Itakwil ang mersenaryo at pasistang tradisyon ng AFP!

Mariing kinukundena ng Bienvenido Vallever Command-NPA Palawan ang pagpaslang ng berdugong 1001st Bde at hepe nitong si Jesus Durante III sa modelong si Yvonne Chua-Plaza. Ang pagpaslang sa kanya ay bahagi ng maruming gera ng sabwatang Marcos-Duterte laban sa mamamayan at lahat ng kritiko nito at hindi isang simpleng crime of passion na gustong palabasin ng estado.

Nakikiisa ang BVC sa paniningil ng mga kamag-anak at kaibigan ni Chua-Plaza at maging ng mamamayang Pilipino kina Durante at iba pang salarin sa krimen. May pulitikal na bigat ang pagpaslang kay Plaza matapos magbantang ilalantad niya ang nalalaman sa ginawang ekstrahudisyal na pagpaslang ng yunit ni Durante sa hors de combat at lider ng Partido na si Menandro Guevarra at sa limang sibilyang inambus sa New Bataan, Davao de Oro kabilang si Chad Booc.

Muli na namang pinatutunayan nito ang bulok na katangian at oryentasyon ng AFP bilang mga mersenaryo o bayarang mamamatay-tao ng naghaharing-uri laban sa mamamayan. Wala silang sinasanto kaya maging mga bata, matanda, babae, maysakit, buntis atbp. ay idinadamay nila sa brutal na kontra-rebolusyonaryong gera kapalit ng salapi at ranggo o posisyon. Garapalan nilang ginagawa ito nang walang pag-aatubili dahil protektado sila mismo ng kanilang commander-in-chief na nangunguna sa pagwawasiwas ng impyunidad para sa todo-largang pasistang panunupil.

Ang ganitong oryentasyon ay taglay-taglay at siya ring sinusunod ng lahat ng yunit ng WESCOM at PNP. Sa Palawan, sila’y nagsisilbing pribadong goons ni JCA at iba pang naghaharing-uri sa lalawigan, ng mga dayuhang korporasyon sa mina at mga agro-korporasyon na nagpapalayas sa masang magsasaka at minorya. Sila rin ang naglulunsad ng walang-humpay na focused military operations sa mga lugar na konsentrasyon ng negosyo at proyekto ng dayuhan at lokal na naghaharing-uri. Sila ang mga numero-unong lumalabag sa karapatang pantao ng mamamayang Palaweño.

Dapat kundenahin at itakwil ng bayan ang mersenaryo at bulok na tradisyon ng AFP-PNP laluna’t ang salaping kinukurakot at nagsisilbing pabuya sa kanila ay pondo ng bayan at nagmula sa buwis ng mamamayan. Dapat singilin, papanagutin at pagbayarin nang mahal ang mga tulad ni Durante, mga kapural ng pagyurak sa buhay at karapatan ng mamamayan. Kung tutuusin, tigmak ang kamay ng buong AFP-PNP sa dugo ng napakaraming mamamayang biktima ng marumi at brutal na anti-mamamayan at kontra-rebolusyonaryong gera ng nagpalit-palitang rehimen.

Kasabay nito, nananawagan kami sa mga karaniwang opisyal at kawal ng AFP-PNP na ilantad, itakwil at talikdan ang kanilang mersenaryo at pasistang tradisyon. Dapat nilang yakapin ang tunay na pagka-makabayang tinaglay ni Heneral Antonio Luna at magsilbi sa interes at kapakanan ng bayan, hindi ng dayuhan at lokal na naghaharing reaksyon. Kung tutuusin, tulad ng NPA, ang mga karaniwang kawal ng AFP-PNP ay nagmula sa masang anakpawis na nakararanas ng pinakamatitinding pang-aapi at pagsasamantala at naghangad na umalpas sa ganitong kalagayan. Dapat silang sumuporta at lumahok sa makatarungang pakikibaka ng mamamayan laban sa lahat ng tipo ng pagsasamantala. Dapat palakasin at palawakin ang lihim na pambansa-demokratikong organisasyon nito na sumusuporta sa armadong pakikibaka, ang Lt. Crispin Tagamolila Movement (LCTM). Bukas ang mga yunit ng NPA sa mga kasapian ng LCTM na magpapasyang tuluyang tumiwalag sa AFP at PNP, maging tunay na mandirigma ng mamamayan at sumampa sa NPA.###

Itakwil ang mersenaryo at pasistang tradisyon ng AFP!