Binigo ng pakikibaka ng masang Bikolano ang Oplan Kapanatagan ng AFP-PNP!

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Sa ikaapat na taon ng Oplan Kapanatagan, walang maipagmalaking makabuluhang tagumpay ang hanay ng 9th IDPA at PNP Region V sa Kabikulan. Sa halip na masindak ang masa dahil sa walang patumangga nilang militarisasyon, mga paglabag sa karapatang tao at iba pang mga krimen, lalo lamang naitulak ang mas maraming Bikolanong sumandig sa kanilang sariling lakas at makibaka para sa kanilang mga karapatan at kalayaang sibil. Lalo lamang pinatatag ng mga pokusadong operasyong militar at patraydor na atake ng kaaway ang paninindigan ng Pulang hukbo sa kawastuhan ng armadong pakikibaka.

Sa halip na ikahina ng kanilang loob, pinataas ng agresibong atake ng kaaway ang kakayahan ng mga rebolusyonaryong mangibabaw sa mga hadlang, mabilis na tukuyin ang mga kahinaan at tumuklas ng mga panibagong paraan upang masunggaban ang mga pagkakataon para sa ibayong pagsulong. Sa anim na prubinsya ng rehiyon, buong-lugod na ipinapahayag ng Romulo Jallores Command NPA-Bikol na walang larangang gerilyang nalansag ang todo-largang opensiba ng desperadong AFP-PNP.

Habang ang masang lumalaban, rebolusyonaryong kilusan at Pulang hukbo ay buong pagpapakumbabang nagpapatuloy sa matamang pag-aaral, pag-ani at pagyakap sa mga aral at karanasang lalong nagpapayabong ng kanilang praktika sa pakikibaka, lango ang AFP-PNP sa mga niretokeng datos, pinekeng numero at pinalobong tagumpay.

Tulad ng lahat ng mga nangabigong Oplan ng mga lumipas na rehimen, ang karanasan ng Kabikulan sa pagharap at pagbigo sa Oplan Kapanatagan ay patunay na ang lahat ng paraan ay gagawin ng isang rebolusyonaryo upang kamtin ang tagumpay dahil ang nakasalalay ay ang kanya mismong buhay, dignidad, karapatan at kinabukasan. Samantala, bulag lamang na sumusunod ang pulis at militar sa direksyong pasistang terorismo ng kanilang pinagsisilbihang amo. Ang saligang pagkakaibang ito ang tumitiyak ng mga paborableng kundisyon para sa patuloy na pag-abante ng martsa ng bayan hanggang sa pagdaluyong nito at sa kabilang banda, ng pagkabulok at pagguho ng reaksyunaryong gubyerno at ang mga haligi nito kasama ang AFP-PNP.

Binigo ng pakikibaka ng masang Bikolano ang Oplan Kapanatagan ng AFP-PNP!