Buhi ang rebolusyonaryo nga kahulugan ni Ka Juanito Magbanua nga magbun-ag sang mas madamu pa nga rebolusyonaryo nga pamatan-on

,

Mabaskog nga ginakondena sang Kabataang Makabayan (KM) – Negros ang brutal kag indi makatarunganon nga pagpatay kay Ka Juanito Magbanua (Romeo Nanta) sang mga pasista nga tropa sang 94th IB. Si Ka JM ginpatay sadtong Oktubre 10, 2022, alas 5:45 sang hapon sa Sityo Medel, Barangay Carabalan, Himamaylan City.

Ginpagwa sang mga berdugo nga may engkwentro nga natabo agud hinabonan ang ila paglapas sang Protocol I sang Geneva Conventions kag International Humanitarian Law. Ila nga gindakop, gintortyur, kag ginpatay nga wala sang may ibato si Ka JM nga kon tani ginkabig bilang hors de combat tungod wala ini sa posisyon nga depensahan ang iya kaugalingon.

Ang KM-Negros nagahatag sang pinakamataas kag mapula nga pagsaludo kay Ka Juanito Magbanua. Sulod sa 39 ka tuig bilang rebolusyonaryo nga nagsulong sa interes sang malapad nga masa nga ginapigos, ilabi na sang sahing pesante kag mamumugon, ginhatag ni Ka JM ang iya kabuhi bilang tigpamaba sang NPA sa Negros kag bilang isa sa mga nagapanguna nga kadre sang Partido sa isla. Ginhalad niya ang iya oras, ihibalo, pag-alagad, kag kabuhi para awayon kag lutuson ang imperyalismo, pyudalismo kag burukrata kapitalismo, kag itaas pa ang lebel sang ihibalo sang masa kaangot sa pagpanghimulos sang mga nagahari nga agalon mayduta kag dalagku nga komprador burgesya, kag sa mapiguson nga gobyerno nga padayon nga ginalumos ang masa sa kapigaduhon.

Ang pagkamatay ni Ka JM ginakasubo sang KM-Negros kag sang bilog nga rebolusyonaryo nga pwersa. Apang sa pihak sini, ang iya ginbilin nga palanublion ang magaserbi nga inspirasyon sang rebolusyonaryo nga hanay agud padayon nga isulong ang rebolusyonaryo nga handum nga mabawi ang duta sang masa halin sa mga agalon mayduta kag libre ini nga ipanagtag, makuha sang mga mamumugon ang makasahi nga pagpamuno halin sa dalagku burgesya komprador kag sa ila burukrata kapitalista nga gaway, kag mapalayas ang imperyalista nga mga pungsod nga nagahuthot sa manggad kag ikasarang sang mga Pilipino.

Ang pagdemanda sang hustisya para sa tanan nga biktima sang kapintas kag inhustisya ang matuod nga mahimu kon padayon kita nga magmuklat, mag-organisa, kag magpahulag sa malapad nga masa. Bangud paagi sang pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon, aton mahimu kag mahatag ang matuod nga hustisya para sa mga kaangay nga martir ni Ka JM.

Manubli sa ginbilin nga rebolusyonaryo nga hilikuton ni Ka JM!
Pamatan-on, makigbahin sa NPA!

Buhi ang rebolusyonaryo nga kahulugan ni Ka Juanito Magbanua nga magbun-ag sang mas madamu pa nga rebolusyonaryo nga pamatan-on