Archive of Environment

Pa­tung-pa­tong na ham­ba­los ng ma­pa­min­sa­lang pag­mi­mi­na
May 07, 2021

Pi­nir­ma­han ni Rod­ri­go Du­ter­te noong Abril 14 ang Execu­tive Order 130 na nag­wa­kas sa 9-ta­ong mo­ra­tor­yum sa pag­bu­bu­kas ng mga ba­gong mi­na­han. Ipi­na­taw ang mo­ra­tor­yum noong 2012 ng re­hi­meng Aqui­no III sa ilang pro­tek­ta­dong mga lu­gar ha­bang hin­di pa na­ba­ba­go ng Kong­re­so ang tan­tos sa pag­bu­bu­wis sa mga kum­pan­ya ng mi­na. Sa pa­na­hong iyon, may­ro­ong […]

Pa­ma­na ni Du­ter­te: Ma­ru­ming ener­hi­ya
May 07, 2021

Gi­nu­ni­ta sa buong mun­do noong Abril 22 ang Earth Day, ang tau­nang ak­ti­bi­dad na isi­na­sa­ga­wa mu­la pa 1970 bi­lang pag­pa­pa­ha­yag ng su­por­ta sa pa­nga­nga­la­ga sa ka­li­ka­san. Sa Pi­li­pi­nas, inia­nun­syo ng re­hi­meng Du­ter­te ang pa­ki­tang-gi­las na pag-ap­ru­ba ni­to sa Na­tio­nally De­ter­mi­ned Contri­bu­ti­on ng ban­sa sa pag­si­si­kap na mag-am­bag uma­no sa pag-a­ga­pay sa glo­bal war­ming. Na­ka­sa­ad di­to […]

Dangadang | April 2021: Labanan ti pannakaitakder ti Gened Dam a manglayus iti Apayao ken Cagayan
April 30, 2021

Download the issue here Iloco: PDF  

Panalipdan ang kalikupan! Batukan ang katalagman sa katawhan nga si Duterte!
April 22, 2021 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Samtang atong ginasaulog ang ika-51 ka tuig nga Earth Day, atong ipasibaw ang panawagan nga “Panalipdan ang Kalikupan ug Batukan ang katalagman sa katawhan nga si Duterte!” Sa milabay’ng mga tuig, gihamparos ang atong nasud sa lain-laing kalamidad nga mibiktima ug mipatay sa ubay-ubay’ng ihap sa katawhang Pilipino. Lakip sa ingon mao ang bagyong Sendong, […]

Mayor Golez, Col. Samson, desperate to cover up Silay quarry issue
April 18, 2021 | New People's Army | NPA-Northern Negros (Roselyn Pelle Command) | Cecil Estrella | Spokesperson |

Read in: Hiligaynon We expect Mayor Mark Andrew J. Golez to deny any hand in quarry operations in his city however obvious, common knowledge or matter-of-fact his involvement is to ordinary Silaynons. The AFP’s reaction to the issue is just as predictable. AFP 303rd Brigade Commander Col. Michael Samson dismisses the New People’s Army (NPA) […]