Lahatang-panig na kumilos sa pagtugon sa kalamidad! Ihinto at panagutin ang mapaminsalang proyektong neoliberal at ang nagpapatuloy na militarisasyon sa Masbate

,

Ipinapaabot ng Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong bayan ang pakikiisa sa masang Masbatenyo laluna sa mga napinsala ng magnitude 6.0 na lindol nito lamang Pebrero 16, 2023. Umaabot na sa halos 200 ang mga aftershocks. Maraming mga bahay, gusali at mga istruktura ang nasira dahil sa lakas ng lindol laluna sa mga bayan ng Dimasalang, Palanas at San Fernando. Maraming paaralan ang walang pasok. Marami ang nawalan ng suplay ng kuryente. Marami ang sapilitang napalikas laluna ang malapit sa mga minahan at mga nakakalbong bundok.

Nananawagan ang JRC-BHB na pangunahan ng mga yunit ng BHB ang paglulunsad ng mga kampanya sa pagtulong at rekonstruksyon sa mga napinsalang kabahayan at ari-arian dulot ng lindol. Tumulong sa pagtatanim at sa pagtatayo ng mga grupong tulungan. Kasabay nito, dapat maglunsad ng mga pag-aaral ang mga yunit upang higit pang ipaunawa sa masang Masbatenyo ang tumitinding epekto at dalang panganib ng mga neoliberal na proyekto sa kalikasan at kanilang kabuhayan.

Pagkakataon din ito upang makabuo ng mga plano at paghahanda para sa darating na mga kalamidad at sakuna. Ito ay habang tinitiyak na palaging nakaalerto sa maaaring mga atake ng AFP-PNP-CAFGU sa tabing ng relief operations.

Hinihikayat din ng JRC-BHB Masbate ang mga rebolusyonaryong organisasyong masa laluna ang mga nakatayong ganap na samahang masa na pangunahan ang kilusang masa ng pagtugon at pagtulong. Maaari silang maglunsad ng pangangalap at pagpapasulpot ng mga pagkain, materyales at pinansya para matulungang muling makabangon ang mga biktima ng lindol.

Makiisa at tulungan ang mga biktima na ipaabot sa mga mataas na opisyal ang kanilang mga hinaing at kahingian. Manguna sa mga kampanyang ilulunsad upang mas mapataas ang kakayanan at kahandaan sa anumang darating pang kalamidad at sakuna.

Isinisisi ng gubyerno sa mga small scale mining ang nangyaring lindol. Ang totoo, pinagtatakpan nito ang katotohanang dahil sa mga proyektong neoliberal sa Masbate kaya nagiging mapanganib at mapaminsala ang mga dumadaang kalamidad. Ang nangungunang kumpanya ng pagmimina sa prubinsya na kumakalbo sa kabundukan, lumalason at sumisira sa kabuhayan ng masang Masbatenyo ay ang Filmininera Mining Corporation.

Marami na ang namatay dahil sa makailang ulit na pagkabulwang ng tailings fund ng minahan. Subalit pinalalabas lamang ng gubyerno na red tide ang dahilan sa nakakalasong mga pagkaing-dagat. Sa halip na ipahinto, nakaplanong magmina ang FMC sa mga bulubunduking bahagi ng bayan ng Uson, Mobo at Milagros.

Niyayanig ng matinding krisis at malalakas na kalamidad ang bansa bunsod ng tatlong salot sa lipunan na imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo. Dahil sa patuloy na pangangayupapa ng rehimeng Bongbong Marcos at sa mga nagdaang rehimen sa imperyalistang US, higit na napipinsala ang kalikasan at kabuhayan ng mamamayang Pilipino. Tuwiran nitong ibinubuyangyang sa dayuhang mamumuhunan ang Pilipinas upang magkamal ng mas malalaking kurakot habang nalulugmok sa matinding krisis at kapinsalaan ang mamamayan.

Walang patid naman ang mga pag-ulan sa isla. Maraming pananim ang nasira at patuloy na nababaon sa utang ang masang Masbatenyo dahil sa tumataas na gastusin ng mga abono at pestisidyo. Masahol, maraming magsasaka ang nawalan ng lupang sakahan dahil sa patuloy at malawakang pangangamkam ng lupa ng mga rantsero, lokal na upisyal at dayuhang kapitalista para sa mga proyektong neoliberal.

Ang mga sakahan at kabuhayan ng mamamayan sa bayan ng Dimasalang ay patuloy namang kinakamkam ng proyektong ekoturismong Masbate Park. Habang nakaambang mawawalan ng lupang sakahan ang mga magsasaka sa bayan ng Uson kung saan planong itatayo ang Masbate International Airport.

Nagsasabwatan ang mga lokal na upisyal, ang anak ng diktador na si Bongbong Marcos Jr at mga dayuhang kapitalista upang muling maibalik sa mga rantsero at sa pamilyang Marcos ang malawak na lupain ng prubinsya. Bigyang katuparan ang kanilang makanegosyong interes at gawing lumulutang sa lason at kalunus-lunos na kalagayan ang isla.

Higit na ikinababahala ng masang Masbatenyo ang gawang taong mga kalamidad na sumisira at umaagaw sa kanilang kabuhayan. Kasabay ng mga atakeng neoliberal ay hinahagupit ng tumitinding militarisasyon at nagpapatuloy na batas militar ang prubinsya. Nangunguna ang AFP-PNP-CAFGU sa pagpapatupad ng pasismo at terorismo na sumusupil sa karapatan ng masang Masbatenyo laban sa mga mapaminsalang proyektong neoliberal.

Nananawagan ang Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong Bayan na dapat pagtuonan ng pansin ng masang Masbatenyo ang paglulunsad ng mga kampanya laban sa mga proyektong neoliberal na unti-unting lumalason, sumisira at umaagaw sa kanilang kabuhayan. Kailangang mahigpit na magkaisa ang masang anakpawis upang hadlangan ang planong ekspansyon sa mina, pagtatayo ng proyektong ekoturismo at malawakang pagrarantso sa Masbate. Higit sa lahat, ang pagpapalayas at pagsingil sa AFP-PNP-CAFGU na pangunahing nagpoprotekta sa mga proyektong neoliberal at tagapagpatupad ng pasismo at terorismo ng estado.

Mas naging malinaw sa masang Masbatenyo ang kahalagahan ng kanilang pagsuporta at lahatang-panig na pagkilos upang tuluyang ibagsak ang imperyalismo, burukrata-kapitalismo at pyudalismo. Batid ng masa na hangga’t hindi pa nabubunot ang tatlong salot sa lipunang Pilipino ay patuloy na lulubog sa kumunoy ng matinding krisis at gutom ang mamamayan.

Lahatang-panig na kumilos sa pagtugon sa kalamidad! Ihinto at panagutin ang mapaminsalang proyektong neoliberal at ang nagpapatuloy na militarisasyon sa Masbate