Gubat ti umili para iti wayawaya ken demokrasya

PilipinoChineseEnglishBisaya

 

Download leaflet: PDF

Rugian tayo a lagipen ti maika-54 a tawen ti Bagong Hukbong Bayan (BHB) ken ti nabanwar a panangiyabante ti gubat ti umili iti Pilipinas. Inton Marso 29, 2003, iturong tayo amin ti panagtan-aw iti dana ti balligi bayat nga ibakbaklay ti nadagsen a rebbengen iti panangsango iti pasista a terorismo iti sidong ti rehimen US-Marcos-Duterte.

Apay nga adda ti gubat ti umili iti Pilipinas? Daytoy ket gapu ta tarigagay ti umili a Pilipino a gun-oden ti pudno a wayawaya ken demokrasya para iti Ina a Pagilyan: wayawaya manipud iti panangsallukob ti imperyalismo a US, ken demokrasya manipud iti tiraniya ti dadakkel a kumprador, apo’t daga ken burukrata a kapitalista.

Ti gubat ti umili ket makaumili, rebolusyonaryo, nainkalintegan ken agsagsagrap ti nauneg a suporta ti masa. Iti kaanuman ket saan a maatiw daytoy gapu ta ibagbagi na ti tarigagay ti pagilyan. Determinado da a subboten ti gameng ti Pilipinas manipud iti gangannaet a gamrud ken dagiti kakumplot da nga agar-ari a dasig, gibusan ti malakolonyal ken malapyudal a sistema iti pagilyan, ken parnuayen ti nadur-as ken lumanglangto a pagilyan para kadagiti Pilipino.

Ti balligi ti gubat ti umili ket adda iti ima ti kabuklan a panagpatignay iti umili, kangrunaan ti amin, iti masa a mannalon. Iti kabuklan ken anag na, daytoy ket maysa a gubat ti mannalon nga idadauluan ti dasig a mangmangged babaen ti Partido. Daga ti kangrunaan a demokratiko a kadawatan ti mayorya ti umili. Iti gubat ti umili, daytoy ti mapangngeddeng a pakaseknan.

Dakdakkel ken nabilbileg nga amang ti kabusor nga imperyalismo a US ken ti aso-aso daytoy nga Armed Forces of the Philippines (AFP) ken Philippine National Police (PNP). Iggem daytoy ti napipigsa nga armas nga eroplano, helicopter, drone, bomba ken saan a maib-ibus a bala. Kabatog ti pigsa ti kabusor ti pasista a kinaul-pit na. Bayat nga ar-aramaten na ti napipigsa nga armas tapno bekkelen ti umili, ad-adda nga isinsina na ti bagbagi na iti masa ken idurduron na isuda a lumaban.

Agkurang man ti armas, addaan met ti BHB kadagiti Nalabbaga a mannakigubat a nangato ti disiplina ken kamulatan na iti pulitika. Saan da laeng a mannakigubat. Isuda met ket duktor, manursuro, artista ken pwersa iti produksyon nga awan sabali nu di agserserbi iti interes ti masa. Nairut nga agkaykaysa dagiti upisyal ken mannakigubat iti demokrasya iti ekonomya, pulitika ke militar. Beterano man wenno agsursuro, aniaman ti kasarian wenno dasig a nagtaudan, amin ket maingel a makidangdangadang para iti wayawaya ti pagilyan. Sipupuso ti kinasagana da nga agsakripisyo tapno pagserbian ti masa ken gun-oden ti balligi.

Napaut ti gubat ti umili iti Pilipinas. Kasapulan ti naunday a panawen tapno ti BHB ket agurnong ti pigsa agingga a kabaelan daytoy nga atiwen ti kabusor ken agawen ti bileg iti intero a pagilyan. Babaen ti gubat a gerilya, addang-addang a rugrugnayen ti BHB ti pigsa ti kabusor, tukad-tukad nga agur-urnong ti pigsa, ken patpatauden na ti kundisyon para iti balligi.

