Archive of 1960s

Our Beloved Party Celebrates its First Anniversary under the Supreme Guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought
December 26, 1969 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Our beloved Party, the Communist Party of the Philippines, celebrates with boundless joy the first anniversary of its re-establishment under the supreme guidance of Marxism-Leninism-Mao Tsetung Thought. All proletarian revolutionary cadres and all Red fighters of the New People’s Army seriously review today a whole year of revolutionary struggle to strenghten further their determination to […]

Ang Bayan Oct. 15, 1969
October 15, 1969

Ang Bayan Oct. 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969
September 15, 1969

Ang Bayan Sept. 15, 1969

Ang Bayan August 1, 1969
August 01, 1969

Ang Bayan Aug. 1, 1969

Unang plenum ay ginanap ng Komite Sentral upang pasidhiin ang muling pagbubuo ng Partido at ang sandatahang pakikibaka
July 01, 1969

Ginanap ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas sa isang dako sa Gitnang Luson noong Mayo 12 at 13 ang Unang Plenum mula sa Konggreso ng Muling Pagtatatag (Ika-26 ng Disyembre, 1968) at mula ng emergency meeting ng Komite Sentral noong 1951 sa Sierra Madre. Tinawag ang Unang Plenum upang pasidhiin ang Muling Pagbubuo […]

Lumulubha ang pang-aatake ng reaksiyonaryong hukbo sa mga organisasyon ng manggagawa, magsasaka, estudyante at iba pang mga organisasyong pangmasa
July 01, 1969

Ang prinsipal na dahilan kung bakit ang badyet ng reaksiyonaryong gobyerno ay hindi napagpatibay ng regular na sesyon ng Konggreso na natapos noong Mayo ay ang mahabang debate na nagbuhat sa labis na laki ng panustos na inilalaan para sa parasitikong reaksiyonaryong Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ang lantad na kasamaan ng hangarin nito. Sa […]

Ipinagdiriwang ng Partido Komunista ng Tsina ang ika-48 anibersaryo
July 01, 1969

Ipinagdiriwang ngayon, Hulyo 1 ng mamamayang Tsino at Republika ng Mamamayang Tsina ang ika-48 anibersaryo ng pagkakatatag ng dakila, maluwalhati at wastong Partido Komunista ng Tsina sa ilalim ng di-magagapi at laging matagumpay na pamumuno ng Tagapangulong Mao. Lubhang ikinagagalak ng Partido Komunista ng Pilipinas, tulad na rin ng lahat ng rebolusyonaryong partidong proletaryo ng […]

Isasakatuparan ang pakikibaka laban sa makabagong rebisyonismo hanggang wakas
July 01, 1969

Ang mga taksil na rebisyonista ay lumilikha ng gulo rito at sa buong daigdig at walang-kahinatnang nagsisikap na hadlangan ang matagumpay na pagsulong ng rebolusyong demokratiko ng bayan sa Pilipinas at ng pandaigdigang rebolusyong proletaryo. Imposibleng malabanan at magapi ang imperyalismong Amerikano at ang katutubong reaksiyon nang hindi lalabanan at magagapi ang makabagong rebisyonismo. Ginagawa […]

Wastuhin ang kamalian at muling buuin ang Partido (Karugtong)
July 01, 1969

IV Mga ______________ kamalian at kahinaan A. Mga Kahinaan sa Ideolohiya Ang pangunahing kahinaang pang-ideolohiya ng nakaraang liderato ng Partido Komunista ng Pilipinas ay suhetibismo na lumabas sa hugis ng dogmatismo at emperisismo at nagbunga ng mga linyang Deretsista at “Iskiyerdistang” oportunismo. Ang Pilipinas sa kanyang pagiging mala-peudal at mala-kolonyal na bansa, ay may malawak […]

Kataksilan ng rebisyonistang Sobyet sa Indonesia
July 01, 1969

Ang pinakanakasisilay na kontra-rebolusyonaryong krimen sa Timog-Silangang Asya ng mga bagong tsa ng Kremlin ay ang pag-aarmas nito sa mga reaksiyonaryo sa mga bansa sa Timog-Silangang Asya ng malaking kantidad ng mga sandata at iba pang kagamitang militar upang tulungan silang puksain ng buong bangis ang rebolusyonaryong sandatahang pakikibaka ng mga mamamayan. Ang taksil na […]