Archive of Primers

(Primer) Panangdurog ti us iti imperyalista a gerra iti China, pangta iti biag ken wayawaya dagiti Pilipino
March 15, 2024 |

Tinawen, umad-adu ken dumakdakkel ti irusrussuat ti US a wargames iti kadagaan, kadagiti soberano a teritoryo ken dagus a nakapalawlaw a taaw ti Pilipinas. Kagiddan na ti panangipatakder ti umad-adu a base militar, outpost ken pasilidad nga agserserbi a base dagiti tropa ken pangidulinan kadagiti ramit, armas, lugan a panggubat ken dadduma pay nga arsenal (kemikal, bayolohikal ken nukleyar) nga ar-aramaten na iti panangrubrob ti gerra ken “panangisagana iti teatro ti gubat” laban iti China. Iti tunggal panawen, rinib-ribu a tropa nga Amerikano ti nakaindeg iti Pilipinas iti linged dagiti nabigasyon, port visit, panangisayangkat kadagiti “pinagtipon” nga aktibidad ken dagiti awan ressat a wargames.


SIM Card Registration and other means of mass surveillance
December 10, 2022 |

Introduction Ferdinand Marcos Jr signed into law the SIM Card Registration in October this year. This is Marcos’ first law and proof that his priority lies in strengthening the reactionary state machinery for mass surveillance. The law erodes privacy and anonymity protections in telecommunications and weakens the people’s rights to secure communications. It endangers basic […]

PRIMER | SIM Card Registration at iba pang pakana ng malawakang paniniktik
December 10, 2022 |

Dapat maunawaan ng bawat isa ang pangangailangang ipagtanggol ang kanilang karapatan laban sa mga patakaran at hakbang ng estado tulad ng SIM Card Registration, National ID at iba pa.

SIM Card Registration at iba pang pakana ng malawakang paniniktik
December 10, 2022 |

Dapat maunawaan ng bawat isa ang pangangailangang ipagtanggol ang kanilang karapatan laban sa mga patakaran at hakbang ng estado tulad ng SIM Card Registration, National ID at iba pa.

SIM Card Registration kag iban pang padihut sang malaparan
 nga pagpaniktik
December 10, 2022 |

Pangbukas Ginpirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ang layi sa SIM Card Registration sadtong Oktubre 2022. Ini ang una nga layi ni Marcos kag pamatuod sang paghatag niya sang prayoridad nga pabaskugon ang makinarya sang reaksyunaryong estado para sa malaparan nga pagpanilag sa pumuluyo (state mass surveillance). Ginapanas sang layi nga ini ang mga proteksyon sa […]

SIM Card Registration ug uban pang pakana sa malukpanong pagpaniktik
December 10, 2022 |

Pasiuna Gipirmahan ni Ferdinand Marcos Jr ang balaod sa SIM Card Registration niadtong Oktubre 2022. Kini ang unang balaod ni Marcos ug pamatuud sa pahatag niya og prayoridad nga pakusgon ang makinarya sa reaksyunaryong estado alang sa malukpanong pagpaniktik sa katawhan (state mass surveillance). Ginapanas sa maong balaod ang mga proteksyon sa pribasiya ug anonimidad […]

PRAYMER | 5 pambabaluktot ng mga Marcos at AFP sa kasaysayan noon at ngayon
September 01, 2022

Inilalabas ng Ang Bayan at ng Kawanihan sa Impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas ang gabay sa pagtalakay na ito bilang bahagi ng mga pagsisikap na labanan ang gayong mga pambabaluktot.

ISAKDAL! | Ang Sampung Pinakamalaking Krimen ni Rodrigo Duterte
July 17, 2021 |

Kailangang idiin na ang pagwawakas sa kanya—sa anyo ng pagpapabitiw, pagpapatalsik o sa eleksyon sa 2022—ang pinakagyat na tungkulin ng lahat ng mga demokratikong pwersa para makabawi ang mamamayan at bansa sa madugo, mapang-api at mapagsamantala niyang paghahari.

PRIMER | EO 70 at ang National Task Force
March 31, 2020 |

Ang EO 70 at ang NTF ang isa sa mga masasaklaw na pasistang hakbangin sa paghaharing tiraniko ni Duterte. Kahanay nito ang inilunsad niyang pekeng “gera konra- droga” at “todo-gera” laban sa rebolusyonaryong kilusan.

PRIMER | Apat na dahilan kung bakit dapat patalsikin si Duterte
July 05, 2019

Pilipino: PDF | PDF (Colored)Bisaya: PDF | PDF (Colored)Hiligaynon: PDF | PDF (Colored)Waray: PDF