Kundenahin ang pagbebenta ng armas ng US sa Taiwan na nagpapaigting sa armadong tensyon sa Asia

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa malapad na pwersang demokratiko at nagmamahal sa kapayapaan sa buong mundo sa pagkundena sa gubyerno ng US sa plano nitong magbigay sa Taiwan ng $345 milyong halaga ng pakete ng mga armas. Sa pagtutulak ng pagbebenta ng armas sa Taiwan, pinaiigting ng US ang pangmilitar at pampulitikang tensyon nito sa China at pinatitindi ang panganib na sumiklab ang armadong sigalot sa Asia.

Ang plano ng US ay tuwirang bigwas sa One-China Principle na matagal na nitong kinikilala, pero lagi ring nilalabag. Ang pakete ay sinasabing bahagi ng “tulong panseguridad” ng US sa Taiwan na nagkakahalaga ng $10 bilyon sa susunod na limang taon.

Malaon nang ginagamit ng US ang Taiwan para udyukan ang China katulad sa paggamit nito sa Ukraine para mang-udyok ng gera sa Russia. Sa nagdaang taon, pinaigting ng gubyerno ng US at mga pulitikong Amerikano ang panawagan para kilalanin ang “kasarinlan ng Taiwan.”

Kinakaladkad ng imperyalismong US ang Pilipinas sa tunggalian nito sa China sa pagtatatag ng dagdag na mga base militar at pasilidad sa bansa, na lantarang lumalabag sa soberanya ng Pilipinas. Ginagamit din ng US ang Japan, South Korea, ang Pilipinas, Australia at iba pa nitong “alyado” sa rehiyon bilang mga kutang militar para palibutan ang China.

Kundenahin ang pagbebenta ng armas ng US sa Taiwan na nagpapaigting sa armadong tensyon sa Asia