Gikalipay apan ulahi na ang paghukom nga sad-an si Imelda Marcos

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Duyog ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa katawhang Pilipino sa pagdayeg sa Sandiganbayan sa paghukom nga sad-an si Imelda Marcos sa pito ka kasong graft nga gihimo sulod sa 20 ka tuig nga paghari sa pagpangawkaw ug pagpangdaugdaug uban sa iyang bana, ang kanhing diktador nga si Ferdinand Marcos.

Angayan siyang hinanaling arestuhon ug bilangguon.
Niini nga desisyon, dugang napalig-on ang dugay nang makasaysayanong paghukom sa katawhang Pilipino batok sa diktaduryang Marcos. Kaniadto pa lang, gihukman na sa korte sa US ang mga Marcos nga sad-an sa pagpanglapas sa tawhanong katungod sa usa ka class suit sa dul-an 10,000 ka biktima sa ilang diktaduryal nga paghari.

Nakatabang ang maong desisyon sa pagpakgang sa walay-kaulaw nga paningkamot sa mga Marcos aron tuison ang kasaysayan. Hugot nga ginapangulipas ni Imelda, sa mga eredero ni Marcos ug sa ilang mga alipures ang mga krimen ug korapsyon nga gihimo ubos sa balaod militar. Nagmugna sila og hingpit nga nahilahing hulagway aron tabunan ang lalum nga sosyo-ekonomikanhong krisis ug grabeng pagpahimulos nga giantus sa katawhang Pilipino.

Sa iyang paningkamot nga maluklok ang iyang kaugalingon isip diktador, gipasundayag ni Duterte si Marcos isip bayani ug walay-kaulaw niyang gidayeg ang diktaduryang Marcos.

Bisan gikalipay, ulahi na kaayo ang desisyon sa Sandiganbayan. Sa pangidarong 89 anyos, pipila ka tuig na lang ang nahabilin sa pagserbisyo ni Imelda sa iyang 42 ngadto sa 77 ka tuig nga sentensya. Nalikayan niya ang hustisya sulod sa sobra 30 ka tuig. Kana, kung mapriso man galing siya. Siguradong mogamit si Imelda ug mga maniobrang ligal aron pahimuslan ang nag-aginod nga dagan sa sistema sa hustisya sa Pilipinas aron hingpit siyang makaipsot sa hustisya. Adunay kaylap nga kabalaka nga sa katapusan, panalipdan ra gihapon siya sa usa ka presidential pardon gikan kang Duterte.

Samtang gisaulog sa katawhang Pilipino ang paghukom nga sad-an si Imelda, grabe ang ilang pagkadiskuntento sa labing pagkalangan sa hustisya. Dismayado kaayo sila sa kapakyasan sa nagharing sistema nga mahukmanong pahamtangan og makatarunganong silot ang labing ngil-ad nga mga madaugdaugon ug mapahimuslanon.

Niining milabayng mga tuig, pakyas ang nagsunod-sunod nga reaksyunaryong rehimen sa pagtubag sa pangayo sa katawhang Pilipino alang sa paspas nga hustisya. Gitugutan lang sa matag rehimen ang mga Marcos nga anam-anam makahibalik. Wala ni usa kanila nga mipatuman og mahukmanong lakang panghustisya sa kahadlok nga makapukaw kini og mga demanda nga ipahamtang ang susamang mga lakang batok kanila alang sa susamang mga krimen nga gihimo nila mismo samtang anaa sa gahum.

Niadtong 1986, gitabangan sa imperyalistang US ang ilang masaligang papet nga si Marcos aron makaikyas ngadto sa Hawaii atubangan sa pag-alsa sa katawhan. Sa pagmentina og impluwensya sa mga magkaribal nga paksyon sa nagharing hut-ong, ginadasig sa US ang pagbahin-bahin og gahum ug pribilehiyo tali niini nga mga paksyon aron masiguro ang istabilidad sa pulitikanhong sistema ubos sa hegemonyang US.

Busa, halos wala natandog ang higanteng imperyo sa kinawat nga bahandi sa mga Marcos. Migamit sila og binilyong dolyar aron subling ipabarug ang ilang pulitikanhong makinarya nga nakabase sa mga burukrata-kapitalistang kamaunungon. Nakahibalik na karon sa gahum si Imelda ug ang ubang mga Marcos. Gitagamtam nila karon ang walay-babag nga pulitikanhong impluwensya ubos sa rehimeng Duterte.

Gikundena sa katawhang Pilipino ang sistema kung asa ginapatuman sa magkasunod nga mga reaksyunaryong rehimen ang nagkagrabeng mga porma sa pagpangawkaw, korapsyon, abusong militar, ug uban pang krimen, apan nagpabilin silang wala gisilutan, ug mas ngil-ad pa, padayon silang naghupot sa gahum ug nagpadaku sa ilang bahandi ug uban pang pribilehiyo gikan sa ilang mga taas nga burukratikong poder.

Samtang nagkagrabe ug naglimita sa ilang makawkaw nga bahandi ang krisis sa nagharing sistema, nagasulod ang mga burukrata-kapitalista sa kriminal nga mga porma sa paghakop og bahandi sama sa pagpayuhot ug negosyo sa droga nga nagresulta sa mas grabeng pagpangdaugdaug ug pagkadunot sa sosyo-ekonomikanhong mga kundisyon.

Aron makab-ot ang tinuod nga hustisya, walay laing kapaingnan ang katawhang Pilipino kundili ang mopatuman sa rebolusyonaryong lakang ug lumpagon ang nagharing sistema ug makihut-ong nga paghari sa dagkung burgesya-komprador, dagkung agalong yutaan ug burukrata-kapitalista. Pinaagi lang sa paghupot sa rebolusyonaryong gahum – sa demokratikong gahum sa katawhan – nga mapailalum nila ang labing dagkung kriminal ug pasistang magdaugdaugon ug mapahimuslanon sa makatarunganong silot sa labing mahukmanon nga pamaagi.

Gikalipay apan ulahi na ang paghukom nga sad-an si Imelda Marcos