Itinatakwil ng masang Masbatenyo ang malawakang pagpapatahimik at panlilinlang sa tabing ng pekeng kaunlaran at repormang agraryo

,

Wasto ang paninindigan ng mamamayan ng Palanas, Masbate na malayo sa sikmura at walang kabuluhan ang kaunlarang ipinipilit sa kanila ng militar, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) at ng Department of Interior and Local Government (DILG) sa ilalim ng Barangay Development Program o BDP.

Ikinatwiran ng mga komunidad na naikutan ng DILG na hindi matutumbasan ng mga gasgas na proyektong pambarangay ang kahingian nila para sa makabuluhang suportang agrikultural, sustenableng kabuhayan at iba pang kongkretong pagtugon sa kagutuman tulad ng tunay na reporma sa lupa. Hangad din sana nilang maitigil na ang militarisasyon sa kanilang mga komunidad, lalupa’t hindi nila maatim na ang mga proyekto’y galing sa mga abusado at berdugong AFP-PNP-CAFGU. Tulad ng inaasahan, ang mga kahingiang ito ay binalewala.

Kasabay ng BDP, dahan-dahan ding naninibasib ang kontra-magsasakang programa na Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT na isang pakana upang madaling maagaw sa magsasaka ang kanyang lupang binubungkal sa pamamagitan ng pagbuwag sa mga kolektibong CLOA at palitan ito ng mga indibidwal na titulo.

Ang mga programang BDP at SPLIT sa prubinsya ay bahagi ng kampanyang pasipikasyon laban sa mamamayang Masbatenyo gamit ang palabas na kaunlaran at repormang agraryo. Karugtong ito ng walang kaparis na atakeng militar, pagpapasurender at malawakang pagpatay sa mga sibilyan sa tangkang tuluyang mapadapa ang paninindigan at pagkakaisa ng mga Masbatenyo at ilihis sila sa rebolusyonaryong pakikibaka upang makamit ang tunay at radikal na pagbabago. Pakay ng rehimeng Marcos na gawing pugad ng kontrarebolusyon ang Masbate.

Sa likod ng pekeng kaunlaran at repormang agraryo ay ang banta ng mas mapangwasak na atake sa lupa at kabuhayan, at pagdambong sa yaman ng prubinsya hatid ng mga neoliberal na pakana. Kapalit ng mga pakitang-taong barangay project ay ang paglawak ng dambuhalang mina at ekoturismo. Kapalit ng mga palabas na indibidwal na titulo ay ang agresibong pang-aagaw ng lupa para manatili ang pag-iral ng malaking rantso.

Para sa kaaway, hindi na sapat kung lilimasin lang ang tubig para mahuli ang isda. Desperado silang lasunin ang malawak na karagatan ng mamamayang Masbatenyo at pwersahin silang isuko ang kanilang pakikibaka para sa lupa, karapatan at buhay.

Subalit lalo lamang nauunawaan ng masang Masbatenyo na hindi kailanman ipagkakaloob ng reaksyunaryong gubyerno ang kanilang mga kahingian at sa halip ay naglulunsad ng maigting na kontrarebolusyonaryong atake upang ipagkait ang kanilang demokratikong mga interes. Lalo silang namumulat na tanging sa pakikibaka lamang makakamit ang tunay na kaunlaran at kalayaan. Lalo nilang nauunawaan ang kawastuhan at pangangailangang magrebolusyon.

Nananawagan ang Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan Masbate sa mamamayang Masbatenyo na manindigan, magkaisa at makibaka para sa makabuluhan at tunay na pagbabagong itinataguyod ng rebolusyonaryong kilusan. Layunin ng rebolusyonaryong kilusan sa pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas na ibagsak ang bulok na sistemang malakolonyal at malapyudal na pinaghaharian ng imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo at itayo ang isang tunay na demokratiko, malaya at masaganang lipunang Pilipino.#

Itinatakwil ng masang Masbatenyo ang malawakang pagpapatahimik at panlilinlang sa tabing ng pekeng kaunlaran at repormang agraryo