Archive of CPP Southern Tagalog Regional Committee

Armando Cienfuego, nagpapatuloy na Tinig ng Rebolusyon sa Timog Katagalugan
December 24, 2019 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Itinalaga ng Komiteng Rehiyon sa Timog Katagalugan (KRTK) si Kasamang Armando Cienfuego bilang bagong tagapagsalita ng Melito Glor Command — New People’s Army Southern Tagalog (MGC — NPA ST). Ayon kay Kasamang Armando, “Tinatanggap ko ang hamon sa paggampan ng tungkulin na naiwan ni Kasamang Jaime ‘Diego’ Padilla at sa pamana na sinimulan ni Kasamang […]

Pulang pagpupugay at parangal sa tatlong martir ng Antipolo: Kasamang Ermin 'Ka Romano' Bellen at sa dalawa pang kasama!
December 07, 2019 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Ibinibigay ng Partido Komunista ng Pilipinas (MLM), Bagong Hukbong Bayan at ng buong rebolusyonaryong kilusan sa rehiyong Timog Katagalugan ang pinakamataas na pagkilala at parangal kay Kasamang Ermin Bellen. Kilala siya sa palayaw na Bong ng kanyang mga kapamilya habang minamahal na Ka Romano, Ka Monte at Ka Rudy para sa mga kasama at masa […]

PRAYMER | EO 70 at RCSP: Paano ito lalabanan?
November 12, 2019 | Communist Party of the Philippines | Regional Education Bureau |

PDF: BNW | COLORED 1. Ano ang EO 70? Ang Executive Order No. 70 o EO 70 ay ang kautusan ni Duterte noong Disyembre 2018 na naglalayong kamtin diumano ang “sustenable at sumasaklaw-sa-lahat na kapayapaan (sustainable and inclusive peace)”. Itinatakda nito ang pagtataguyod sa Balangkas para sa Pambansang Kapayapaan (National Peace Framework) na naunang binalangkas […]

A Retort to General Parlade’s Lies
June 18, 2019 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Like his drug-dependent boss Duterte, General Parlade smacks of an intoxicated and hallucinating addict whenever he opens his mouth and spews lies against the revolutionary movement. He is desperately resorting to the worst kind of disinformation, fake news and lies to cover-up the desperation of a regime about to crumble and thrown into oblivion. Let […]

Duterte: umuusbong na Hitler sa Pilipinas
May 09, 2019 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Ang tinatalunton ng paghahari ni Duterte sa Pilipinas ay nagpapaalala sa atin kung papaano umakyat si Hitler sa kapangyarihan sa Germany at itinatag ang isang totalitaryan at awtokratikong ideolohiya ng Nazi Germany. Tulad ni Hitler, inilalatag ni Duterte ang pagtatayo ng isang pasistang diktadura sa bansa tulad ng ginawa ni Marcos. Tunghayan natin ang pagkakahalintulad […]

Ipagtanggol ang mga tagumpay ng uring manggagawa! Ipaglaban ang makatwirangsahod at karapatan sa trabaho! Ibagsak ang tiranikong rehimeng US-Duterte!
May 01, 2019 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Ngayong Mayo Uno, ginugunita ng mga manggagawa sa buong daigdig ang mga tagumpay na nakamit ng buong uring proletaryado laban sa kapitalistang pagsasamantala at pang-aapi at sa pagbubuo ng sariling lakas upang maitayo ang lipunang tunay na kumakatawan sa kanilang makauring interes—ang Sosyalismo. May isanlibo’t isang dahilan upang ipagdiwang ng uring manggagawa ang Mayo Uno. […]

Dalhin sa Tagumpay ang Demokratikong Rebolusyon ng Bayan sa Pamamagitan ng Matagalang Digmang Bayan
March 28, 2019 | Communist Party of the Philippines | CPP Southern Tagalog Regional Committee |

Sa okasyon ng ika-50 Anibersaryo ng New People’s Army, taas-kamaong nagpupugay ang Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa kanilang di matatawarang katapatan, masikhay na paggawa, sakripisyo at mga tagumpay sa pagsusulong ng demokratikong rebolusyon sa buong bayan. Ibigay natin ang pinakamataas na pagkilala at paggunita sa […]