kulang ang suporta ng gubyerno kaya babalik lang muli sa siklo ng pangungutang ang mga magsasaka. Masahol pa, nagpoposturang usurero ang gubyerno sa pag-aalok ng dagdag na pautang. Sa bayan ng Paracale, Camarines Norte, napipilitan ang mga magsasakang itransporma para sa maliit na pagmimina ang kanilang mga sakahan dahil hindi na nila kayang tustusan ang isang siklo ng pagtatanim at baon na sila sa patung-patong na utang.

Pinipilit din ng rehimen ang mga magsasakang umasa sa komersyal na pagtatanim na lalo pang magpapataas ng gastos sa produksyon at pipinsala sa lupang taniman. Sa Catanduanes, sinimulan na ang pagpapatanim ng golden rice bilang bahagi ng Masagana rice seed program. At habang lumpo ang lokal na produksyon, pinabubwelo ng rehimen ang walang sagkang pag-angkat ng mga imported na produktong agrikultura.

Samantala, nananatili ang konsentrasyon ng lupa sa iilang dambuhalang panginoong maylupa. Kabilang sa pinakamalalaking landholdings sa buong bansa ang Hacienda Espinosa sa Masbate na umaabot sa 10,000 ektarya. Sa pamamagitan naman ng kumbersyon ng lupa na pinabibilis ng NLUA ay mapupunta sa malalaking kapitalista at dambuhalang negosyo sa ekoturismo, pagmimina, subdivision at real estate imbis na ibigay at pakinabangan ng magsasaka ang lupa.

Nananawagan ang PKM-Bikol sa mga magsasaka at sa buong sambayanan na magkaisa at sama-samang puksain at igupo ang numero unong pesteng rehimeng US-Marcos Jr. Patuloy na isulong ang tunay na reporma sa lupa at lumahok sa demokratikong rebolusyong bayan. Ang digmang bayan ay digmang magsasaka sa pangunahin. Panahon na upang bawiin ng mga nagbubungkal ng lupa at bumubuhay sa lipunan ang lupang marapat naman ay sa kanila.

Rehimeng US-Marcos Jr, numero unong peste sa mga magsasaka