Bayani ng sambayanang Pilipino si Ka Jose Ma. Sison!

Pinakamataaas na parangal ang iginagawad ng Eduardo Olbara Command – NPA Camarines Sur at lahat ng kumand ng NPA sa buong prubinsya kay Kasamang Jose Ma. Sison. Pumanaw si Ka Joma sa edad na 83. Dinadakila ng EOC ang mahigit limang dekada niyang tuluy-tuloy na paglilingkod bilang matapat at mahusay na lider-rebolusyonaryo at komunista. Punung-puno ng kabuluhan ang kanyang malalaking ambag sa pagsulong ng proletaryong rebolusyong Pilipino.

Sa paggampan ng iba’t ibang susing rebolusyonaryong tungkulin, napakahalaga ng naging papel ni Ka Joma sa malawak na pagpupundar ng mga batayang organisasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas, sa mabilis na pagpaparami ng kasapian ng Partido at NPA.

Sa gabay ni Ka Joma, ang pinagsimulang ilampung kasapian ng Partido at NPA noong 1968 at 1969 ay mabilis na lumaki. Libu-libong mga binhing kadre ng Partido ang sinanay at pinaunlad sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang mga binhing ito ang nagsisilbi ngayong pundasyon at batayan ng patuloy na paglakas ng PKP sa Camarines Sur at buong kapuluan.

Sa kanyang pagpanaw, ipinaaabot ng EOC ang lubos na pagpapahalaga sa maraming dakilang ambag ni Kasamang Jose Ma. Sison sa muling pagtatatag at pagpapalakas ng PKP at sa pagsusulong ng rebolusyonaryong pakikibaka ng sambayanang Pilipino.

Ang mga ito ay malalim nang nakaukit sa kasaysayan ng PKP at ng rebolusyong Pilipino. Tiyak nang magbubunga ang mga ito ng higit pang maraming pagsulong at pag-igpaw hanggang sa makamit ang ganap na tagumpay.

Download: PDF

Bayani ng sambayanang Pilipino si Ka Jose Ma. Sison!