Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Arc John “Ka Hunter” Varon! Bayani ng sambayanan, martir ng rebolusyong Pilipino!

,


Pinakamataas na parangal at pagpupugay ang iginagawad ng Partido Komunista ng Pilipinas – Mindoro kay Arc John “Ka Jack/Ka Hunter/Ka Baron” Varon, magiting na kadre ng Partido at opisyal ng BHB, sa walang pag-iimbot na pag-alay ng kanyang buhay para sa sambayanang Pilipino na malaon nang inaapi at pinagsasamantalahan.

Sina Ka Hunter at Bunso “Ka Mamay/Ka Liza” Mangubat ang dalawang pulang mandirigma na namartir sa isang labanan sa pagitan ng Lucio De Guzman Command – NPA – Mindoro at Charlie Company ng pasistang 68th IB – Philippine Army noong Mayo 30, 2023 sa Sitio Pasugui, Brgy. Malisbong, Sablayan, Occidental Mindoro.

Mula sa uring petiburges, ipinanganak si Ka Hunter noong Enero 02, 2000. Nag-iisang anak siya na lumaki sa piling ng ina, lolo, at lola. Maagang namulat si Ka Hunter sa krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunang Pilipino dahil sa katangian ng buhay niya noon, kung saan ang ina niya ay isang manggagawa at solo parent. Bata pa lang ay kinakitaan na rin si Ka Hunter ng pagiging mapagkawanggawa at husay sa gawaing pang-organisasyon at pakikisalamuha sa iba dahil lumaki siyang aktibo at lider sa mga grupong pangkabataan sa loob ng simbahan.

Lalo pang tumaas ang pampulitikang kamulatan ni Ka Hunter sa pagpasok niya sa Polytechnic University of the Philippines sa kursong BS Chemistry. Kinaharap ni Ka Hunter ang tumitinding represyon sa loob ng kanyang paaralan, dagdag pa ang sumasahol na kalagayan ng pampublikong sistemang edukasyon sa mga State Universities and Colleges (SUCs). Ito ang nagtulak upang maorganisa siya sa isang pambansa-demokratikong organisyon ng mga kabataan. Sa patuloy niyang pag-aaral ng lipunan at paglubog sa batayang masa, naunawaan niya Ka Hunter na ang imperyalismong US, pyudalismo at burukrata kapitalismo ang tatlong salot sa lipunang Pilipino at ugat ng kahirapan ng mamamayan at pag-atrasado ng bansa. Dahil dito, malalim na naunawaan ni Ka Hunter at mahigpit na niyakap ang linya ng demokratikong rebolusyong bayan bilang tanging solusyon sa pundamental na problema ng lipunang mala-kolonyal at mala-pyudal sa Pilipinas.

Hindi nagtagal ay sumapi si Ka Hunter sa rebolusyonaryong kilusang lihim ng mga kabataan, ang Kabataang Makabayan. Dito ay gumampan siya ng papel sa gawaing instruksyon at propaganda sa hanay ng mga kasapi at sa mga masa. Kinakitaan ng husay at kasigasigan si Ka Hunter sa paggampan ng gawaing edukasyon. Matiyaga niyang itinuro sa mga kasama at masa ang programa at linya ng pambansa-demokratikong rebolusyon at ang papel ng kabataan sa pagbabago ng lipunan.

Sa maagang yugto ng pagkilos ni Ka Hunter sa lungsod, kinaharap niya ang ilang krisis at kontradiksyon na naging dahilan upang pansamantala siyang tumigil sa pagkilos at pag-aaral. Nagtrabaho siya bilang call center agent sa isang kumpanya. Lalo niyang naunawaan ang kabuluhan ng rebolusyon sa kanyang pakikipagsapalaran bilang isang manggagawa. Mabilis siyang naghanap ng linya pabalik sa mga kasama, bitbit ang kapasyahang kumilos sa kanayunan kasanib ng masang anakpawis na pinagsasamantalahan at mag-ambag sa armadong pakikibaka.

