Ipagbunyi ang buhay at kamatayang pakikibaka ni Ka Joma!

Ipinaabot ng Apolonio Mendoza Command-New People’s Army kasama ang buong rebolusyonaryong puwersa sa lalawigan ng Quezon ang kanyang pagpupugay at pagdakila kay Kasamang Jose Maria Sison, Tagapangulong tagapagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Sa edad na 83, namartir si Ka Joma noong Disyembre 16 dulot ng pagkakasakit.

Sa kanyang nom de guerre, siya ang pinakadadakilang Amado Guerrero ng rebolusyunaryong kilusan sa Pilipinas.

Hindi matatawaran ang kanyang ambag sa rebolusyong Pilipino mula nang maitatag niya ang Kabataang Makabayan noong 1964 at ang Partido Komunista ng Pilipinas-Marxismo Leninismo Maoismo noong 1968. Walang pag-aalinlangan siyang nakibaka at iniwan ang panulat bilang guro at makata para maging bahagi ng pagtatayo at paglahok sa New People’s Army noong 1969.

Nagdadalamhati ang rebolusyunaryong kilusang magbubukid at iba pang uring anakpawis sa lalawigan ng Quezon sa pagkawala ng isang dakilang pinuno at guro ng hindi lamang ng rebolusyong Pilipino kundi sa buong daigdig.

Walang pag-aaksayang ginugol ni Ka Joma ang kanyang buhay para palayain ang bayan at buong mundo sa kuko ng imperyalismo. Walang pagod at walang pag-iimbot din niyang inialay ang kanyang husay at talino para sa pag-aaral at paglalapat ng teorya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo sa rebolusyong Pilipino.

Nanawagan ang AMC-NPA sa mamamayan ng Quezon, lalo at higit ay sa hanay ng mga kabataan na kuhanin ang pagkakataon para kilalanin si Ka Joma. Ibandila dapat sa buong lalawigan ang kanyang makasaysayang papel at ambag sa pandaigdigang pakikibaka ng uring proletaryado. Isa siyang dakilang Pilipino na hindi dapat makalimutan ng sambayanan.

Sa mga rebolusyunaryong Pilipino ng kasalukuyang panahon, iukit natin nang malalim ang monumento ni Ka Joma sa ating puso, isipan at gawa. Sa pagpapatuloy lamang ng pambansa demokratikong rebolusyon natin matitiyak na mananatiling imortal ang alaala ng ating mahal na Tagapangulo.

Mahaba ang pila ng kwalipikadong pinuno na hahalili at magtitiyak ng sulo na minsang hinawakan ni Tagapangulong Joma. Ang mga sinag ng sulong ito ay umaabot ang liwanag hanggang mga baybayin at kabundukan ng Bondoc Peninsula. Tiyak ang maaliwalas ng bukas ng mamamayan ng Quezon at buong bansa.

Mula ngayon hanggang sa araw ng ika-54 taong anibersaryo ng pinakamamahal nating Partido sa December 26, ialay at idaos natin ang pinakamataas na parangal at pagkilala kay Tagapangulong Joma.

Hindi ito ang pagtatapos ng kanyang buhay, ito ang pagsisimula ng panibagong yugto ng pagbangon at pag-usbong ng mga bagong Ka Joma sa bawat rebolusyunaryong Pilipino sa landas ng pambansa demokratikong pakikibaka.#

Ipagbunyi ang buhay at kamatayang pakikibaka ni Ka Joma!