Gubat sa katawhan alang sa kagawasan ug demokrasya

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoChineseEnglishIloco

 

Download leaflet: PDF

Sugdan nato sa pagsaulog ang ika-54 nga anibersaryo sa Bagong Hukbong katawhan (BHB) ug sa maisugon nga pagpaasdang sa gubat sa katawhan sa Pilipinas. Sa Marso 29, 2023, ipunting nato ang tanan natong atensyon sa dalan padulong sa kadaugan samtang ginaabaga ang mabug-at nga katungdanan sa pag-atubang sa pasistang terorismo ilalum sa rehimeng US-Marcos-Duterte.

Nganong adunay gubat sa katawhan sa Pilipinas? Kini tungod kay tinguha sa katawhang Pilipino nga kab-oton ang tinuod nga nasudnong kagawasan ug demokrasya alang sa Inahang nasud: kagawasan gikan sa kontrol sa imperyalismong US, ug demokrasya gikan sa tiranya sa dagkung burgesya kumprador, agalong yutaan ug mga burukrata-kapitalista.

Ang gubat sa katawhan makinasudnon, rebolusyonaryo, makatarunganon ug nakatagamtam og lalum nga suporta sa masa. Dili kini kanus-aman mapukan tungod kay girepresentahan niini ang pangandoy sa katawhan. Determinado silang bawion ang bahandi sa Pilipinas gikan sa mga langyawng makawkawon ug mga kakunsabo sa nagharing hut-ong, tapuson ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa nasud, ug mugnaon ang malambuon ug mauswagon nga nasud alang sa mga Pilipino.

Ang kadaugan sa gubat sa katawhan nakasandig sa kinatibuk-ang pagpalihok sa katawhan, labaw sa tanan, sa masang mag-uuma. Sa pangkinatibuk-an ug esensya, kini usa ka gubat sa mag-uumang gipangulohan sa proletaryado pinaago sa Partido. Yuta ang nag-unang demokratikong pangayo sa mayorya sa katawhan. Sa gubat sa katawhan, kini ang mahukmanong hisgutanan.

Labaw nga daku ug gamhanan ang kaaway nga imperyalismong US ug ang papet niining Armed Forces of the Philippines (AFP) ug Philippine National Police (PNP). Gunit niini ang kusog nga mga eroplanong iggugubat, helikopter, drone, mga bomba ug daghang mga bala. Katugbang sa kusog sa kaaway ang iyang pasistang kabangis. Samtang ginagamit ang kusog nga armas aron sumpuon ang katawhan, labaw niyang gihimulag ang kaugalingon sa masa ug ginatukmod silang mosukol.

Kulang man ang armas, anaa man usab sa BHB ang han-ay sa mga Pulang manggugubat nga taas ang disiplina ug pulitikanhong kahimatngon. Dili lang sila mga manggugubat. Mga duktor, magtutdlo, artista, ug pwersa sa produksyon usab sila nga nag-alagad sa interes sa masa. Hugot nga gihugpong ang mga upisyal ug manggugubat sa demokrasya sa ekonomya, pulitika ug militar. Beterano o bag-ohan, unsaman ang kasarian o hut-ong gigikanan, ang tanan maisugon nga nakigbisog alang sa kagawasan sa katawhan. Tibuok kasingkasing ang ilang kaandamon nga magsakripisyo aron alagaran ang masa ug kab-oton ang kadaugan.

Malungtaron ang gubat sa katawhan sa Pilipinas. Kinahanglan ang taas nga panahon aron magtigum og ang BHB hangtud kaya na niining puuhon ang kaaway ug sakmiton ang pulitikanhong gahum. Pinaagi sa gerilyang pakiggubat, linakang-lakang nga ginakutkut ang kusog sa kaaway, inang-ang nga nag-tigum og kusog ang BHB, ug ginamugan ang kundisyon alang sa kadaugan.