Unang pumasok si Ka Hunter sa isang sonang gerilya sa isla ng Mindoro noong 2019 bilang isa sa nagkakailang kabataang-estudyante mula sa lungsod na nagpasyang makipag-integra sa yunit ng BHB at masa sa kanayunan kasabay ng paggunita ng ika-51 anibersaryo ng PKP. Naging bahagi sila ng mga kulturang pagtatanghal upang gunitain ang anibersaryo sa piling ng yunit ng BHB at masang katutubo sa layuning makonsolida ang hanay ng mga masa at kasama sa gitna ng pananalasa ng kampanyang supresyon ng kriminal, papet at tiranikong rehimeng US-Duterte. Bagamat maikli lamang ang naging pagbisita, naging makabuluhan ang panahong ito para mabuo ang perspektiba ni Ka Hunter na muling bumalik sa kanayunan. Patunay rito, tatlong buwan lamang matapos ang unang pagbisita, Marso 2020, muling bumalik si Ka Hunter sa isang sonang gerilya sa Mindoro para mag-tour of duty (TOD).

Pumasok si Ka Hunter sa sonang gerilya sa isla sa panahong humaharap ang buong rebolusyonaryong kilusan dito sa pinaigting na kampanyang supresyon ng makabayan at demokratikong kilusang masa at rebolusyonaryong pwersa. Itinakda itong nasa “eye of the storm” sa malupit na Focused Military Operations at Retooled Community Support Program- Enhanced Community Local Integration Program (FMO-RCSP-ECLIP), mga komponente ng programang kontra -insurhensya ng rehimeng US-Duterte at ipinagpapatuloy ng kasalukuyang rehimen. Hindi naging dahilan ito para magdalawang-isip si Ka Hunter sa kanyang pasya na mag-TOD. Sa halip, nangibabaw ang kanyang rebolusyonaryong optimismo at entusiyasmo upang gampanan ang kanyang bahagi sa pagtatanggol ng masa at pagkokonsolida ng yunit ng Hukbo sa harap ng tumitinding sitwasyon ng digma.

Sa patuloy na paggampan ni Ka Hunter ng rebolusyonaryong gawain, tumibay ang pag-unawa sa kabuluhan ng armadong pakikibaka na isinusulong ng Partido at BHB sa kanayunan, at ang papel ng mga katulad niyang kabataang intelektwal mula sa kalunsuran, kung kaya nagpasyang buong panahong kumilos si Ka Hunter sa yunit ng BHB noong Oktubre 2020. Binuksan nito ang bagong kabanata ng kanyang buhay, isang kabanata na puno ng mga gintong oportunidad upang higit na matuto mula sa praktika, magpaunlad ng sarili habang nag-aambag ng ganang-kaya sa armadong pakikibaka at paglaban ng mamamayan.

Bukod sa husay sa gawaing pampulitika, matapang na mandirigma si Ka Hunter. Kabilang siya sa ilang matatagumpay na taktikal na opensiba na nilunsad ng BHB sa loob ng anim na taong pakikihamok ng rebolusyonaryong kilusan sa pasistang rehimeng US-Duterte at sa unang taon ng ilehitimo, pasista, papet at pahirap na rehimeng US-Marcos II.

Sa isang taon ng kanyang pamamalagi sa sona, naitalaga si Ka Hunter sa panibagong yunit at linya ng gawain. Gumampan siya bilang giyang pampulitika na may tungkuling konsolidahin ang mga kasama at pataasin ang antas ng kakayahan ng mga kasama sa iba’t ibang gawain lalong higit ang paglaban sa kaaway.

Ikinatuwa niya ang pagkakatalaga sa isang yunit na may misyong pulitiko-militar sa eryang inaatake ng berdugong AFP-PNP-MIMAROPA. Bukod sa tungkulin bilang opisyal pampulitika sa iskwad, nagsilbi din siyang opisyal sa lohistika ng platun. Bagamat noong una ay wala pang karanasan at salat pa sa kaalaman, tinanggap niya ang mga tungkuling ito at buong-loob niyang ginampanan habang nag-aaral at nagpapayaman ng kaalaman at praktika sa mga gawain sa loob ng yunit ng BHB. Matiyaga at masigasig niyang inaral ang iba’t ibang larangan ng mga gawain, dahilan para mabilis siyang matuto sa gawain sa hanay ng masa at mga teknikal na gawain sa yunit ng BHB. Ang kabang-yaman ng kaalaman mula sa masa at sa mga kasama ang naging mahusay na sandata ni Ka Hunter sa paggampan niya sa iba’t ibang mga rebolusyonaryong gawain.

Iniambag niya ang kanyang tapang at talino sa pagbubuo ng mga plano at programa ng yunit na kinabibilangan niya sa mga kampanyang militar man o gawaing masa. Isa rin siya sa mga nanguna sa pagsasakatuparan sa mga ito. Nagsilbi siyang giyang pampulitika ng ilang mga tim na pinakakawalan para sa gawaing militar, gawaing masa at mga espesyal na gawain.

