Archive of Tipon Gil-Ayab | Spokesperson

Agtultuloy ti pasismo iti panawen ti COVID-19
September 30, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Saan agpalapped ken kasla nengneng iti bukod da mismo a health protocol ti 50IB-503rd IBgde Philippine Army ken Philippine National Police (PNP) iti tuloy-tuloy da a panag-operasyon iti probinsya bayat a kumarkaro ti krisis a sangsangoen ti umili gapu iti pandemya a COVID-19. Daytoy laeng bulan ti Setyembre ket nangisayangkat dagiti operasyong pangkombat iti munisipyo […]

Pananglaggip iti 1972 Martial Law, Panaglaban iti agdama a pasismo ti rehimen Durterte!
September 21, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Read in: Pilipino Makikaykaysa ti Lejo Cawilan Command (LCC-NPA Kalinga) iti umili a Pilipino iti pananglaggip iti maika-48 a tawen kalpasan a maideklara ti batas-militar ti rehimeng US-Marcos idi Setyembre 21,1972. Ipalpaligep daytoy nga aldaw kadatayo ti pasismo ti estado nga awan panangbigbig iti karbengan ken dayaw ti umili a Pilipino. Gapu iti nairut a […]

Paggunita sa 1972 Martial Law, Paglaban sa pasismo ng rehimeng Duterte ngayon
September 21, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Nakikiisa ang Lejo Cawilan Command (LCC-NPA Kalinga) sa sambayanang Pilipino sa paggunita ng ika-48 taon mula ng naideklara ang batas militar noong Setyembre21 1972.Ginugunita ito ng mamamayang Pilipino ng may labis na puot at panghihinagpis lalo na ng mga biktima nito na niyurakan ang karapatan at dangal. Ngunit dahil sa matibay ang pagkakaisa ng mamamayan, […]

Lima a pulo ket maysa a tawen ti New People's Army: Agtultuloy a panagpadur-as, agtultuloy a pannakidangadang!
March 29, 2020 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Nabara a panangsaludo kadagiti amin a nalabaga a mannakigubat ken kumander iti panakaiyangay ti selebrasyon para iti maika-lima a pulo ket maysa a tawen a pannakaibangon ti New People’s Army (NPA) babaen iti nairut a panangidaulo ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP). Narimat ti pakasaritaan ti madama nga isaysayangkat tayo a naunday a gubat ti […]

Ang katotohanan sa likod ng surrender campaign ng rehimeng U.S. Duterte
October 26, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Lumang tugtugin na at lalong tumitindi pa ang korapsyon sa loob ng reaksyunaryong gubyerno at ng AFP-PNP sa programang Enhanced-Comprehensive Local Integration Program (E-CLIP). Marami nang karansan sa probinsya hinggil sa mga peke at gawa-gawang surrenderee. Noong 2016, idineklara ng AFP-PNP na surrenderee ang 69 katao mula sa Lubuagan na dumalo lamang sa isang pulong-masa. […]

Itigil ang karahasan! De facto Martial Law wakasan!
September 20, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Nitong mga nagdaang buwan ay parating nasa usap-usapan ng pandaigdigang saklaw ang Pilipinas. Hindi nga lang ito dapat ikagalak kung hindi isang bagay dapat ikabahala. Ayon sa grupong Global Witness, ang Pilipinas ang pinakadelikadong bansa para sa mga aktibistang pangkalikasan. Base sa datos ng grupo, tatlumpong tagapagtanggol ng lupa at aktibistang pangkalikasan ang napapatay sa […]

Kaswalti iti labanan, inlimed ti militar
July 02, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

May 30,2019 iti 12:45 iti malem , hinarrass ti maysa a team ti Lejo Cawilan Command, NPA-Kalinga ti maysa a kolum ti militar a mangiwaywayat iti narungsot nga operasyon iti paset ti Balbalan,Kalinga. Ti maysa a kolum ti militar a nagna iti Litbang Ligayan, Balantoy ket napalaban ken nagresulta iti pannakatay ti maysa ken nakasugatan […]

Magpalakas para sa lahatang-panig na pagsulong! Iabante ang digmang bayan hanggang sa tagumpay!
March 27, 2019 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

Isang maalab at taas-kamaong pagpupugay sa lahat ng mga pulang kumander, mga opisyal at mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan para sa ginintuang taon ng pagkakatatag nito bilang tunay na hukbo ng mamamayang Pilipino! Taas-kamaong pagbatin din sa lahat ng kadre at kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas na walang-kapagurang gumagabay at namumuno sa armadong pakikibaka […]

Marapat at napapanahon ang hakbang pamamarusa sa CAFGU detatsment sa Ag-agama
December 24, 2018 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

  Matagumpay na nailunsad ng Lejo Cawilan Command – NPA Kalinga ang isang hakbang- pamarusa sa CAFGU detatsment sa Sitio Ag-agama, Brgy. Western Uma, sa munisipyo ng Lubuagan umaga ng Disyembre 23. Nagbunga ito pagkamatay ni Sergeant Elon D. Bayang na siyang commanding officer ng nasabing detatsment at pagkasugat ng 3 pang CAFGU. Bakit nga […]

CAFGU, Appan ti Gobierno, Bantay Dagiti Negosyo
December 24, 2018 | New People's Army | Ilocos-Cordillera Regional Operational Command (Chadli Molintas Command) | NPA-Kalinga | Tipon Gil-Ayab | Spokesperson |

  Rumbeng a patakyasen dagiti detatsment kadagiti il-ili, saan nga itulok dagiti plano ti kapitalista, gangannaet a mang-agaw ti tawid a daga ken kinabaknang! Irupir dagiti karbengan pangtao ken kas Nailian a Minorya! Idi 1987 ti umuna panagrekrut ti Civilian Auxilliary Force Geographical Unit (CAFGU) iti probinsya tayo, ammo iti umili nga awan ti nasayaat […]