Gapu ta nasina-sina ti nalawa a kaaw-awayan ti pagilyan iti adu nga isla, kasapulan ti panawen tapno umabante manipud iti kinabassit ken kinakapsut agturong iti dakkel ken napigsa iti intero a pagilyan. Ti pigsa na ket naipundar kadagiti dakdakkel nga isla, ken padalluyyon nga immabante tapno daiten dagiti pwersa a gerilya iti adu nga isla.

Pida-pidaso nga rakrakraken ti BHB ti namodmoderno a hukbo nga ar-armasan ken ponpondoan ti kabibilegan nga imperyalista iti sangalubongan. Agur-urnong da ti pigsa tapno rebbeken ti nakakapsut a paset ti kabusor, patayen dagiti pasista ken alaen dagiti armas ken ramit militar na. Nu napigpigsa ti kabusor, pleksible nga agwarwaaras dagiti pwersa a gerilya tapno agipatungpal ti gawaing masa ken umakar tapno saan a maipasungalngal iti rinnupak a saan a napagsaganaan. Uray nu temporaryo nga ibati ti naipundar a base, siguraduen da nga dumur-as ken masublian ti naibunubon a bin-i ti rebolusyon ken agimula iti nalawlawa pay a masa.

Maawatan dagiti Nalabbaga a mannakigubat a saan a ti pigsa ti igam ti mapangngeddeng iti gubat, nu di ket ti pangngeddeng ken ti saan a maatiw a pakinakem ti umili. Aniaman a kinakurang iti materyal a banag ket rimrimbawan ti nauneg a suporta ti masa, ti nasaknap a pannakilaok da iti gubat, kabinnadang ti kinabanwar ti dagiti maingel a mannakigubat da. Amin a mabalin nga usaren nga igam—paltog, buneng, kayo wenno bato—ket maaramat laban iti kabusor. Ti bassit ket dumakkel, ken ti higante a kabusor ket maabak. Umabante ken rumimbaw ken mangabak ti umili ken ti buyot ti umili nga armado ti usto a teorya ken ideolohiya. Daytoy ti linteg ti pakasaritaan ti gubat ti umili, aniaman ti dalanen daytoy nga sikko ken rikus, panagsanud ken panagabante.

Ad-adda nga umabante ti armado a dangadang kagiddan ti nasaknap a dangadang ti masa. Kangrunaan a tulbek ti panagdur-as ti gubat ti umili ti nairut a panagkaykaysa ti masa ken ti hukbo da. Ti rumubrubrob nga apoy dagiti dangadang ti masa iti kaaw-awayan, kagiddan ti amin a pamuspusan ti armado a panaglaban dagiti milisyang bayan ken yunit ti BHB, ti mangalun-on ken mangpadapo iti pasismo ken ti aso-aso nga estado.

Ti BHB ket adda iti sidong ti absoluto a panangidaulo ti Partido. Ti usto a panangiwanwan ti Partido ti nangmuli iti buyot ti umili, ken mangpatpatalinaed ditoy a napudno iti tarigagay ti maikuskuspil nga umili para iti wayawaya ken demokrasya. Dagiti Nalabbaga a mannakigubat ket masursuruan ti Marxismo-Leninismo-Maoismo tapno usaren a tarabay iti amin a trabaho da. Ti Partido ti landok a bugas ti BHB.

Iti pananglagip tayo iti maika-54 a tawen ti BHB, ad-adda a patibkeren tayo ti pangngeddeng a lumaban. Agpinget iti dana ti naunday a gubat ti umili. Iyabante ti nalawa ken nairteng a gubat a gerilya basar ti lumawlawa ken umun-uneg a base a masa. Papigsaen ken palawaen dagiti yunit ti hukbong bayan ken dagiti yunit ti milisyang bayan. Paset-paset a disnugen, rebbeken ti aglablabes a kabusor. Gun-oden ti sangaribo ken maysa a balligi. Napasnek a pagserbian ti masa, ken daliasaten ti atiddog a dalan agturong ti wayawaya ken demokrasya!

Gubat ti umili para iti wayawaya ken demokrasya