Lima a pulo ket maysa a tawen ti New People's Army: Agtultuloy a panagpadur-as, agtultuloy a pannakidangadang!

Nabara a panangsaludo kadagiti amin a nalabaga a mannakigubat ken kumander iti panakaiyangay ti selebrasyon para iti maika-lima a pulo ket maysa a tawen a pannakaibangon ti New People’s Army (NPA) babaen iti nairut a panangidaulo ti Partido Komunista ti Pilipinas (PKP).

Narimat ti pakasaritaan ti madama nga isaysayangkat tayo a naunday a gubat ti umili. Saanen a matawaran ti sakripisyo, laing, linget ken biag a naidaton tayo para iti panggep a mawayawayaan ti gimong manipud iti ima ti imperyalismo nga US, aso-aso na a burukrata kapitalista ken pyudalismo. Iti daytoy a napateg a punto ket ited tayo ti kangatuan a pammadayaw kadagiti amin a martir ti rebolusyon a Pilipino nga isuda ti pag-adawan tayo ti adal, inspirasyon ken tured tapno itultuloy nga ipursige ti panagserbi tayo iti umili.

Iti agdama a kasasaad ket makita tayo ti kumarkaro a krisis ti gimong a Pilipino babaen iti panagsuwek ti ekonomiya, kumarkaro a pasismo ti estado ken tuloytuloy a pannakabetak ti intar ti agar-ari a dasig.

Kumarkaro a mailumlom iti rigat dagiti ordinaryo nga umili a Pilipino gapu iti kontra-umili a linteg ti rehimen Duterte kas iti Rice Tarrification Law ken Jeepney Phaseout. Agtuloytuloy a nababa ti sweldo dagiti mangmangged bayat nga agtaltalinaed ti awan-kasiguraduan ti pagteggedan da gapu iti kontraktwalisasyon. Bagsak ti pangkabiagan ti mannalon iti pagilian ngem saan a makaanay nga ayuda laeng ti ited ti gobyerno.

Tuloytuloy a maisina ti rehimen a Duterte iti umili gapu iti nakaro a ranggas nga usaren na daytoy tapno iyabante ti interes na ken ti amo na nga imperyalista. Babaen iti Oplan Kapanatagan ken ti nabukelen nga Task Force to End Local Communist Armed Conflict wenno ELCAC manipud nasyunal inggana antas bayan ken barangay ket ti langnga na ket defacto martial law iti intero a pagilian. Awtomatik nga adda iti kontrol ti militar ti amin nga ahensya-sibil ken ti panaggobyerno. Gapu iti daytoy ket naglaka para iti AFP-PNP nga itarget para iti harassment, saywar, aresto inggana patay dagiti matukoy da nga adda ti pannirigan kontra iti rehimen. Agraraira iti pagilian ti kinaawan ti hustisya ken impyunidad. Karkaro a limmatak ti kinabulok ti reaksyunaryo a gobyerno iti nagballin a panagsango na daytoy iti COVID-19 pandemic. Imbes a medikal nga atensyon ti maited ket kumarkaro a militarisasyon ti insango a solusyon ti rehimen. Makita babaen ditoy ti kinakurang ti pampubliko a serbisyo ti gobyerno aglalo iti salun-at a tinawen a makissayan ti pondo.

Iti probinsya, tuloytuloy ti panagraut ti rehimen iti ansestral a daga ti umili nga i-Kalinga babaen kadagiti developement aggression project kas iti Kalinga Geothermal Project ti Chevron-Aragorn ken ti Chico River Pump Irrigation Project ti CAMC Engineering Services a maysa a kumpanya a Tsino. Bagsak ti pangkabiagan ti umili gapu iti atrasado nga agrikultura ken nababa a presyo ti produkto ti mannalon kas iti pagay ken mais. Mainayon pay laeng ti epekto ti naglabas a didigra iti probinsya a nangpakaro iti pannakailumlom ti mannalon iti utang. Tuloytuloy ti kinaranggas ken terorismo ti reaksyunaryo a gobyerno babaen iti TF-ELCAC a mangipapilit kadagiti sibilyan nga agsurrender babaen iti saywar ken pamutbuteng. Kasta met lang ket tuloytuloy ti RCSPT a sumukat iti PDT a mangisayangkat ti sensus, panangilista ti nagnagan para iti surrender ken mangbukel ti inuulbod nga organisasyon dagiti rebel returnee. Awan-sarday ti red tagging kadagiti aktibista, lider-masa ken organisasyon ti umili uray a nalawag a dagitoy ket sibilyan.

