Lahatang-panig na kundenahin at labanan ang presensya-militar ng US sa Lambak Cagayan!

Tahasang pagyurak sa soberanya ng Pilipinas at pagsasapanganib sa buhay ng mga mamamayan ng Lambak ng Cagayan ang planong pagtatayo ng base at mga instalasyong militar ng US sa rehiyon. Ayon sa balita, isa sa mga linaman ng pag-uusap ni Marcos Jr at Kamala Harris, bise presidente ng US, ang pagdadagdag diumano ng limang base militar sa buong bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA). Ipoposisyon sa Cagayan Valley ang tatlong instalasyon, isa sa probinsya ng Isabela at dalawa sa Cagayan. Sa ganitong hakbangin, isinusubo ng rehimen ang buong bansa sa tiyak na kapahamakan sa gitna ng umiigting na tensyon at girian sa pagitan ng China at US na posibleng sumiklab sa hinaharap.

Malinaw itong patunay sa tumitinding pangangayupapa ng kasalukuyang rehimen sa imperyalismong US. Sa isang banda, tulak din ito ng desperasyon ng US na isalba ang naghihingalo nitong ekonomya mula sa resesyon at muling palakasin ang dumadausdos nitong hegemonya sa buong mundo. Sa takot na maungusan ng ibang imperyalista, nagbuo ito ng alyansa militar sa Asya-Pasipiko at ang Pilipinas ang ginagawa nitong “launching pad” laban sa China at sa iba pang mga kalabang bansa. Ang pagposisyon ng US sa bansa ang gumagatong sa tensyon sa West Philippine Sea (WPS), sa pagitan ng China at Taiwan, at maging sa pagitan ng China at Japan. Mistulang arena ng digma o kung hindi man ay masasangkot sa proxy war ang bansa sa pagputok ng gera ng mga imperyalista.

Bago pa man maisakatuparan ang nasabing mga instalasyong militar, mayroon nang forward deployment ng mga tropa ng US, mga armas at lohistika, high-powered armaments at iba pang kagamitang pandigma ng US sa ibat-ibang bahagi ng bansa dahil sa mga di-patas na kasunduang militar sa pagitan ng US at Pilipinas katulad ng Mutual Defense Treaty (MDT), Mutual Logistics Support Agreement (MLSA) at Visiting Forces Agreement (VFA). Nitong Marso lamang, dumaong ang barkong pandigma ng US na may dalang surface-to-air missile (mula sa lupa ay bumibira ng target sa himpapawid) sa bayan ng Aparri sa Cagayan kaalinsabay sa tinaguriang pinakamalaking Joint US-PH Balikatan Exercises sa kasaysayan. Inilunsad din ang Kamandag operations sa parehong ehersisyo-militar noong Oktubre sa isla ng Calayan sa nasabing probinsya at dumaong din sa dalampasigan ng bansa ang USS Ronald Reagan, ang pinakamalaking aircraft carrier ng US.

Sinasamantala ng US ang hidwaan sa WPS upang itulak ang Pilipinas sa bingit ng panganib habang ipinapawalang-saysay ang tagumpay ng bansa sa Permanent Court of Arbitration (PCA) batay sa United Nations Convention on the Laws of the Sea (UNCLOS). Sinasakyan ng US ang hysteria na kailangan ng Pilipinas ng “tagapagtanggol” habang tinatabunan ang tagumpay nito sa PCA-UNCLOS upang mabigyang-katwiran ang pagposisyon nito sa bansa. Malaon nang naglalaway ang US sa mga depositong langis at natural gas ng bansa tulad ng sa WPS at Benham Rise na 250 kilometro lamang sa Hilagang-Silangan ng dalampasigan ng Dinapigue sa lalawigan ng Isabela. Tiyak na gagamitin ng US ang mga base militar nito upang dambungin ang mga likas na yaman ng bansa tulad ng ginawa nito sa iraq, Syria, Afghanistan at sa iba pang mga bansang pinaglunsaran nito ng gerang proxy.

