Dugang pakusgon ang han-ay kab-oton ang daghan pang kadaugan

Malipayong pagsaulog niining ika-54 ka tuig sa pagkatukod sa New People’s Army (NPA) niadtong Marso 29, 1969. Atol niining espesyal nga adlaw sa atong organisasyon. Ang NPA Surigao del sur, nagpadangat sa among mainitong pagtimbaya ngadto sa tanang pulang manggugubat ug kumander, mga membro sa Milisyang Bayan ug yunit depensa sa kaugalingon ug sa tanang mga tigsuporta sa atong pulang hukbo sa tibuok Pilipinas ingon man usab sa tibuok kalibutan.

Among mga pahalipay ngadto sa tanang mga rebolusyonaryo sa atong mga kalampusan nga nakab-ot sa milabay’ng tuig, ingon man sa atong walay duha- duhang paghalad sa atong kinabuhi ug bulawanong panahon aron alagaran ang kabus ug dinaugdaug nga katawhan sa nasud ug sa tibuok kalibutan.

Among pagsaludo usab sa tanang kauban ug mga masa nga nahimong martir sa rebolusyon tungod sa ilang mabayanihong paghalad sa ilang bililhong kinabuhi alang sa atong kawsa.

Segurado kitang dili mopaingon sa pagkasayang ang ilang nahanaw nga kinabuhi tungod kay ang matag tulo sa ilang dugo mobisbis kini sa natisuk nga binhi sa sosyalistang katilingban niining tabunok nga kahimtang sa nasud Pilipinas. Sila ang bantayog sa kasaysayan nga bisan unsaon sa kaaway’ng hut-ong dili matarog ug mapukan.

Angayan gayud nga atong saulogon kining adlawa tungod sa mga nakab-ot nato nga mga kadaugan sulod sa atong langkob. Labaw sa tanan, atong napreserba ang kaugalingong han-ay batok sa mangtas ug nag huramentadong binayrang tropa sa AFP ug PNP.

Napatigbabawan nato ang tanang matang sa mga kalisdanan ug mga limitasyon bunga sa walay puas nga atake kanato. Wala kita mahikawi sa atong mga maniobra nga likayan ang dagku ug daghang tropa aron makapatuman gihapon sa gimbuhatong masa ug aksyong militar ngadto sa mga lugar nga relatibong luag ang atake niini.

Sa kasamtangan, dinhi partikular sa atong probinsya, dinaghang kolum ug sustinidong atake ang ilang gihimo pinaagi sa focused military operations ngadto sa giila niining mga priority fronts. Ilang gimobilisa ang 6 ka batalyon sa AFP sama sa isa ka company sa 30th IB nga nagyaka ug nagprotektar sa magun-ubong minahan sa munisipalidad sa Carascal ug pipila ka baryo sa Cantilan. Nakaposisyon usab ang 36th IB sa dakung bahin sa Cantilan paingon sa tibuok erya sa mga munisipyo sa Madrid, Carmen, Lanusa, Cortes, Tandag City, apil ang 8 ka baryo sa San Miguel ug 6 ka baryo sa Tago. Samtang niini lang bulan sa Marso 28th IB na ang mipuli ug niokopar sa gibiyaan sa 75th IB ang nabiling mga baryo sa San Miguel , mga nabiling baryo sa Tago , tibuok langkob sa Bayabas ug Cagwait paingon sa boundary sa Agusan del sur. Anaa karon sa Mararag Marihatag Surigao del Sur miposisyon ang tibuok tropa sa 75th IB. Nakabase usab ang 3rd SFB gikan sa tibuok lungsod sa Lianga, Barobo paingon sa mga lungsod nga sakop na sa Agusan del Sur. Ang 67th IB usab ang nag-okupa sa Lingig ug Bislig City. Aktibong nagpapel ang tibuok tropa sa Military Intelligence batallion, Military Intelligence group ug bisan ang NICA- Caraga.

Hugot nga katambayayong sa ilang pagpanghasi ug pagsabwag og kalisang ang mga unit ilalom sa PNP sama sa Regional Public Safety Batallion (RPSB) ug Special Action Force (SAF).