Tungod kay katagkatag ang lapad nga kabanikanhan sa nasud sa daghang bulagbulag nga isla, kinahanglan ang taas nga panahon aron moasdang gikan sa gamay ug huyang ngadto sa daku ug kusog sa tibuok kapupud-an. Ang kusog unang ginapundar sa mas dakung isla, ug pabaludbalud nga moasdang aron tahion ang mga pwersang gerilya sa daghang isla.

Tipaktipak nga ginadugmok sa BHB ang mas modernong hukbo nga ginaarmasan ug ginapondohan sa pinaka-gamhanang imperyalista sa kalibutan. Nagtigum sila og pwersa aron pukanon ang huyang nga bahin sa kaaway, dugmukon ang mga pasista ug sakmiton ang iyang mga armas ug himang militar. Kung mas kusgan ang kaaway, pleksibleng nagadispers ang mga pwersang gerilya aron maggimbuhatong masa ug mobalhin aron dili mabulasot sa panagsangka nga wala napangandaman. Bisan temporaryong biyaan ang napundar nga base, ginasiguro nila nga molipang ug mabalikan ang nakatanum nga mga binhi sa rebolusyon ug magsabwag sa mas lapad pang masa.

Gihuptan sa mga Pulang manggugubat nga dili ang kusog sa armas ang mahukmanon sa gyera, apan ang determinasyon ug ang dili mabuntog nga diwa sa katawhan. Unsamang kawad-on sa materyal nga butang napatigbabawan sa lalum nga suporta sa masa, sa dinaghan nga pagsalmot nila sa gubat, kaabag ang kabayanihan sa lig-on nilang manggugubat. Tanan nga pwedeng gamitong armas—pusil, sundang, kahoy o bato—pagagamiton batok sa kaaway. Ang gamay modaku/modaghan, ug ang higanteng kaaway mapuo/mapukan. Moabante ug magmadaugon ang katawhan ug ang ilang hukbong bayan nga armado sa hustong teorya ug ideolohiya. Kini ang balaod sa kasaysayan sa gubat sa katawhan, unsaman ang agian niining palikoliko, pag-atras ug pag-abante.

Dugang moasdang ang armadong pakigbisog kadungan ang kaylap nga mga pakigbisog sa masa. Pinakayawe sa pag-abante sa gubat sa katawhan ang hugot nga panaghiusa sa masa ug ilang hukbong bayan. Ang nagdilaab nga kalayo sa mga pakigbisog sa masa sa kabanikanhan, uban sa tanang pamaagi sa armadong pagsukol sa mga milisyang bayan ug yunit sa BHB, ang molamoy ug mougdaw sa pasismo sa papet nga estado.

Absolutong gipangulohan sa Partido ang BHB. Ang hustong pagpangulo sa Partido ang naghulma sa hukbong bayan, ug nagpabilin niining matinud-anon sa pangandoy sa dinaugdaug nga katawhan alang sa kagawasan ug demokrasya. Ginatudluan ang mga Pulang manggugubat sa Marxismo-Leninismo-Maoismo aron gamitong giya sa tanang gimbuhaton niini. Ang Partido ang puthaw nga lintunganay sa BHB.

Sa pagsaulog nato sa ika-54 nga anibersaryo sa BHB, labaw pa natong palig-onon ang atong determinasyon nga mosukol. Manglimbasog sa dalan sa malungtarong gubat sa katawhan. Iasdang ang malukpanon ug subsub nga gerilyang pakiggubat subay sa nagkalapad ug nagkalalum nga baseng masa. Pakusgon ug palapdon ang mga yunit sa hukbong bayan ug mga yunit sa milisyang bayan. Hampakon ug pukanon ang matinamayong kaaway sa matag tampi. Kab-oton ang dinaghang kadaugan. Hugot nga alagaran ang masa, ug latason ang taas nga dalan ngadto sa kagawasan ug demokrasya!

Gubat sa katawhan alang sa kagawasan ug demokrasya