Malaki ang pakinabang ng US sa gera at pang-uudyok sa mga armadong tensyon dahil ito ang numero unong nagbebenta ng kagamitang-militar sa buong daigdig. Sa tabing ng ‘interoperability’ sasahol ang pagsupil sa mamamayan at gera kontra-insurhensiya sa bansa. Higit na magiging garapal ang pambobomba sa kanayunan, pagtortyur, asasinasyon, pananabotahe at paglaganap ng false-flag operations kung saan notoryus ang US sa ganitong mga pakana sa ibang mga bansa. Nilulustay ng gobyerno ang bilyun-bilyong halaga para sa pagbili ng mga bomba at misayl sa ilalim ng AFP Modernization Program habang pinapatay ang mamamayan sa limos na badyet para sa mga panlipunang serbisyo.

Sa gitna ng laganap na karukhaan at kagutuman ng mamamayang Pilipino, papasanin ng gobyerno ang lahat ng gastusin ng mga sundalong Amerikano sa libreng pamamalagi nila sa bansa. Palamunin na nga, wala pang kakayahan ang bansa na litisin o hatulan ang mga dayuhang nanghihimasok na nakagawa ng krimen o paglabag sa batas sa basbas ng VFA. Hindi pinanagot sa batas ang mga berdugong militarng US na nagsamantala kay Nicole at pumaslang kay Jennifer Laude. Sa kanilang pamamalagi sa mga komunidad na pagtatayuan ng instalasyon, tiyak na sasahol ang kaso ng pang-aabuso sa kababaihan, mga bata at LGBT gayundin ang paglaganap ng prostitusyon. Magreresulta ito sa pagkalat ng mga nakakahawang sakit tulad ng COVID-19, AIDS, bird flu, monkey pox, at iba pa.

Dagdag pa rito, banta rin sa kalikasan at kalusugan ng mamamayan ang kanilang mga basura lalo na ang mga radioactive at toxic na klase. Sa tulak ng US, niraratsada ngayon ng gobyerno ang nuclear enrichment research upang bigyang-daan ang pagpasok at paggamit ng mga armas nukleyar. Sa oras na masangkot ang Pilipinas sa gerang proxy, bulnerable ang buong bansa at, ang sambayanang Pilipino sa mga atakeng nukleyar at nuclear fallout na mapanganib sa lahat ng may buhay. Lugmok na nga sa krisis, itinutulak pa sa bingit ng kamatayan ang mamamayan.

Dapat salubungin ng militanteng kilusang masa ang napipintong pagtatayo ng base militar ng US sa ilalim ng EDCA, lahatang-panig na ilantad at tutulan ang pagtatayo ng mga ito at palayasin ang presensya-militar ng kahit ano mang dayuhang bansa sa Pilipinas. Dapat abutin ang pinakamalapad na nagkakaisang prente laban sa mga direktang panghihimasok ng mga dayuhang sundalo sa bansa at ipagtanggol ang soberanya at kasarinian ng bayang Pilipinas kasabay ng pagbabasura sa mga di-pantay na tratado at kasunduan. Dapat na ipaglaban ang tagumpay ng bansa sa WPS batay sa International Arbitrary Ruling Tribunal ng UNCLOS. Dapat na itakwil ang ilehitimong rehimeng US-Marcos II sa sukdulan nitong pagpapakatuta sa US at pagtataksil nito sa bayan at sa sambayanang Pilipino. Ipinapahamak nito ang buhay at kabuhayan ng mamamayan sa desperasyong makuha ang suporta ng US hanggang sa huli at hindi matulad sa kanyang ama na kalaunan ay ibinasura din noong nawalan na nang silbi. Dapat na talikuran ng mga patriyotikong sundalo at mga tunay na nagmamahal sa bayan ang sunud-sunurang rehimen sa pagbebenta nito sa bansa sa mga dayuhan. Walang-saysay ang pagsunod sa kanyang mga atas sa sukdulan nitong pagpapakapapet sa imperyalistang amo.

Tanging sa pagsusulong at sa pananagumpay lamang ng dalawang-yugtong rebolusyon sa pamamagitan ng matagalang digmang bayan makakamit ng sambayanang Pilipino ang tunay na demokrasya, kasaganaan, katarungan at pambansang paglaya laban sa imperyalismo.###

Lahatang-panig na kundenahin at labanan ang presensya-militar ng US sa Lambak Cagayan!