Dugang maghiliusa kag padayon nga ipakig-away ang tawhanon nga kinamatarung

 

Sa ika-71 nga tuig sang Pagkalibutanon nga adlaw sang tawhanon nga kinamatarung, indi lang kita magkomerar sang deklarasyon sang mga sibil, politikal, ekonomiko kag demokratiko nga kinamatarung kundi padayon nga pakig-awayan ang paglapak sini kag sukton ang hustisya nga ginadingut sang inutil nga gobyerno sa idalum sang korap, tiraniko kag berdugo nga paghari sang US-Duterte nga rehimen.

Sa masobra tatlo ka tuig nga pagpungko ni Duterte sa pwesto iya ginbuyagyag ang iya kaugalingon bilang imahe kag tuta sang imperyalistang US, despotiko nga agalon mayduta kag dalagku komprador burgesya. Patraydor nga ginpalarga ang todo-gyera nga nagwasak sa kabuhi kag palangabuhi-an sang pumuluyong Pilipino. Madata nga militarisasyon kag kontra-pumuluyo kag paantus nga mga patakaran ang iya sabat sa nagalala nga gutom kag kapigaduhon sa pungsod.

Sini lang Disyembre 8, 2019, gin-abduct si Rosel Cabusog, 23 anyos nga taga-Manjuyod, Negros Oriental sang mga elemento sang 94th Infantry Battalion kag tubtub subong wala pa gihapon makita. Dugang ini nga kaso sa paglapas sang tawhanon nga kinamatarung nga sa Negros idalum sang rehimen Duterte naglab-ot na sa 89 nga biktima sang politikal nga pagpamatay kag 95 nga bilanggong pulitikal nga biktima sang patu-patu nga mga kaso kag planted nga mga ebidensya.

Sa pihak sang mapintas kag sistematiko nga pagpang-atake sang pasista nga estado sa idalum sang madinugu-on nga de facto martial law, maisog nga gin-atubang sang bug-os nga Negrosanon ang halit nga gindala sini sa balayon sang Executive Order 70 ukon “whole of nation approach” kag sang Memorandum Order 32. Agud hinabonan ang sobra-sobra nga mga pagpang-abuso sa diin ginakondena na sang pumuluyo sa bilog kalibutan, padayon ang mga iskemang fake news, persona non grata kag medals of “dis-honor” sang manugpatay kag butigon nga AFP/PNP.

Nagahiliusa ang hanay sang mga mangunguma, mamumugon sa uma, mamumugon, imol nga taga-syudad, kabataan kag estudyante, mga aktibista, human rights lawyer, propesyunal, tawong simbahan kag kauturan sa mas-midya sa nagakusog nga panawagan nga maghimakas agud paslawon ang diktadurya nga paghari sa Isla. Naga-ani ini sang madamu nga suporta kabahin diri ang pagpakig-isa sang indi magnubo sa 64 ka mga kongresista nga nagpirma sang resolusyon agud i-preserba ang demokrasya sa pagpahayag kag untaton ang pagpang-atake sa mga pumuluyo diri sa isla sang Negros.

Ang pumuluyong Pilipino naghandum sang makatarungan nga kalinong kag matuod nga kahilwayan. Apang ang nabanhaw nga interes ni Duterte sa peace talks sa tunga sang GRP-NDFP nanimaho sang pakana para mahatagan rason ang masunod nga pagsingki sang mga atake batuk sa pumuluyo. Dapat bantayan ang ginahambal sang Malacanañg nga indi na magpalawig sang martial law sa Mindanao bangud posible isunod sini ang mas makahalalit nga pagdeklara sang martial law sa bilog nga pungsod.

Dapat nga padayon nga ilunsar ang nagkalain-lain nga porma sang paghimakas agud ma-angkon ang aton ekonomiko nga kinamatarung paagi sa pagpamatuk sa nagalala nga mga neoliberal nga polisiya dala sang export-oriented kag import-dependent nga klase sang ekonomiya, atrasado nga agrikultura kag dominasyon sang mga multi-nasyunal nga mga korporasyon. Padayon sa paghiwat sang madinalag-on nga mga paghulag agud depensahan ang sibil, politikal kag demokratiko nga mga panawagan sang mga pumuluyo.

Ang rebolusyonaryong kahublagan sa Negros upod sa pumuluyong Pilipino determinado nga pasingki-on ang pagsulong sang pungsodnon demokratiko nga rebolusyon nga nagatib-ong sang makasahi nga interes sang sahing pigos kag ginahimuslan para maagum ang matuod nga reporma sa duta, pungsodnon nga industriyalisasyon kag hustisya-sosyal nga amu ang sabat sa ugat sang armadong komplikto nga nagaluntad sa pungsod. Ubos-kusog nga maghimakas agud depensahan ang aton mga kinamatarung kag paslawon ang de facto martial law sa Negros kag sa bilog Pilipinas!

Dugang maghiliusa kag padayon nga ipakig-away ang tawhanon nga kinamatarung