Archive of Peasants

Colombian farmers arrest 180 soldiers
October 30, 2021

Farmers in Colombia arrested 180 soldiers to protest the government’s campaign to eradicate their coca farms. Armed with sticks and machetes, around 600 farmers surrounded the soldiers last October 26 in Tibú, Norte de Santander. The soldiers were deployed to the municipality in October 22 with orders to to destroy their farms. The farmers belong […]

180 sundalo, inaresto ng mga magsasaka sa Colombia
October 30, 2021

Inaresto ng mga magsasaka sa bansang Colombia ang 180 sundalo bilang pagtutol sa kampanya ng gubyerno ng pagwasak sa kanilang mga tanim na coca. Armado ng mga pamalo at itak, pinalibutan ng mga magsasaka ang mga sundalo noong Oktubre 26 sa Tibú, Norte de Santander. Idineploy ang mga sundalo noong Oktubre 22 sa naturang bayan […]

Bamboo plantations are big businesses in the guise of reforestation
October 27, 2021

Reports last Monday revealed that Secretary Roy Cimatu of the Department of the Environment and Natural Resources asked the United Nations Development Program to support its plan to establish bamboo plantations in all cities and towns across the country. This came after the department’s issuance of Administrative Order 2021-26 (DAO 2021-26) in August, which laid […]

Plantasyon ng kawayan, malaking negosyo sa tabing ng reporestasyon
October 27, 2021

Balita noong Lunes ang paghingi ni Sec. Roy Cimatu ng Department of Environment and Natural Resources ng suporta sa United Nations Development Programme para sa planong pagtatayo ng mga plantasyon ng kawayan sa lahat ng lunsod at bayan sa buong bansa. Ito ay kasunod ng paglalabas ng kagawaran sa Administrative Order 2021-26 (DAO 2021-26) noong […]

No, sir, the peasantry refuses to be mere bells and whistles or milking cows in your counterinsurgency war
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Mindanao | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Southern Mindanao | Restituto Baguer | Spokesperson |

The much-ballyhooed formation and federation of “people’s organizations” or POs by the 10th Infantry Division are mere bells and whistles at best and milking cows at worst for us peasants, peasant workers and Lumad in Southern Mindanao. These POs simply do not solve our perennial problem of landlessness and semifeudal exploitation, made worse by Duterte’s […]

Takaderan ken iyabante ti agraryo a rebolusyon iti Ilocos! Rimbawan dagiti krisis iti disong ti kontra-mannalon ken pasista a rehimen Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Agtultuloy a nakasarang iti peggad ti Covid-19 ken saan a makalung-aw iti agtutupatop a krisis ti Kaadwan a masa a mannalon ti Ilocos. Ad-adda pay a maidaddadanes da iti rumungrungsot a panagatake ti rehimen Duterte iti karbengan da. Sakbay pay ti pandemya, dimmanunen iti agarup 40 porsyento ti tantos ti panagraira ti kinakurapay iti rehiyon, […]

Panindigan at isulong ang rebolusyong agraryo sa Ilocos! Pangibabawan ang mga krisis sa ilalim ng kontra-magsasaka at pasistang rehimeng Duterte!
October 26, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Ilocos | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Ilocos | Julian Sadiri | Spokesperson |

Patuloy na nahaharap sa panganib ng Covid-19 at hindi makaalpas sa nagsasalimbayang krisis ang karamihang masang magsasaka ng Ilocos. Lalo pa silang inaapi sa mas marahas na pang-aatake ng rehimeng Duterte sa kanilang karapatan. Bago pa ang pandemya, umabot na sa 40 porsyento ang tantos ng pag-iral ng kahirapan o poverty incidence sa rehiyon, na […]

PKM-Negros promotes agrarian revolution, broadest unity to overthrow insufferable and fascist Duterte regime
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

The peasants and farm workers in Negros Island are in life and death conditions brought about by widespread land grabbing, neoliberal agrarian policies, yearly dead season (colloquially referred to as ‘tigkiriwi’) and intensified militarization in peasant communities according to the Pambansang Katipunan ng Magbubukid or PKM-Negros (National Association of Peasants) in its statement commemorating this […]

Pasingki-on ang kahublagan mangunguma sa bilog nga Isla sang Negros! Isulong ang agraryo nga rebolusyon!
October 21, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Negros Island | Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid-Negros Island | Felicidad Mercado | Spokesperson |

Nagapasidungog ang Pambansang Katipunan ng mga Magbubukid (PKM-Negros) sa tanan nga mga mangunguma kag mamumugon sa uma sa Isla sang Negros nga yara sa tunga-tunga sang kabuhi kag kamatayon nga kahimtangan sang pagkalubong sa tuman nga kagutom kag kaimulon dala sang malapnagon nga pagpang-agaw sang duta, neoliberal nga patakaran sa agrikultura, tuigan nga tigkiriwi ukon […]

Bunton ng mga kasinungalingan at panlalansi ng 5th ID
October 20, 2021 | New People's Army | Cagayan Valley Regional Operational Command (Fortunato Camus Command) | Guillermo Alcala | Spokesperson |

Masyadong halatado ang pinatindi at sinkronisadong kampanya ng kasinungalingan at panlalansi ng iba’t ibang dibisyon ng Armed Forces of the Philippines sa nakaraang ilang buwan, na grumabe pa nitong Oktubre, na ang pinakapaborito nila ay ang mga diumanong sunud-sunod na pagsurender ng mga mandirigma, milisya at baseng masa ng New People’s Army. Hindi patatalo at […]