Ang MIF ay magiging inang pondo ng korapsyon

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa iba’t ibang demokratikong organisasyon sa pagtuligsa kay Ferdinand Marcos Jr sa pagpirma sa ₱500-billion Maharlika Investment Fund (MIF) na iniratsada niya at kanyang mga tauhan sa kongreso sa kabila ng malawakang pagtutol ng mamamayang Pilipino.

Walang duda, ang MIF ay magsisilbing inang pondo ng korapsyon sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ito na ang magiging pinakamalaking pondo ng korapsyon sa kasaysayan ng bansa. Hindi lamang balot sa sikreto ang pagpirma sa MIF matapos na itago sa publiko ang pinal na bersyon ng batas, ililihim sa pagsusuri ng publiko maging ang mga operasyon at desisyon sa pamumuhunan ng mga upisyal ng MIF.

Malinaw na determinado si Marcos Jr na itaas ang antas ng korapsyon sa Pilipinas at talunin ang rekord sa ilalim ng 14-taong diktadura sa ilalim ng batas militar ng kanyang ama. Tiyak na ipinagmamalaki ni Imelda Marcos and kanyang anak.

Ang MIF ay isang garapalang iskema para gamitin ang pondo ng publiko para pauran ang mga negosyo ng malalaking burgesyang kumprador, kapalit ng pampulitikang suporta at hati nila sa tubo. Tiyak na gagamitin ito para palawakin ang kapangyarihan ng naghaharing dinastiyang Marcos, panatilihin ang sistemang padrino at magsilbing pondo para sa eleksyon sa hinaharap.

Sa harap ng tumataas na presyo, mababang sahod, matinding kawalang trabaho, pagpapalayas sa kanayunan at pagkawala ng kabuhayan, napakakapal ng mukha ng rehimeng Marcos na unahin ang interes na kanyang mga kroni at kanilang dayuhang kapitalistang kasosyo.

Hinihimok ng PKP ang mamamayang Pilipino na mahigpit na magkaisa at buong-lakas na tutulan ang MIF. Dapat palakasin nila ang sigaw ng protesta laban sa mga iskemang korapsyon—mula sa ismagling hanggang pagtatayo ng mga imprastruktura—na walang kahihiyang ginagamit ni Marcos at kanyang mga kasapakat.

Ang MIF ay magiging inang pondo ng korapsyon