Kundenahin ang pagbibigay ng gubyerno ng US ng mga cluster bomb sa Ukraine

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US sa plano nitong magbigay ng mga cluster bomb sa gubyernong Zelensky ng Ukraine. Ang plano ay inianunsyo noong Huwebes ni US Pres. Joe Biden bilang bahagi ng bagong $800 milyong ayudang militar para sa Ukraine.

Noong 2008, mahigit 120 mga bansa ang pumirma sa Oslo Declaration na nagbabawal sa paggamit ng mga cluster bomb. Ang US, gayundin ang Russia, China, Israel at iba pa ay hindi pumirma sa deklarasyon. Kapag inihulog mula sa himpapawid, ang mga cluster bomb ay sumasabog bago umabot sa lupa na nagdudulot ng higit na malawak na pagkawasak, at nagsasaboy ng mas maliliit na bombang nalilibing sa ilalim ng lupa, kung saan lumilikha ng eryang tadtad ng sumasabog na mina na peligroso sa mga sibilyan.

Tinutuligsa ng PKP ang US sa patuloy na paggatong sa gera sa Ukraine sa pamamagitan ng pagbubuhos nito ng mga armas sa gubyernong Zelensky alinsunod sa layunin ng US patagalin ang gera sa pag-asang pahinain nito ang kakayahang militar ng Russia. Ang gubyerno ng Ukraine ay humingi ng mga cluster bomb sa intensyong magdulot ng “ekstra-ordinaryong sikolohikal-emosyonal na epekto” laban sa Russia. Sa pagkakaloob ng ganitong mga cluster bomb, ang gubyernong Biden ay tahasang nag-uudyok ng mga paglabag sa internasyunal na makatoang batas.

Ito ang pinakahuli sa mga aksyon ng US sa mahabang kasaysayan nito ng mga paglabag sa internasyunal na makataong batas, kabilang na ang pambobomba sa Vietnam, Laos at Cambodia na nag-iwan ng malalapad na lupaing tadtad ng hindi pa sumasabog na bomba kabilang ang mga landmine. Sa kasaysayan, mula sa Pilipinas hanggang Vietnam, Iraq hanggang Afghanistan, pinatutunayan ng imperyalismong US ang pagiging pinakamalaking kriminal sa digma sa buong mundo.

Ang brutal na kampanyang aerial bombing ng Armed Forces of the Philippines (AFP) gamit ang mabibigat na mga bomba, jet fighter at drone na tumindi simula 2017 ay tahasang resulta rin ng interbensyon ng US, na kasabwat sa mga paglabag sa internasyunal na makatoang batas at mga alituntunin ng digma.

Kundenahin ang pagbibigay ng gubyerno ng US ng mga cluster bomb sa Ukraine