CPP @ 50: Pahayag mula kay Jaime Diego Padilla ng Melito Glor Command – NPA ST

Jaime Diego Padilla
Melito Glor Command
NPA Southern Tagalog

Iwawagayway ang Bandilang Pula ng Pambansa Demokratikong Rebolusyon sa lahat ng mga sona at larangang gerilya sa buong bansa. Ipagbubunyi natin ang ginintuang anibersaryo bilang patunay sa kawastuhan ng Marxixmo-Leninismo-Maoismo bilang teoryang gabay sa rebolusyong Pilipino. Sa ilalim ng pamumuno ng Partdio Komunista ng Pilipinas, inabot natin ang 50 taon na patuloy sa pagsulong at paglakas sa IPOM. Tuluy-tuloy natin binibigo ang walang tigil na operasyong pagtugis at paglipol sa porma ng iba’t ibang OPLAN ng reaksyunaryo at pasitang mga rehimen.

CPP @ 50: Pahayag mula kay Jaime Diego Padilla ng Melito Glor Command – NPA ST