Isalikway ang pagtuis ni Marcos sa negosasyong pangkalinaw isip panaghisgot sa pagpasurender

Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Gimakmak sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang mga upisyal pangseguridad ug pangmilitar ni Marcos sa gipagawas nilang pamahayag kagahapon kung asa gipagawas nga ang Oslo Joint Statement nga gipirmahan sa Gubyerno sa Republika sa Pilipinas (GRP) ug National Democratic Front of the Philippines (NDFP) usa ka kasabutan alang sa pagtahan sa Bagong Hukbong Bayan.

Ang maong mga pamahayag sa NTF-Elcac, sa National Security Council ug Armed Forces of the Philippines (AFP) walay lain kundili malinglahong mga pakana aron dauton ang paningkamot nga banhawon ang negosasyong pangkalinaw, ug pugngan nga mahitabo ang mga panaghisgot kung unsaon pagsulbad sa mga sosyo-ekonomiko ug pulitikanhong isyu nga maoy gamot sa gubat sa katawhan sa Pilipinas.

Tinuyo nga gituis sa maong mga upisyal ang hiniusang pamahayag pinaagi sa pag-ingon nga gipirmahan kini sa tumong nga “tapuson ang armadong pakigbisog.” Bisan tuod nahilakip sa Oslo Joint Statement ang maong mga pulong, kini inubanan ug giunhan sa mga pulong nga “pagsulbad sa mga gamot sa armadong panagbangi.”

Nanginahanglan kini og usa ka makuti nga negosasyon nga angayang ipahigayon nga adunay tin-aw nga hisgutanan. Ubos sa The Hague Declaration sa 1992, ang maong mga hisgutanan naglakip sa (a) tawhanong katungod; (b) katilingbanon ug ekonomikanhong reporma; (c) reporma sa pulitika ug konstitusyon; ug (d) disposisyon sa mga pwersa.

Angay tubagon sa mga negosasyon ang kaylap nga problema sa kawalay yuta, kapobrehon ug kalisud, pulitikanhong pagpanumpo ug tiranya, nga nahilakip sa mga isyung nagtukmod sa masang mag-uuma nga mohupot og armas ug maglunsad og gubat aron panalipdan ang ilang interes ug makigbisog alang sa mga pangandoy sa katawhang Pilipino.

Sa pagkatinuod, gitagad sa PKP ug NDFP ang negosasyong pangkalinaw isip dugang natad sa panggubatan, bisan dili armado, uban sa rebolusyonaryong armadong pakigbisog, aron iasdang ang nasudnon-demokratikong tinguha sa katawhan, ipanghingusog pinaagi sa negosasyon ang mga pangayo sa katawhan: alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug nasudnong industriyalisasyon, katilingbanong hustisya ug tinuod nga demokrasya. Kini usab ang mga tinguha nga nagtukmod sa masang Pilipino, ilabina sa masang mag-uuma, nga mohupot og armas ug makigbisog batok sa mga nangdaugdaug ug nagpahimulos kanila.

Isalikway ang pagtuis ni Marcos sa negosasyong pangkalinaw isip panaghisgot sa pagpasurender