Iti kastoy a kasasaad ket napinget nga iyababante ti NPA ti tallo nga integral a trabaho na iti armado a pannakidangadang, agraryo a rebolusyon ken panagbukel ti base a masa. Nairut a tartarabayan ti Hukbo ti umili nu kasano a sangoen ti madama nga naranggas nga oplan ti kabusor ken kasano a salakniban ti karbengan da kas tao. Tuloytuloy a mabukbukel dagiti organisasyon ti masa iti antas ti baryo inggana probinsya tapno isigurado a maisayangkat dagiti tignay masa para iti panangiyabante ti interes ken karbengan da.

Itatta a panawen a mas aglalo a kasapulan ti umili ti Hukbo na, ti NPA a mangsalaknib iti karbengan ken interes ti umili a magungundwayan. Babaen laeng iti panagpapigsa ken panangsuporta ti umili iti NPA a maipagballigi tayo ti dangadang laban iti berdugo nga rehimen ken magun-od tayo ti pudno a kappia. Isunga rumbeng laeng nga adu nga umili, aglalo dagiti agtutubo, ti tumakder ken sumampa iti NPA tapno napigpigsa tayo a sangoen ti kabusor. Rumbeng bayat a sangsangoen tayo ti naulpit a pasista a rehimen ket ipursige tayo met laeng a maiyabante ti nadumaduma a tay-ak ti trabaho tayo iti pulitika, militar, ekonomiya ken kultura. Masapul nga agpakalaing tayo iti panagsango iti ranggas ti reaksyunaryo nga estado ken isayangkat tayo dagiti taktikal nga opensiba tapno dusaen dagiti pasista a tropa ti AFP-PNP. Rumbeng a nakasagana ti amin a yunit ti NPA a mangsalaknib iti seguridad ti amin a masa nga adda iti peggad ti biag gapu iti pananglipit ti kabusor. Masapul nga paaduen tayo pay dagiti organisado a masa tayo ken papigsaen dagiti baseng gerilya tayo. Kasapulan nga iruswat tayo dagiti kampanyang masa ken tuloytuloy nga ipatungpal ti programa tayo para iti agraryo a rebolusyon nga isu ti sungbat iti kinarigat ti umili a Pilipino. Ipasaknap tayo ti rebolusyonaryo a kultura babaen kadagiti kankanta, pabuya ken mabasbasa. Rumbeng a labanan tayo ti epekto ti burges-pyudal a kultura a mangisuro kadagiti madi nga aramid aglalo kadagiti agtutubo kas iti sugal, bartek, kinaranggas ken kinaloko.

Isunga karit kadatayo nga Hukbo ti umili a tuloytuloy nga agpakalaing iti trabaho tayo. Kasapulan nga naiirirot tayo pay a pang-iggeman ti prinsipyo ti Marxismo-Leninismo-Maoismo. Tuloytuloy tayo nga isagana ti bagi tayo ken papigsaen ti pakinakem para iti umirirteng a gubat a mangkasapul ti nadagdagsen a sakripisyo ken rigat.

Rambakan tayo ti maika-lima a pulo ket maysa a tawen a pannakaibangon ti NPA!

Agbiag ti New People’s Army!

Kabataan, pagserbian ti umili, sumampa ti NPA!

Lima a pulo ket maysa a tawen ti New People's Army: Agtultuloy a panagpadur-as, agtultuloy a pannakidangadang!