Kahilwayan para kay Ka Frank Fernandez kag Ka Cleofe Lagtapon lakip na ang masobra 800 ka mga bilanggong politikal

, ,

Lubos nga ginapakamalaot sang National Democratic Front (NDF)-Negros ang pagpamatbat sang Taguig City Regional Trial Court (RTC) kay National Democratic Front of the Philippines (NDFP) peace consultant kag anay NDF-Negros spokesperson Ka Frank Fernandez, 75 anyos, kag sa iya asawa nga si Ka Cleofe Lagtapon, 70 anyos, sa anum ka tuig nga pagkabilanggo base sa pato-pato nga kaso sang illegal possession of firearms kag gintanum nga ebidensya.

Madumduman nga nagapabulong ang nagmasakit nga sanday Ka Frank kag Ka Cleofe sang gin-aresto sila kag isa pa nila ka upod nga si Geann Perez sang mga pwersa sang estado sadtong Marso 24, 2019 sa Brgy. Calumpang, Liliw, Laguna. Gintanum sa ila ang mga armas kag mga granada agud mahatagan rason ang pagdakop sa ila bisan pa sa ila katigulangon kag maluya nga ikaayong lawas. Ginpaidalom man sila sa physical kag mental torture samtang gina-interogar sulod sa 38 ka oras nga gindingutan sang mga abogado.

Si Ka Frank ang may sakit nga chronic artery disease, chronic stable angina, hypertension stage 2-uncontrolled, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), kag hyponatremia, samtang si Ka Cleofe ang pre-diabetic kag nag-antus man sa COPD.

Ginakabig nga bayolasyon sang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG) nga ginpirmahan sang Gobyerno sang Republika sang Pilipinas kag NDFP ang pagdakop sang mag-asawa tungod ang ini nga kasugtanan nagpasiguro man tani sa kaluwasan kag kinamatarung sang mga konsultant sang negosasyon pangkalinong.

Ang ini nga desisyon sang Taguig City RTC kabahin sa padayon nga pagkriminalisa kag pagsilot sang rehimen US-Marcos II sa mga rebolusyonaryo nga pwersa agud punggan ang nagabaskog nga paghimakas para sa mga patriyotiko kag demokratiko nga handum sang pumuluyo. Kasubong man ini sa nagasingki nga brutalidad kag wala untat nga paglapas sang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag National Task Force (NTF)-Elcac sa tawhanon nga kinamatarung kag kasugtanan sang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) kag sa internasyunal nga makitawhanon nga laye dira sa ila mapiguson nga focused military operations, intelligence operations kag civil military operations.

Wala na sang pag-ulikid ang rehimen kag mga idu-ido sini sa kinatuhay sang kombatant kag sibilyan sa ila ginalunsar nga kontra-insurhensya nga kampanya. Gani, naglab-ot sa 10 ka mga biktima sang iligal nga pag-aresto ang ginhimo sang mga pasista nga AFP/PNP/NTF-Elcac halin sa bulan sang Enero tubtob subong. Gindakop bisan wala sang warrant of arrest nga ginpakita, gintamnan sang armas kag ginapato-patoan ang mga biktima sang mga kaso.

Sa kasuguan nga “wala sang dakpon nga buhi sa New People’s Army (NPA),” 19 ang lunsay mangunguma kag duha ka NDFP peace consultant ang ginsalbeyds sang mga pasistang berdugo sang estado sa amo gihapon nga panahon. Padayon man ang pagkadula nila Lyngrace Marturillas, Denald Mialen kag Renel de los Santos nga gin-abduct sang 94th IB samtang brutal nga ginpatay ang ila upod nga si NDFP Consultant Rogelio Posadas sadtong bulan sang Abril.

Kabalan ang konsyensya kag wala sang plano nga mag-angkon sang akawntabilidad sa ila mga hinimoan ang mga bayaran nga AFP/PNP/NTF-Elcac kaangay sang iligal nga pagdakop sang mag-asawa nga sila Ka Frank kag Ka Cleofe kag sa iban pa nga mga biktima sang iligal nga pag-aresto, pagpamatay, enforced disappearance, kag iban pa nga mga kalapasan sa tawhanon nga kinamatarung. Mas ginpabugal pa nila ang ila pagka-abusador kag pagka-uhaw sa dugo dira sa pagpatuman sang ila maduguon kag mahigko nga kampanya-insurhensya. Pasulit-sulit lang ang ila pagpamutig nga mga katapo ukon supporter sang NPA ang ila mga nabiktima kag ginapasibangud sa NPA ang ila mga makasiligni nga krimen batok sa pumuluyo.

Apang ang pumuluyo wala gid nagapati sa mga kabutigan kag pagpatalang sang AFP/PNP/NTF-Elcac. Sa tunga sang mga brutalidad nga naaguman sang pumuluyong Negrosanon sa kamot sang mapintas kag berdugo nga militar, kapulisan kag mga force multipliers sini kag sang nagkagrabe nga krisis nga gina-antus nga tuga sang mga neoliberal nga mga atake kaangay sang pagsaka sa mga presyo sang balaklon samtang nagpabilin nga manubo ang sweldo, liberalisasyon sang kalamay, pribatisasyon sang tubig kag kuryente, kag mga reklamasyon sa mga kabaybayonan, mas nagdugang ang kaakig sang pumuluyo kag nagbakud pa ang rason sa pagbato para sa demokratiko nga kinamatarung kag matuod nga kalinong.

Ang NDF-Negros nagapakig-isa sa pumuluyo sa pagdemanda sang hustisya para sa mga biktima sang bayolasyon sa tawhanon nga kinamatarung kag sa ila pagpakig-away batok sa pagpanghimulos kag pagpamigos sang nagahari nga dalagku nga negosyante-kumprador, dalagku nga agalon mayduta-asendero kag mga burukrata kapitalista sa isla. Paagi sa pagpukaw, pag-organisa kag pagmobilisa sa pinakamalapad nga alyansa sa hanay sang magunguma, mamumugon, mga imol nga taga-syudad, mga pamatan-on, mga petiburgesya sa urban kag sa iban pa nga mga ginhimuslan nga sektor, maangkon ang rebolusyonaryo nga kusog nga amo ang magpasabat sa rehimen US-Marcos II sa tanan ini nga mga kalapasan.

Upod sa lain-lain nga mga sektor kag mga organisasyon, nagapanawagan man ang NDF-Negros sang hustisya kag nagademanda sa gilayon nga pagpaggwa sa ila ni Ka Frank Fernandez kag Ka Cleofe Lagtapon lakip na ang masobra 800 ka mga bilanggong politikal sa Pilipinas.

Padayon nga bukas ang rebolusyonaryong kahublagan sa negosasyon pangkalinong agud solbaron ang mga ugat sang gyera sibil sa pungsod Pilipinas. Apang tubtub nagapabilin nga papet sang imperyalismo ang rehimen Marcos Jr kag padayon ini sang pagpangawat sa kaban sang pumuluyo kag pagpatuman sang pasistang tiraniya batok sa pumuluyong Pilipino, magpadayon ang pagsulong sa inaway banwa sa mas mataas nga halintang agud malab-ot ang matuod nga kalinong kag kahilwayan.###

Kahilwayan para kay Ka Frank Fernandez kag Ka Cleofe Lagtapon lakip na ang masobra 800 ka mga bilanggong politikal