Isagani 'Gani' Isita: Tagapagtaguyod ng Rebolusyon, Martir ng Padre Garcia, Batangas

PINAKAMATAAS NA PAGPUPUGAY ang itinatanghal ng bawat rebolusyonaryong pesante ng ating lalawigan para dakilain ang buhay at pag-aambag ng kapwa natin lokal na anak ng bayan na si Isagani ‘Gani’ Isita! Ang kanyang pagbagsak pabalik sa ating lupa ang karagdagang dingas sa ating siklab ng pakikibaka, na pupukaw sa iba pa na mas paigtingin ang pagsusulong ng ating mapagpalayang pakikipaglaban, gaya na rin ng mga martir na nauna na sa kaniya.

Nakilala bilang ‘Gani’ ng marami, at sa iba pa niyang mga naging pangalan sa pakikibaka, hindi na maikakailang palaging maaalala ang bawat tawanan at pakikipagyabangan sa kaniya ng mga kasama niya sa gawain, sa pagpapalipas man ng oras, sa pagpawi sa pagod buhat ng kalagayang umiiral, o sa paglubog at pakikitungo niya sa mga masa. Matalas din sa pagpapaliwanag at pakikipagpalagayang-loob, tinitiyak niya na bawat komunidad na kaniyang tinutungo sa paggampan ng mga gawain ay napagsisilbihan ayon sa kanilang pangangailangan, pang-ekonomya man o pampulitika.

Inaalala rin siya bilang mahusay na mananalaysay, ahitadong tagapagsalita, at mahusay Pulang artista. Hindi mahirap ang mapapago siya na magtanghal sa harap man ng mga kasama o ng mga masa, ng mga Pulang tula, maikling kuwento, talumpati, o awitin, matiyak laang na tatatak ang sandaling iyon sa isipan ng bawat isang naroon. Nakasanayan na ang mapakinig mula sa kaniya ang katagang “Ang mensahe na laang ho ang pagtuunan ninyo ng pansin, at huwag na ang boses” bago umawit, patunay na rin marahil sa sinserong paglapat niya sa bawat pagtatanghal.

Kabataan laang si Gani nang namulat sa kawalang-hustisya ng lipunan. Laki sa kahirapan, ni hindi nakatikim ng mataas na pinag-aralan si Gani. Kasama siya sa mga kumilos sa kanilang komunidad para ipaggiitan hindi laang ang kanilang kagalingan, kung hindi maging sa pagpapatampok ng laban ng iba pang komunidad natin sa Batangas. Kinakitaan si Gani ng mga katangian ng isang mahusay na propagandista’t lider-masa, na kaniya namang mapagpasyang tinanggap at pinaghusayan.

Batid ang dinadanas ng mga magsasaka, ang pinakang-aping sektor sa ating probinsya, naging bahagi si Gani sa mga kampanyang anti-pyudal. Mga magsasakang swerte na kung may maliit na parsela ng lupang sakahan, tatargetin naman ito ng mga malalaking negosyante na isailalim sa Land Use Conversion (LUC) para sa sarili nilang ganansya kapalit ng pagkawala ng kabuhayan at tirahan ng mga magsasaka. Mga manggagawang bukid sa tubuhan na lubhang napakababa na nga ng sahod at maliliit na plantador na nalulugi dahil sa mahal na gastos sa produksyon, lalong nanganib na mawala ang kabuhayan dahil sa pagsasara ng CADPI. Mga mangingisda sa Lawa ng Taal na apektado ang kinikita sa tuwing may kalamidad, may banta pa ng pagpapalayas para bigyang-daan ang mga proyekto ng mga dayuhan at malalaking burges-kumprador. Makasaysayan ang naging pagbigo ng mga mamamayan ng Lawa ng Taal sa proyektong Spa ng Jung Ang. Kasama si Gani sa mga lumaban sa nakaambang pagpapalayas sa libu-libong magbubukid at mangingisda dito.

