Abutin ang mas malalaking rebolusyonaryong tagumpay sa 2023

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishChineseTurkish

Ipinaaabot ng Partido Komunista ng Pilipinas ang rebolusyonaryong pagbati sa sambayanang Pilipino, sa kanilang magigiting na Pulang mandirigma, at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa pagpasok natin sa bagong taong 2023. Patayugin ang ating mithiin sa darating na taon at humakbang nang malaki sa pagsulong ng rebolusyon sa darating na taon.

Matatag ang paniniwala ng Partido na kaya nitong abutin ang layuning konsolidahin ang kanyang hanay at pamunuan ang komprehensibong pagsulong ng rebolusyon. Utang ng Partido at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa sambayanang Pilipino na puspusang isulong ang kanilang pakikibaka laban sa dayuhang paghahari at panghihimasok, lumalalang anyo ng pang-aapi at pagsasamantala, at lalong brutal na terorismo ng estado sa ilalim ng rehimeng US-Marcos.

Ang sambayanang Pilipino at lahat ng rebolusyonaryong pwersa nilang pinamumunuan ng Partido ay pinanday sa mahirap na pakikibaka sa nagdaang taon at higit pa sa harap ng udyok ng US na walang kasingtinding teroristang paninibasib ng estado sa ilalim ni Marcos. Singtibay ng asero ang determinasyon nilang lumaban. Hindi nababali ang kanilang rebolusyonaryong kapasyahan.

Habampanahon nating parangalan ang dakilang mga bayaning nawala sa atin sa nagdaang taon. Ubos-kaya nilang pinaglingkuran ang Partido at rebolusyon. Sila’y dakilang mga punong nagbigay lilim at katatagan sa gubat. Kung saan sila dating nakatayo, ngayo’y tumatagos ang sinag ng araw, naghahatid ng alab sa libong bagong punong nililinang ng iniwang mga pamana. Hitik sa buhay at sigla ang gubat ng rebolusyon.

Determinado ang Partido na pamunuan ang sambayanang Pilipino sa buong bansa. Sa mga lunsod at kanayunan, naghihintay ang masang api at pinagsasamantalahan na magkaisa sa ilalim ng bandila ng Partido. Handa silang magbangon at sama-samang magmartsa. Gawing mga sentro ng rebolusyon ang mga pabrika, pagawaan, mga kampus, tanggapan, ospital. Padagundungin ang martsa ng bayan at yanigin ang pundasyon ng langit ng mga mapagsamantala at mapang-api.

Sa harap ng masa, mangangatog si Marcos, Duterte at lahat ng kahila-hilakbot na pasista. Kung pukaw, ang masa’y walang kinatatakutang bomba o bala. Nagkakaisa, di sila magagapi. Determinado, walang makahahadlang sa kanilang pagmartsa. Kasama ang Bagong Hukbong Bayan, dadalhin nila ang digmang bayan sa wala pang kapantay na antas.

Sulong sa mas malalaking tagumpay sa 2023!

Mabuhay ang sambayanang Pilipino!

Mabuhay ang Partido Komunista ng Pilipinas!

Abutin ang mas malalaking rebolusyonaryong tagumpay sa 2023