Ang mataas na optimismo at dedikasyon na ibinubuhos niya sa anumang gawain ay nakikita sa kawalan ng pananamlay bigo man ang resulta habang ikinagagalak naman ang mga tagumpay sa resulta ng mga gawain. Aktibo siyang lumalahok sa mga paglalagom ng mga gawain at pinag-aaralan ang naging kalakasan at kahinaan upang makagawa ng mga resolusyon para higit na mapabuti ang mga gawain.

Malapit si Ka Hunter sa halos lahat ng mga kasama, madali siyang makapalagayang-loob kahit ng mga kasamang nagmula sa uring magsasaka at mga katutubo. Matiyaga niyang kinukumusta ang mga kasama upang malaman ang kanilang mga saloobin at mga kinakaharap na problema at nang sa gayon ay matulungan niya sa paglutas ng mga ito. Dahil masayahin, palatawa at mahilig makipagkwentuhan, hindi nag-aatubili ang mga kasama na lumapit at makipag-usap sa kanya.

Isa rin siyang masipag na instruktor sa literasiya at numerasiya na matiyagang nagtuturo sa mga kasamang hindi marunong bumasa, magsulat at magkwenta. Nagpakahusay din siya sa pampulitikang instruksyon at propaganda sa anyo ng pangunguna sa mga pag-aaral, talakayan, diskusyon at gawaing pangkultura.

Bukod sa pagiging instruktor, masipag din siyang mag-aaral. Tumatak sa mga kasama at masa ang kasiglahan ni Ka Hunter na matuto mula sa kanila at pag-aralan ang iba’t ibang mga bagay na hindi niya natutunan sa loob ng apat na sulok na burges na paaralan. Walang pagod na lumalahok siya mula sa simpleng pangangahoy at panggugulay hanggang sa pag-aaral ng lenggwahe ng mga katutubo at pagsasagawa ng panlipunang pagsisiyasat sa mga erya ng mga magsasaka at katutubo na kinikilusan niya. Nagpayaman ito ng kanyang rebolusyonaryong praktika at ibayong nagpahigpit sa integrasyon niya sa masang anakpawis at mga kasama.

Kinakitaan din siya ng husay sa gawaing pangkultura. Ang kanyang mga likhang tula, rap, at balagtasan ay naging tampok na bilang sa maraming okasyon ng pagtitipon ng mga kasama at masa. Nag-iwan siya ng mayamang antolohiya ng mga likhang sining na binubuo ng mga rap, balagtasan, maikling kwento, adaptasyon ng mga popular-burgis na awit sa progresibong titik at dalawang bolyum ng mga tula. Sa maikling tatlong taon niya sa Mindoro, hindi pangkaraniwan ang pagkamalikhain niyang ito.

Sa kabila ng lumalaking responsibilidad sa Partido at sa yunit ng Hukbong kinabibilangan niya, hindi kinakitaan si Ka Hunter ng arogansya sa kabila ng pagtalaga sa kanya bilang isang mayor na kadre ng Partido at opisyal ng Hukbong Bayan. Mahusay na katangian ni Ka Hunter ang hindi pagtanggi sa anumang gawaing itinatalaga sa kanya at ang buong-loob at ubos-kayang paggampan niya sa mga ito sa abot ng kanyang kakayahan. Bukas niyang tinanggap ang itinalaga sa kanyang tungkulin at itinuring itong isang panibagong oportunidad para paunlarin ang kanyang rebolusyonaryong kaalaman at higit na makapag-ambag sa armadong pakikibaka.

Matalas at hindi liberal si Ka Hunter. Hindi siya takot na tukuyin ang mga nakikita niyang mali at mga kahinaan ng kanyang sarili, ng bawat indibidwal o ng kabuuan. Ngunit mapanghimok rin siya sa mga kasamang nagkakamali at nahihirapan. Mulat siya na ipaalala ang mga tungkulin na dapat ginagampanan ng bawat isa mula sa pagbabantay at pagtitiyak ng seguridad hanggang sa pumpulitikang mga gawain. Maalalahanin siya kapwa sa mga opisyal at sa mga kasamang pinamumunuan niya. Hindi siya nag-aatubiling samahan ang mga kasama sa paggampan sa mga gawain kapag tukoy niyang nahihirapan sila sa mga ito. Habang mulat siya sa kanyang mga limitasyon, hindi rin siya nagdadalawang-isip na mag-ambag at magsalita sa mga pulong na kinabibilangan niya kahit mas matatanda at mas matatagal nang kumikilos ang kanyang mga kaharap.