Ngunit tulad ng napakarami sa mga nakikibakang Pilipino, hindi na rin nagtagal pa bago tumimo sa kaniya na hindi patas at bulag sa kahilingan ng maralita ang estado — mga obhetibong kalagayang nagbibigay-katuwiran sa ating rebolusyon. Kalauna’y naging kasapi na rin ng Partido si Gani, at doon mas pinapaghusayan at lakas-loob pa siyang gumampan sa pag-aambag para sa mapagpalayang kilusan. Malawak ang narating ni Gani sa paggaod niya para sa mga gawain. Mas marami pa ang mga Batangueñong napamahal sa kaniya at sa Partido, at naging bahagi siya sa pagpapalapad at pagpapatibay pa sa ating kapangyarihang pampulitika — mga karagdagang binhi sa pinayayabong nating gubyernong bayan dine mismo sa ating lalawigan. Sa ilalim na rin ng tanglaw ng Partido nakakilala si Gani ng makakasama niya sa pagbubuo ng kanilang rebolusyonaryong pamilya.

Hanggang sa tulad ng iba pa nating rebolusyonaryo, tinahak na rin ni Gani ang pinakamataas na kapasyahan sa armadong pakikibaka. Sa piling ng Bagong Hukbong Bayan, mas nalubos niya ang kaniyang pagbabahagi sa rebolusyon. Nakapaglingkod siyang buo sa masang pinagsasamantalahan bilang abugado, edukador, propagandista, at Hukbong kanilang tunay na makakakaniya, nang walang anumang hinihinging kapalit.

Sa kanyang pagsapi sa NPA, nadagdagan ang mabubuting anak ng bayan na nagsusulong ng rebolusyunaryong agraryo na wawasak sa monopolyo sa lupa ng mga panginoong may-lupa. Magbibigay-daan ito upang makamit ang tunay na reporma sa lupa na mag-aangat sa kabuhayan ng mga maralitang magsasaka at magtataas ng produktibidad ng lupa.

Ngunit bilang katunayang hindi maka-mamamayan ang gubyerno ng Republika ng Pilipinas, mga rebolusyonaryong tulad ni Gani ang pinaglulustayan nila ng pondo ng taumbayan para laang makasupil, at makayabang ng kanilang ‘tagumpay’ para sa ‘kapayapaan.’ Nareng nagdaang madaling-araw ng a-30 ng Hulyo laang, kriminal na kinitil ng mga armaduhang tauhan ng gubyerno ang buhay ni Gani. At tulad ng mga buwitreng uhaw sa dugo at bulok ang isipan, iniulat pa ang patuloy na pag-aligid ng kasundaluhan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pamilya at lokalidad ni Gani, nagpapaalala ng inhustisya’t pamamaslang ng estado hanggang sa pagluluksa at paghahatid sa huling himlayan ng bayani ng taumbayang Batangueño.

Pinakamatibay na taas-kamaong pagpupugay para kay Isagani ‘Ka Gani’ Isita: propagandista, lider-masa, mandirigma, rebolusyonaryo, martir ng Batangas! Kasama ka na ngayon ng pinakadinadakila nating mabubuting anak ng lalawigan at ng bayan, at hindi na maikakaila pa ang nakatarak nang bahagi mo sa rebolusyonaryong kasaysayan ng ating lalawigan sa pagsusulong ng mapagpalayang kilusan!

At sa bawat berdugong tuta ng estado, at sa mga amo ninyong traydor at sunud-sunuran sa kahilingan ng mga imperyalista, are laang ang inyong tandaan. Kung sa inaakala ng inyong hinuha ay nagtatagumpay kayo sa bawat pinababagsak ninyong rebolusyonaryo, kahangalan ngang tunay ang inyong buong pagkatao. Naitanim na ang simulain at pagyabong ng kilusan. Nakatala na sa kasaysayan ang tagumpay ng taumbayan. Nagsisimula na ang inyong pagbagsak. At bawat hungkag ninyong panggigipit sa amin, lalo laang magpupumiglas na makalaban at makaalpas ang nagngangalit na mamamayan.

Magluluksa kami ngayon, ngunit bukas, kami ang maghahatid ng paniningil sa inyo, hanggang sa pumula ang Silangan sa tagumpay ng rebolusyon ng taumbayan!

Ka Gani, rebolusyunaryo, hindi terorista!

Rebolusyunaryong hustisya para sa lahat ng pinaslang ng estado!

59th IBPA, mamamatay-tao! Panagutin, palayasin!

NPA, tunay na hukbong tagapagtanggol ng api’t pinagsasamantalahan! Sampa na!

Mabuhay ang CPP-NPA-NDF!

Isagani 'Gani' Isita: Tagapagtaguyod ng Rebolusyon, Martir ng Padre Garcia, Batangas