Ilalom niini nga mga atake, ubay-ubay nga insidente sa paglapas sa tawhanong katungod ang nahimo sa kaaway ngadto sa mga masang mag – uuma, pinakaulahing biktima niini si Danny Malinao 48 anyos didto sa km 9, Diatagon, Lianga, SDS nga gipaarakan didto sa iyang umahan hinungdan sa iyang pagkaigo-patay.

Walay hunong usab ang ilang paggukod sa gituohan nilang supporter sa NPA pananglitan ang pagpriso tungod sa mga hinimo – himong mga kaso, sama sa nahitabo sa usa ka yanong mag-uuma sa lungsod sa San Miguel, Surigao del Sur diin tulo ka hugna nga napriso diin ang ikatulong pagkapriso niini tungod kuno sa kasong pag-ambus sa CAA member didto sa Bayugan City, bisan kung atol niini nga insidente anaa pa siya sulod sa prisohan sa Tandag City.

Padayon gihapon nakahiagum sa pagpanghulga ug pagpamig-ot ang mga masang mag-uuma sa atong langkob sama sa nahitabo sa pipila ka baryo sa Tandag City nga bisan sa pagsul-ob og butas pag-adto sa ilang bukiran ginadid- an na .

Padayon ang ilang RCSP ( Retooled Community Support Program ) sa mga piniling baryo nga sa esensya pagpadayon lamang sa daghan nang nangagi nga pag-atake sa mga batakang demokratikong katungod sa mga masa. Bisan sa mga baryo nga walay naglubog nga tropa niini, padayon gihapon ang ilang pagpatawag sa gidudahan nilang namalit og supply sa NPA ug dayon gibaharan.

Wala lang nila gi saywar, gihulga nga patyon o ipapreso ang daghang masa, gihimo pa gayud nila kining puhunan sa AFP ang ilang mga pinugos pagpa”surender” pinaagi sa ECLIP kay hangtud sa kasamtangan daghan pa gihapon sa mga “surenderee” ang wala makadawat sa gisaad nila nga kantidad.

Sa laing bahin usab, laing pangwarta ang gihimo sa PNP ug kakunsabo nilang mga membro sa piskaliya pinaagi sa pagpalangan-langan pagbalik sa gipyansang kantidad ngadto sa ilang gipangpriso human maabswelto sa mga butang-butang nga kaso kanila. Subay sa bag-ong kasinatian sa pipila ka masa, miabot og 16 ka bulan gikan sa iyang pagkagawas sa prisohan ayha pa nadawat balik ang partial sa kinatibuk-ang kantidad sa iyang gipyansa.

Samtang sa atong han-ay, nakahiagum kita og mga hugna sa depensibang aksyon ug pagkakalas sa kinabuhi sa pipila ka kauban. Apan bisan niining tanan, wala kita nahikawi nga makapatuman sa atong mga batakang tahas ug gimbuhaton tungod sa lalom nga suporta sa baseng masa. Padayon kitang nakalunsad og gimbuhatong pang – ideolohiya ug pangpolitikang konsolidasyon sa pwersa, mga gipamubong pagbansay militar, produksyon, medical ug kultural.

Nakahimo kita og mga taktikal nga opensiba sama sa harassment ug operasyong sabotahe. Adunay pipila usab ka malampusong batakang taktikal nga opensiba, isa niini ang dis-arma sa usa ka politiko sa San Miguel, SDS nga diin nakasakmit kita og pipila ka armas.

Mamugnaong nakalunsad kita og pipila ka batch sa batakang pampartidong pagtuon ug Intermedyang Kursong Pampartido sa staggered nga pamaagi sulod sa atong han-ay.

Nakatunol usab kita og serbisyong medical, mga pagpanghusay sa bangi sa han-ay sa masa ngadto sa mga lugar nga naabot sa atong mga maniobra ug gimbuhatong masa.

Padayon kitang nakapadaghan sa membro sa Partido sa lokalidad ug adunay nadugang sa ihap sa mga yunit sa Partido nga nahulip sa mga naguba sa kaaway. Padayon gihapon kitang nakatukod og pipila ka yunit sa MB ug pagrekrut og dugang membro niini.

Dugang pa, luyo sa binangis nga pagbungkag sa kaaway sa pipila ka organisasyong masa, adunay mga lugar nga nagpabilin gihapon ang ilang pagtinabangay sa bisan unsa man nga porma sa gimbuhatong pagpalambo sa ilang panginabuhian sa pormang tagaylo o hungos. Hinay – hinay na usab mibalik ang ilang pagsinaligay sa matag usa human kini giguba sa kaaway panahon sa ilang pagyaka sa baryo pinaagi sa pagpang – intriga ug pagpangilad.

