Archive of Resources

(Primer) Ravages of El Niño: Drought, neglect and fascism of the Marcos regime
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Introduction Officials announced this March that El Niño has started to weaken in the country and around the world. However, this does not mean the masses of Filipino farmers and Filipino are now free from damage and burdesome impact caused by the drought. In fact, it is expected to continue until May or June […]

(Primer) Kahalitan sang El Niño: Tig-ilinit, pagpabaya kag pasismo sang rehimen Marcos
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Pasiuna Upisyal na nga gin-anunsyo sini nga Marso ang paghuyang sang El Niño sa pungsod kag sa bilog nga kalibutan. Amo pa man, wala ini gakahulogan sang pagkasalbar sang masang mangunguma kag pumuluyong Pilipino sa padayon pa nga kahalitan kag paantus nga tuga sang tig-ilinit. Sa kamatuoran, ginalauman nga magadugay pa tubtob Mayo ukon […]

(Primer) Kadaut sa El Niño: Hulaw, pagpasagad ug pasismo sa rehimeng Marcos
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Pasiuna Upisyal na nga gianunsyo niining Marso ang paghinay sa El Niño sa nasud ug sa tibuok kalibutan. Bisan pa man, wala kini nagpasabot nga luwas na ang masang mag-uuma ug katawhang Pilipino sa nagpadayong epekto ug kadaut sa hulaw. Gani, gidahum nga molungtad pa hangtud Mayo o Hunyo ang kadaut niini sa lain-laing […]

(Primer) Didigra ti El Niño: Tikag, panagbaybay-a ken pasismo ti rehimen Marcos
March 24, 2024 |

DOWNLOAD Panglukat Opisyal nga impablaaken kadaytoy Marso ti panagkapsut ti El Niño iti pagilian ken iti intero a lubong. Nupaykasta, saan a kaipapanan daytoy iti pannakaisalakan ti masa a mannalon ken umili a Pilipino iti aglaylayon a didigra ken parigat a bulon ti tikag. Iti kinapudno na, manamnama a bumayag pay agingga Mayo wenno Hunyo […]

(Primer) US imperialist incitement of war on China, a threat to the lives and liberty of the Filipinos
March 15, 2024 |

DOWNLOAD Introduction Every year, the US launches more and larger wargames on the land, sovereign territories and immediate surrounding waters of the Philippines. Concurrentlly, it builds increasing numbers of military bases, outposts and facilities that serve as quarters for troops and storage of equipment, weapons, war vehicles and other arsenals (chemical, biological and nuclear) it […]

(Primer) Panunulsol ng US ng imperyalistang gera sa China, banta sa buhay at kalayaan ng mga Pilipino
March 15, 2024 |

US TROOPS, OUT OF PH! Ibayong pinahihigpit ng US ang pang-operasyong kontrol nito sa Armed Forces of the Philippines (AFP), sa pamamagitan ng pagkontrol sa arsenal nito. Paparami ang itinatambak nitong mga bomba, armas at pinaglumaang mga gamit-militar sa ngalan ng “modernisasyon” ng reaksyunaryong hukbo.

(Primer) Pagpanulsol sa US og imperyalistang gubat sa China, hulga sa kinabuhi ug kagawasan sa mga Pilipino
March 15, 2024 |

DOWNLOAD Pasiuna Matag tuig, nagkadaghan ug nagkadaku ang ginalunsad sa US nga mga wargames sa kayutaan, mga soberanong teritoryo ug duul sa nakapalibot nga kadagatan sa Pilipinas. Dungan niini ang pagtukod sa nagkadaghang mga base militar, outpost ug pasilidad nga nagsilbing base sa mga tropa ug han-ukanan sa mga gamit, armas, sakyanang iggugubat ug uban […]

(Primer) Pagpanulsol sang us sang imperyalista nga gyera sa China, pamahog sa kabuhi kag kahilwayan sang mga Pilipino
March 15, 2024 |

DOWNLOAD Pasiuna Kada tuig, nagadamo kag nagadako ang ginalunsar sang US nga mga wargames sa kadutaan, mga soberano nga teritoryo kag madalian nga nakapalibot nga kadagatan sang Pilipinas. Kadungan sini ang pagtukod sang nagadamo nga mga base militar, outpost kag pasilidad nga nagaserbe nga base sang mga tropa kag imbakan sang mga gamit, armas, salakyan […]

(Primer) Panangdurog ti us iti imperyalista a gerra iti China, pangta iti biag ken wayawaya dagiti Pilipino
March 15, 2024 |

Tinawen, umad-adu ken dumakdakkel ti irusrussuat ti US a wargames iti kadagaan, kadagiti soberano a teritoryo ken dagus a nakapalawlaw a taaw ti Pilipinas. Kagiddan na ti panangipatakder ti umad-adu a base militar, outpost ken pasilidad nga agserserbi a base dagiti tropa ken pangidulinan kadagiti ramit, armas, lugan a panggubat ken dadduma pay nga arsenal (kemikal, bayolohikal ken nukleyar) nga ar-aramaten na iti panangrubrob ti gerra ken “panangisagana iti teatro ti gubat” laban iti China. Iti tunggal panawen, rinib-ribu a tropa nga Amerikano ti nakaindeg iti Pilipinas iti linged dagiti nabigasyon, port visit, panangisayangkat kadagiti “pinagtipon” nga aktibidad ken dagiti awan ressat a wargames.

Limang taon ng Rice Liberalization Law
February 14, 2024 |

Ang bidyong ito ay inihanda ng Tanglaw Midya, media outfit ng Regional Propaganda and Cultural Staff ng Komiteng Rehiyon ng Partido sa Timog Katagalugan.