Katawa-tawa ang pahayag ng DILG na 5 na lang ang larangan ng BHB

Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishHiligaynon

Labis na katawa-tawa ang pahayag kahapon ni Sec. Benjamin Abalos Jr na lima na lamang ang larangang gerilyang kinikilusan ng Bagong Hukbong Bayan (BHB). Higit pa nga diyan kahit isang karaniwang panrehiyong kumand ng BHB. Baka maaaring tukuyin ni Abalos at ng Armed Forces of the Philippines (AFP) kung saan-saan ang sinasabing “natitirang” mga larangan?

Sobra-sobra ang pagbabaluktot ni Abalos sa katotohanan para palabasing nagtatagumpay ang brutal na gerang kontra-insurhensya ng AFP at Philippine National Police (PNP). Pero, patuloy naman ang rehimeng Marcos sa paglulustay ng daan-daang bilyong piso para bumili ng mga bomba, bala, baril, kanyon, panggasolina sa mga jetfighter at helikopter, at mahal na kagamitang militar kahit nasa kalagitnaan ng krisis sa ekonomya.

Laganap pa rin ang malulubhang paglabag sa karapatang-tao kabilang ang mga pagpaslang, tortyur at iligal na detensyon na kagagawan ng mga pwersa panseguridad ni Marcos. Sa buong bansa, laluna sa kanayunan, daan-daang mga barangay ang nakapailalaim sa kontrol ng militar kung saan walang-taros na nilalabag ang sibil at pulitikal na karapatan ng mamamayan, upang pilitin silang iparada na mga “surrenderee.”

Ang labis-labis na paghahambog na nadurog na ang BHB ay para sa mga dayuhang kapitalistang mamumuhunan, na nais ng rehimeng Marcos na papasukin para dambungin ang kayamanang mineral at iba pang likas na yaman ng bansa. Gayunpaman, ang BHB at mamamayan ay patuloy na kikilos para ipagtanggol ang kabuhayan ng mamamayan at patrimonya ng bansa.

Ang digmang bayang inilulunsad ng BHB ay isang matagalang digma. Isa itong digmang walang klarong pusisyon. Kung saan nagkonkonsentra ang pwersa ng kaaway, lumilipat at nagpapalawak ang BHB sa ibang lugar. Maaaring magdeklara ng tagumpay sa larangang militar ang AFP, ngunit kailanma’y hindi magagawang makapagdeklara ng tagumpay sa puso at diwa ng mamamayan.

Ang tagumpay militar na idinedeklara ng AFP ay hungkag at panandalian, dahil kailanman ay hindi nila makukuha ang tunay na suporta ng mamamayan—hindi higit lalo sa masang magsasaka at minoryang mamamayan, na kanilang tinututukan ng kanilang mga baril, inaapi at pinalalayas mula sa kanilang lupa para bigyang-daan ang pagpapalawak ng mapangwasak na mga operasyon sa pagmimina, plantasyon at proyektong imprastruktura.

Patuloy na maglalagablab ang digmang bayan sa kanayunan at susulong sa buong bansa, habang batid ng malawak na masa ng sambayanan ang pangangailangang maglunsad ng rebolusyon sa harap ng nagpapatuloy na krisis ng bulok na naghaharing sistema, at para ipagtanggol ang kanilang mga sarili laban sa mga brutalidad ng terorismo ng estado.

Katawa-tawa ang pahayag ng DILG na 5 na lang ang larangan ng BHB