Karong mosunod nga mga tuig, atong dahumon nga mag – atubang gihapon sa bangkaroting atake sa kaaway. Apan bisan pa man taliwala niini, padayon natong giawhag ang tanang rebolusyunaryong pwersa sa tibuok probinsya, mga full timer ug mga part timer nga padayon natong abagahon ang bug-at nga tahas ug responsibilidad aron makab-ot ang gitakda nga programa sa Komite Sentral ug sa atong rehiyon alang sa laing unom ka bulan nga lugway ilalom sa Lima ka tuig nga programa ug sa mosunod pang laing Lima ka tuig niining programa alang sa 2022 hangtud sa 2027.

Himuon natong insperasyon ang pangandoy sa katawhang kabus ug gidaugdaug nga makalingkawas na sila niining nanghinobrang kalisud bunga sa kamahal sa mga palitunon ug kabaratong produkto ug suhulan tungod sa mga palisiya sa ekonomiya ug pulitika nga bugtong gipaburan ang interes lamang sa mga dagkung kapitalista lokal ug langyaw, dagkung agalong yutaan ug ang anaa sa gahum o burukrasya.

Dugangan pa nato ang atong kadasig ug rebolusyunaryong optimistikong diwa aron mapatigbabawan ang tanang mga kalisdanan. Atong hinumduman nga ang matag kalampusan sa tanang matang sa atong aktibidad kaluha niini ang sakripisyo, ug ang mga kadaugan sa atong mga aksyon nga nakab-ot ginasuklian kini sa kaaway og mga bangis nga atake sa pangindahay nga iya kining mabawi.

Atong giawhag ang tanang masang gidaugdaug ug gipahimuslan ilabina dinhi sa atong probinsya nga ipadayon ang hugot nga rebolusyunaryong panaghiusa aron ipabarug ang mga demokratikong katungod sama sa pagpuyo nga luwas sa pagpanghulga o intimidasyon ug mapatigbabawan ang kalisang batok sa otoridad ilabina sa AFP ug PNP.

Ibalik pagtukod ang mga legal nga asosasyon sa mga mag-uuma ug lumad nga tinuod motagad sa inyong interes ug pangayo alang sa inyong kabulahanan, ilabina sa pagpataas sa presyo sa produkto sa umahan, pagpaubos sa mga abangan ug pagpataas sa suhulan. Mas palagsikon pa ang mga hungos o tagaylo aron sa hinay – hinay makalingkawas sa semi pyudal nga pagpahimulos , mas daku ang inyong maabot sa trabaho nga wala migamit og kwarta ug aron mabalik na ang kasuod ug pagsinaligay sa matag usa. Atong ibalik pagpatuman ang mga programa sa balansyadong pagpananom sa tinubdan sa pagkaon o pangunsumo ug sa tinubdan sa pangwarta aron malikayan nato nga magsalig nalang kanunay sa mga imported, mahal ug puno sa makadaot nga kemikals nga mga pagkaon ug matigum ang ginagmayng kinitaan sa uban pang panginahanglan.

Padayong palagsikon usab diha sa mga organisasyong masa ang kampanyang pagpasampa ngadto sa NPA. Kinahanglan nga 18 anyos na pataas, dili tinahasan sa kaaway, walay problema sa lawas ug buotang mga anak ang rekruton alang sa dugang pagpadaku ug pagpadaghan sa atong mga platon.

Atong hinumduman nga ang gipangandoy natong sosyalistang katilingban matukod human sa hingpit nga kadaugan apan nagkinahanglan kini sa dagku, kusgan ug daghang pormasyon sa Bag-ong Hukbong Bayan aron magpaseguro sa dugang pang dagkung tikang paingon sa hingpit nga kalingkawasan ug katilingbang adunay tinuod nga demokrasya ug kaangayan.

Mabuhi ang Ika 54 nga anebersaryo sa NPA!

Mabuhi ang masang nakigbisog!

Sampa sa New People’s Army!

Dugang pakusgon ang han-ay kab-oton ang daghan pang kadaugan