Sa kanyang tatlong taong pagkilos sa Mindoro, ipinamalas niya ang pagiging huwarang opisyal ng BHB at kadre ng Partido. Ang husay at determinasyon niya sa paggampan sa kanyang mga tungkulin ang naging salalayan sa pasya ng kinauukulang organo ng Partido na hirangin siya bilang regular na kagawad ng Komite ng Partido sa isla ng Mindoro. Ang paglitaw, pagpanday at pagkakaroon ng Partido ng batang kadre sa katauhan ni Ka Hunter ang testamento ng walang patlang na pagsalin ng mga bagong dugo’t henerasyon mula sa mga kabataan, ng kasariwaan at kasiglahan ng Partido Komunista ng Pilipinas, ng Bagong Hukbong Bayan at ng rebolusyong Pilipino.

Sa pagpanaw ni Ka Hunter, nawalan tayo ng isang mahusay na anak ng bayan, magiting na mandirigma at opisyal, at matibay na katuwang sa paglaban sa imperyalismong US, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Sa isang banda, nagsisilbing hamon at inspirasyon ang buhay at pakikibaka ni Ka Hunter upang higit nating tanganan ang mga tungkuling iniwan niya hanggang sa makamit ang layuning mapalaya ang sambayanang Pilipino mula sa tanikala ng daantaong pagkaalipin.

Pinatay man nila ang apoy ng paglaban sa pisikal na katawan ni Ka Hunter at Ka Mamay, gagatungan ng kadakilaan ng kanilang pagkamartir ang apoy ng rebolusyonaryong diwa at determinasyon ng sambayanan na sumuong sa landas ng armadong pakikibaka at tanganan ang sandatang naiwan niya at ng iba pang mga bayaning martir. Hindi nasisindak ang sambayanan at mamamayang Mindoreño sa alingawngaw ng putok na kumitil sa kanyang buhay at sa halip ibayo pang aalingawngaw ang sigaw ng katarungan, kalayaan at demorasya sa sanlaksa pang kabataan at mamamayan. Hindi titigil ang sambayanan at ang rebolusyonaryong pwersa nito sa pagkilos hanggang makamit ng sambayanan ang panlipunang hustisya at maparusahan ang may pananagutan sa maraming krimen sa sambayanan. Papanagutin ang rehimeng US Marcos II-Duterte na siyang punong tagapagtaguyod ngayon ng kasamaan, kalupitan at inhustisya ng isang malakolonyal at malapyudal na lipunang nabubulok na sa kaibuturan.

Nakaukit sa kasaysayan ng rebolusyong Pilipino ang mga alaala’t ambag na buhay, talino, at lakas ni Ka Hunter lalo na sa rebolusyonaryong kilusan sa Mindoro kung saan nila inilaan ang mga huling araw ng kanyang buhay. Isa siyang huwarang anak ng bayan na sa kabila ng kanyang mga limitasyon at kakapusan ay buong-tapang na nag-alay ng kanyang ganang-kaya at tanging buhay sa makatarungang rebolusyong isinusulong ng ating Partido at BHB.

Lahat ng tao ay may kamatayan. Ang pag-aalay ng buhay ni K Hunter at Ka Mamay ay isang kamatayang nagdadala sa kanila sa imortalidad tulad ng iba pang bayani ng rebolusyong Pilipinong inaalaala natin upang magbigay inspirasyon sa kasalukuyan at darating pang henerasyon ng mga rebolusyonaryo. Dapat na tularan ng milyun-milyong kabataang Pilipino si Ka Hunter at Ka Mamay – buong tapang na sumuong sa landas ng rebolusyon, matuto at lumubog sa masang anakpawis, pandayin ang sarili sa sakripisyo at kahirapan, at palaging taglayin ang diwang palaban na puspos ng rebolusyonaryong optimismo.

Mabuhay ang buhay at pakikibaka ni Arc John “Ka Hunter” Varon!
Mabuhay ang buhay at pakikibaka ni Ka Bunso “Ka Mamay” Mangubat!
Gunitain ang buhay at alaala ng mga rebolusyonaryong martir!
Kabataan, tumungo sa kanayunan! Isulong ang armadong pakikibaka!
Mabuhay ang Bagong Hukbong Bayan!

Dakilain ang buhay at pakikibaka ni Arc John “Ka Hunter” Varon! Bayani ng sambayanan, martir ng rebolusyong Pilipino!