Makahalam-ot ang pahayag sang DILG nga 5 na lang ang prenteng gerilya sang BHB

Ang artikulo nga ini may salhin sa EnglishPilipino

Tuman nga makahalam-ot ang pahayag kahapon ni Sec. Benjamin Abalos Jr nga lima na lang ang prenteng gerilya nga ginahulagan sang Bagong Hukbong Bayan (BHB). Sobra pa gani dira ang bisan isa ka kinaandan nga pangrehiyon nga kumand sang BHB. Basi pwede nga tumuron ni Abalos kag sang Armed Forces of the Philippines (AFP) kon sa diin ang ginasiling nga “nabilin” nga mga prente?

Sobra-sobra ang pagpangtorse ni Abalos sa kamatuoran agud paggwaon nga nagamadinalag-on ang brutal nga gera kontra-insurhensya sang AFP kag Philippine National Police (PNP). Pero, padayon naman ang rehimeng Marcos sa pag-usik sang ginatos ka bilyong piso agud magbakal sang mga bomba, bala, pusil, kanyon, panggasolina sa mga jetfighter kag helikopter, kag mahal nga kagamitan militar bisan ara sa tunga sang krisis sa ekonomya.

Lapnagon gihapon ang mga malala nga paglapas sa tawhanong kinamatarung lakip ang mga pagpatay, tortyur, kag iligal nga detensyon nga kahimuan sang mga pwersa pangseguridad ni Marcos. Sa bilog nga pungsod, labi na sa kaumhan, ginatos nga mga barangay ang nakapaidalom sa kontrol sang militar kon sa diin pataratas nga ginalapak ang sibil kag pulitikal nga kinamatarung sang pumuluyo, agud piliton sila nga iparada nga mga “surrenderee”.

Ang sobra-sobra nga pagpahambog nga nadugmok na ang BHB amo ang para sa mga dumuluong nga kapitalista nga mamuhunan, nga luyag sang rehimeng Marcsos nga pasudlon para dambungon ang mineral nga manggad kag iban pang dunang manggad sang pungsod. Apang, ang BHB kag pumuluyo padayon nga magahulag para pangapinan ang pangabuhian sang pumuluyo kag patrimonya sang pungsod.

Ang inaway banwa nga ginalunsar sang BHB isa ka malawigan nga inaway. Isa ini ka gera nga wala sang klaro nga pusisyon. Kon sa diin nagakonsentrar ang pwersa sang kaaway, ang BHB nagasaylo kag nagapalapad sa ibang lugar. Mahimo nga magdeklarar sang kadalag-an sa patag militar ang AFP, pero tubtob san-o indi mahimo nga makadeklarar sang kadalag-an sa tagipusuon kag pamensaron sang pumuluyo.

Ang kadalag-an militar nga ginadeklarar sang AFP wala unod kag temporaryo, bangud san-o man indi nila makuha ang tunay nga suporta sang pumuluyo—labi gid sa masang mangunguma kag minoryang pumuluyo, nga ila ginatayaan sang ila mga pusil, ginapigos kag ginapalayas halin sa ila duta para hatagan-dalan ang pagpalapad sang mapanghalit nga mga operasyon sa pagmina, plantasyon kag proyekto pang-imprastruktura.

Padayon nga magadabdab ang inaway banwa sa kaumhan kag magasulong sa bilog nga pungsod, samtang nahibal-an sang malapad nga masa sang pumuluyo ang kakinahanglanon nga maglunsar sang rebolusyon sa atubang sang nagapadayon nga krisis sang garuk nga nagaharing sistema, kag para pangapinan ang ila mga kaugalingon batuk sa mga brutalidad sang terorismo sang estado.

Makahalam-ot ang pahayag sang DILG nga 5 na lang ang prenteng gerilya sang BHB